Connect with us

Aktuality

Stavebnou činnosťou v Ratnovskej zátoke si zavarili. Vec už rieši aj polícia

Published

on

Reklama
Reklama

Piešťanci i hostia sa zrejme potešeli rekonštrukcii areálu Wake Soul v Ratnovskej zátoke a vzniku lokality s charakterom prímorského letoviska. Realizovala ju spoločnosť Labonte s aktuálnym sídlom v Nitre. Podľa Mesta Piešťany však stavebná činnosť prebiehala  bez potrebných povolení a investor nereagoval na výzvy na zastavenie prác. Štátna ochrana prírody podala podnet na preskúmanie konania podľa Trestného zákona na políciu.

„V prípade zátoky „Wake Soul Bearded Brothers“ ide o nepovolenú stavbu z hľadiska stavebného – investorovi boli stavebné práce v priebehu mesiaca máj viackrát zastavené, avšak na písomnú výzvu ani na výzvy počas vykonania štátneho stavebného dohľadu priamo na mieste stavby nereagoval. Bol predvolaný na osobné rokovanie u primátora mesta, na ktoré sa síce dostavil, avšak následne bez akéhokoľvek uposlúchnutia výzvy na zastavenie prác v budovaní areálu pokračoval. Dňa 20. júna sa zúčastnil na prerokovaní správneho deliktu,“ informovala hovorkyňa Mesta Piešťany Drahomíra Moretová.

Podľa Petra Puchalu, riaditeľa Správy CHKO Malé Karpaty spadajúcej pod Štátnu ochranu prírody SR je situácia ohľadne vodnolyžiarskeho areálu komplikovaná. „Ako prvá k nám prišla žiadosť na výstavbu vonkajšieho bazéna v tomto areáli. Túto sme posudzovali podľa § 28 zákona o ochrane prírody a krajiny, čo je posúdenie vplyvov na Chránené vtáčie územie. To nepreukázalo významné vplyvy na predmety ochrany. Na umiestnenie stavby v štvrtom stupni ochrany, ktorý platí v Chránenom areali Sĺňava je potrebný súhlas orgánu ochrany prírody, ktorým je Okresný úrad v sídle kraja. Medzičasom však stavebník podal ďalšie žiadosti, ktoré znásobovali činnosť v uvedenom areáli a v zhruba v rovnakom čase, keď ešte nebolo vydané rozhodnutie o súhlase, začal so samotnou stavbou. Tu je potrebné povedať, že k danej činnosti potrebuje stavebné povolenie, ktoré vydáva stavebný úrad, bez ktorého začal stavať,“ popisuje priebeh udalostí P. Puchala.

Vyjadrenie k celej situácii sme sa snažili získať aj od vlastníkov firmy Labonte Patrika Masára a Džemila Šefkii. Od prvého sa nám nepodarilo získať spätnú väzbu. Džemil Šefkii telefón zodvihol, avšak na vysvetlenie, čo chceme reagoval slovami: „Prečo voláte mne, nepýtajte nič. Dovidenia.“

Reklama

Problémom nie je len stavebná činnosť, ale i hlučné podujatia

Okrem stavebnej činnosti sú problémom aj podujatia, ktoré súčasní prevádzkovatelia areálu organizujú v lokalite so štvrtým stupňom ochrany. „Organizátor vôbec neuviedol podrobnosti k jednotlivým podujatiam, iba jednotlivé dátumy. Naše stanovisko k organizovaniu akcii bolo nesúhlasné a orgán ochrany prírody mu vydal zamietavé rozhodnutie na jednotlivé akcie. Súhlasili sme iba s jednou
akciou v auguste 2019,“ hovorí P. Puchala. Ten vidí najväčší problém v tom, že stavebník a organizátor nepodal komplexné informácie o svojich zámeroch, aby ich bola Správa CHKO Malé Karpaty pod ktorú Sĺňava spadá, posúdiť od začiatku a vyhodnotiť ich. „Na stavebnú
činnosť v areáli sme podali podnet na preskúmanie konania podľa Tresného zákona na Políciu SR a na organizované akcie podnet na nedodržanie podmienok rozhodnutia na Slovenskú inšpekciu životného prostredia. Uvedené orgány sú kompetentné riešiť danú vec,“ hovorí P. Puchala.

Piešťanský stavebný úrad má teraz všetky stavby a spevnené plochy v areáli povoľovať v režime dodatočného povolenia, ktorého podmienkou je ale preukázanie, že stavba nie je v rozpore s verejnými záujmami. „Stavebník musí okrem ostatných dokladov a podkladov predložiť aj súhlasné stanoviská dotknutých orgánov. Bez predloženia kladných stanovísk nebude možné stavbu dodatočne povoliť, to platí aj v prípade jedného negatívneho stanoviska. Mesto Piešťany vzniknutú situáciu rieši aj s príslušnými orgánmi ochrany prírody, teda Štátna ochrana prírody SR – Správa CHKO Malé Karpaty, Okresný úrad Trnava – odbor starostlivosti o ŽP, Okresný úrad Piešťany – odbor starostlivosti o ŽP, nakoľko prevádzkovateľovi areálu neboli udelené výnimky na realizáciu ohlásených podujatí v areáli,“ povedala D. Moretová. Podľa jej vyjadrenia  sa na piešťanskom mestskom úrade uskutočnili rokovania so zástupcami orgánov ochrany prírody aj za prítomnosti prevádzkovateľa areálu. „Máme informácie, že kompetentný pracovník ŠOP – Správy CHKO Malé Karpaty bol za prítomnosti štátnej polície aj pred začatím akcie dňa 15.6.2019 priamo v areáli za účelom jej zastavenia – bohužiaľ, opätovne nebola výzva rešpektovaná. Počínanie prevádzkovateľa bude riešené aj po linke ŠOP a Inšpekcie životného prostredia,“ dodala Drahomíra Moretová.

-th-

Populárne články