Connect with us

Aktuality

Radnica predkladá rozpočet, ktorý nie je v súlade zo zákonom. Hlavný kontrolór ho odporúča schváliť

Published

on

Reklama
Reklama

Radnica zverejnila koncom novembra rozpočet Mesta Piešťany pre rok 2020, ktorý by mali schváliť poslanci na rokovaní vo štvrtok 12. decembra. Predpokladá sa v ňom, že Mesto Piešťany dosiahne v nasledujúcom roku bežné príjmy 24 098 283 € a výdavky 24 072 315 €, čo znamená prebytok necelých 26-tisíc eur. Na splácanie úverov však bude potrebovať skoro milión eur. Zákon  o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy hovorí, z čoho je možné tieto splátky hradiť, avšak Mesto Piešťany v zverejnenom rozpočte takéto zdroje nemá. Ak bude takýto rozpočet schválený, hrozí, že si Mesto Piešťany nebude vedieť plniť svoje záväzky a rovnako môže mať problém pri poskytnutí ďalších úverov, o ktoré chce žiadať.

V zmysle zákona 583/204  o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je obec povinná pri zostavovaní rozpočtu prednostne zabezpečiť krytie všetkých záväzkov. To platí aj pre splátky úverov. Ide o záväzok samosprávy, ktorý je podľa spomenutého zákona možné hradiť z prebytku bežného alebo kapitálového rozpočtu, alebo z peňažných fondov ako napríklad zo zostatku rezervného fondu. Samospráva plánuje v roku 2020 prebytok bežného rozpočtu 26000 eur. Kapitálový rozpočet je naplánovaný ako schodkový v sume 4 379 424 eur. Odtiaľ teda prostriedky na splátky úverov samospráva nezoberie. Využitie rezervného fondu vo výške 2 milióny eur je naplánované na kapitálové investície, takže tu prostriedky na splácanie úverov rovnako nie sú.  Mestu teda chýba na splátky úverov rádovo milión eur.

Hlavný kontrolór odporúča  rozpočet schváliť

Hlavný kontrolór Mesta Piešťany Martin Svorad má zákonnú povinnosť vyjadriť sa k navrhovanému rozpočtu. Jeho vyjadrenie je súčasťou materiálu pripraveného na rokovanie zastupiteľstva. V ňom konštatuje: „Návrh rozpočtu mesta Piešťany na rok 2020 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2021 – 2022 je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi – zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“ Na záver odporúča zastupiteľstvu takto predložený rozpočet schváliť.

Iný názor na podobne predložený rozpočet mal v roku 2016 niekdajší hlavný kontrolór Peter Konečný. Bežný rozpočet bol vtedy za primátorovania Miloša Tamajku predložený ako prebytkový vo výške  177-tisíc eur, avšak na splátky úverov už prijatých a  plánovaných  bolo potrebných 1,127 mil. eur.  Kapitálový rozpočet bol schodkový a v rezervnom fonde bolo k 1.1.2016 33-tisíc eur.  Peter Konečný vtedy napísal: „Nedostatočné krytie splátok úverov na to zákonne určenými zdrojmi je značným rizikom predloženého návrhu rozpočtu, nakoľko z neho nie je vôbec zrejmé, z čoho budú v roku 2016 hradené tieto splátky úverov prijatých v minulých rokoch. Túto skutočnosť je potrebné si uvedomiť v súvislosti s predloženým návrhom rozpočtu na rok 2016 a preto apelujem na potrebu výrazného zníženia rozpočtovaných bežných výdavkov v návrhu rozpočtu tak, aby prebytok bežného rozpočtu pokrýval celkový objem splátok úverov rozpočtovaných na rok 2016 v položke výdavkové finančné operácie. V predloženom stanovisku hlavného kontrolóra mesta som sa snažil pomenovať hlavne nesúlad so zákonom a riziká v predloženom návrhu rozpočtu na rok 2016.“

Reklama

Komisia pre legislatívu, právo, financie a podnikanie odporúča rozpočet schváliť, hoci ho pred rokovaním členovia nevideli a nemohli preštudovať

Komisie mestského zastupiteľstva sú poradným orgánom poslaneckého zboru. Podľa platného rokovacieho poriadku je potrebné, aby sa k rozpočtu a jeho zmenám všetky vyjadrili. Tento rok však nastala nie najlichotivejšia situácia, keď napríklad Komisia  pre legislatívu, právo, financie a podnikanie či Komisia   pre stratégiu, výstavbu, dopravu a životné prostredie, ktoré mali v tejto veci spoločné rokovanie, rozpočet nedostali vopred na preštudovanie, ani ho nevideli celý na rokovaní.

Prednostka Denisa Bartošová a ekonómka Lucia Duračková im ho predstavili iba v skrátenej prezentácii. Členovia komisií síce prezentáciu ocenili, ale mali dilemu ako sa k veci postaviť, keď hovoria a majú hlasovať o niečom, čo vôbec nevideli. Komisia pre legislatívu, právo, financie a podnikanie pod vedením poslanca Andreja Klapicu napriek tomu napokon odporučila rozpočet schváliť. Komisia  pre stratégiu, výstavbu, dopravu a životné prostredie, ktorej predsedá poslanec Remo Cicutto predložený rozpočet zobrala iba na vedomie. 

Poslanci sa tak pri rozhodovaní o rozpočte nemôžu veľmi oprieť o stanovisko komisií. 

V predloženom rozpočte chýba dôležitá tabuľka

V rozpočte predloženom na rokovanie poslancov chýba dôležitá sumárna tabuľka, ktorá v minulosti bola pravidelnou súčasťou predkladaných materiálov.

Tá prehľadne zobrazuje sumár a porovnanie bežných príjmov a výdavkov, rovnako kapitálových príjmov a výdavkov, ale i finančné operácie. Z nej sa tak dá pomerne jednoducho vidieť, na čo samospráva má a či si môže dovoliť naplánované veci tak, aby bola schopná splácať svoje záväzky v súlade s požiadavkami zákonov.

-th- Ilustr. foto: -mp-

 

Populárne články