Úvod Aktuality Stavebnou činnosťou v Ratnovskej zátoke si zavarili. Vec už rieši aj polícia

Stavebnou činnosťou v Ratnovskej zátoke si zavarili. Vec už rieši aj polícia

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Piešťanci i hostia sa zrejme potešeli rekonštrukcii areálu Wake Soul v Ratnovskej zátoke a vzniku lokality s charakterom prímorského letoviska Download baby driver subtitles. Realizovala ju spoločnosť Labonte s aktuálnym sídlom v Nitre. Podľa Mesta Piešťany však stavebná činnosť prebiehala  bez potrebných povolení a investor nereagoval na výzvy na zastavenie prác 격동고딕 ttf 다운로드. Štátna ochrana prírody podala podnet na preskúmanie konania podľa Trestného zákona na políciu.

„V prípade zátoky „Wake Soul Bearded Brothers“ ide o nepovolenú stavbu z hľadiska stavebného – investorovi boli stavebné práce v priebehu mesiaca máj viackrát zastavené, avšak na písomnú výzvu ani na výzvy počas vykonania štátneho stavebného dohľadu priamo na mieste stavby nereagoval evernote 다운로드. Bol predvolaný na osobné rokovanie u primátora mesta, na ktoré sa síce dostavil, avšak následne bez akéhokoľvek uposlúchnutia výzvy na zastavenie prác v budovaní areálu pokračoval malware samples. Dňa 20. júna sa zúčastnil na prerokovaní správneho deliktu,“ informovala hovorkyňa Mesta Piešťany Drahomíra Moretová.

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

Podľa Petra Puchalu, riaditeľa Správy CHKO Malé Karpaty spadajúcej pod Štátnu ochranu prírody SR je situácia ohľadne vodnolyžiarskeho areálu komplikovaná 동영상 분할 다운로드. „Ako prvá k nám prišla žiadosť na výstavbu vonkajšieho bazéna v tomto areáli. Túto sme posudzovali podľa § 28 zákona o ochrane prírody a krajiny, čo je posúdenie vplyvov na Chránené vtáčie územie Rampage City. To nepreukázalo významné vplyvy na predmety ochrany. Na umiestnenie stavby v štvrtom stupni ochrany, ktorý platí v Chránenom areali Sĺňava je potrebný súhlas orgánu ochrany prírody, ktorým je Okresný úrad v sídle kraja 인스타 일괄 다운로드. Medzičasom však stavebník podal ďalšie žiadosti, ktoré znásobovali činnosť v uvedenom areáli a v zhruba v rovnakom čase, keď ešte nebolo vydané rozhodnutie o súhlase, začal so samotnou stavbou raw prequel. Tu je potrebné povedať, že k danej činnosti potrebuje stavebné povolenie, ktoré vydáva stavebný úrad, bez ktorého začal stavať,“ popisuje priebeh udalostí P 스모토리 다운로드. Puchala.

Vyjadrenie k celej situácii sme sa snažili získať aj od vlastníkov firmy Labonte Patrika Masára a Džemila Šefkii. Od prvého sa nám nepodarilo získať spätnú väzbu 곰세마리 mp3 다운로드. Džemil Šefkii telefón zodvihol, avšak na vysvetlenie, čo chceme reagoval slovami: „Prečo voláte mne, nepýtajte nič. Dovidenia.“

Problémom nie je len stavebná činnosť, ale i hlučné podujatia

Okrem stavebnej činnosti sú problémom aj podujatia, ktoré súčasní prevádzkovatelia areálu organizujú v lokalite so štvrtým stupňom ochrany. „Organizátor vôbec neuviedol podrobnosti k jednotlivým podujatiam, iba jednotlivé dátumy. Naše stanovisko k organizovaniu akcii bolo nesúhlasné a orgán ochrany prírody mu vydal zamietavé rozhodnutie na jednotlivé akcie. Súhlasili sme iba s jednou
akciou v auguste 2019,“ hovorí P. Puchala. Ten vidí najväčší problém v tom, že stavebník a organizátor nepodal komplexné informácie o svojich zámeroch, aby ich bola Správa CHKO Malé Karpaty pod ktorú Sĺňava spadá, posúdiť od začiatku a vyhodnotiť ich. „Na stavebnú
činnosť v areáli sme podali podnet na preskúmanie konania podľa Tresného zákona na Políciu SR a na organizované akcie podnet na nedodržanie podmienok rozhodnutia na Slovenskú inšpekciu životného prostredia. Uvedené orgány sú kompetentné riešiť danú vec,“ hovorí P. Puchala.

Piešťanský stavebný úrad má teraz všetky stavby a spevnené plochy v areáli povoľovať v režime dodatočného povolenia, ktorého podmienkou je ale preukázanie, že stavba nie je v rozpore s verejnými záujmami. „Stavebník musí okrem ostatných dokladov a podkladov predložiť aj súhlasné stanoviská dotknutých orgánov. Bez predloženia kladných stanovísk nebude možné stavbu dodatočne povoliť, to platí aj v prípade jedného negatívneho stanoviska. Mesto Piešťany vzniknutú situáciu rieši aj s príslušnými orgánmi ochrany prírody, teda Štátna ochrana prírody SR – Správa CHKO Malé Karpaty, Okresný úrad Trnava – odbor starostlivosti o ŽP, Okresný úrad Piešťany – odbor starostlivosti o ŽP, nakoľko prevádzkovateľovi areálu neboli udelené výnimky na realizáciu ohlásených podujatí v areáli,“ povedala D. Moretová. Podľa jej vyjadrenia  sa na piešťanskom mestskom úrade uskutočnili rokovania so zástupcami orgánov ochrany prírody aj za prítomnosti prevádzkovateľa areálu. „Máme informácie, že kompetentný pracovník ŠOP – Správy CHKO Malé Karpaty bol za prítomnosti štátnej polície aj pred začatím akcie dňa 15.6.2019 priamo v areáli za účelom jej zastavenia – bohužiaľ, opätovne nebola výzva rešpektovaná. Počínanie prevádzkovateľa bude riešené aj po linke ŠOP a Inšpekcie životného prostredia,“ dodala Drahomíra Moretová.

-th-

REKLAMA