Connect with us

Aktuality

Správa kontrolóra: Mesto na dohodách prerobilo a analýzy pre úrad zadalo Hynekovmu spoločníkovi

Published

on

Reklama
Reklama

Mesto Piešťany zverejnilo v piatok 11. decembra medzi materiálmi na zasadnutie zastupiteľstva správu hlavného kontrolóra o ukončených kontrolách. Okrem iného v nej uvádza, že mesto Piešťany v tomto roku uzatvorilo niekoľko dohôd o pracovnej činnosti, ktoré neboli v súlade so Zákonníkom práce ani s finančnou disciplínou. Len dohody na rôzne administratívne práce podľa kontrolóra zaťažili rozpočet o viac ako tritisíc eur oproti porovnateľným nákladom minulého roka. Okrem toho sa v správe nachádzajú dve analýzy – jedna personálna o činnostiach na odboroch MsÚ a druhá s návrhom riešení softvéru, ktoré tiež na základe dohôd spracoval firemný spoločník viceprimátora Michala Hyneka. Mesto priložené analýzy stáli ďalších 3 300 eur plus odvody.

kontrolor-peter-konecny.jpg-nggid0539592-ngg0dyn-520x340x100-00f0w010c010r110f110r010t010Podľa zistenia P. Konečného len pre potreby kancelárie primátora či archívu bolo do januára do apríla uzatvorených päť dohôd o vykonaní práce. Tie obsahovali podobnú agendu, ktorú vykonávali ďalší dvaja zamestnanci. Kým v minulosti tieto práce zabezpečovala jedna pracovníčka a v prípade potreby ďalšia z organizačného referátu, v tomto roku počas niektorých mesiacov spracovávali materiály až štyria ľudia. Okrem toho dohody neboli v súlade so Zákonníkom práce, pretože nešlo o samostatnú pracovnú úlohu, vymedzenú výsledkom, ale o bežné práce, ktoré mali vykonávať stáli zamestnanci, ako napríklad pomocné administratívne a archivačné práce, spracovanie a prideľovanie pošty, organizovanie stretnutí primátora, vedenie evidencie rokovaní, stretnutí a návštev primátora, zakladanie zápisov z konaní a komisií a podobne… „Kontrolovaný subjekt uzatvorením uvedených dohôd o vykonaní práce nepostupoval v súlade s § 223 a §226 Zákonníka práce,“ uzatvára v správe kontrolór. Kontrolór zároveň vyčíslil, že už za prvých deväť mesiacov zaťažili iba tieto dohody rozpočet mesta viac ako tritisíc eurami navyše oproti porovnateľnému stavu v minulom roku.

Aj ďalšie štyri dohody, ktoré mesto uzatvorilo pre referát majetku mesta a zariadenia sociálnych služieb, neboli v súlade so Zákonníkom práce. Kontrolór tiež konštatoval, že nesúlad so Zákonníkom mala odhaliť predbežná finančná kontrola, ktorá ale bola zrejme vykonaná len formálne.

Okrem nich mesto uzavrelo ďalšie tri dohody, všetky s tým istým človekom – v marci na personálne poradenstvo, efektivitu práce a poradenstvo v oblasti inovácií a spracovanie analýz, ďalej v apríli na analýzu pracovných postupov súvislosti s možnou implementáciou SW riešení, prieskum a analýzu dostupných riešení pre samosprávu a v máji na výstupnú analýzu výkazov činnosti zamestnancov za rok 2014. Podľa priložených analýz je ich autorom Tibor Nyitrai, spoločník viceprimátora Michala Hyneka vo firme Stout & Sublime. Mestský úrad za dohody zaplatil podľa správy kontrolóra 3300 eur plus odvody (približne tisíc eur).

Reklama

mestsky uradAnalýzy, ktoré mali byť na základe týchto dohôd k dispozícii pre potreby úradu, pritom dostal kontrolór až po tretej urgencii v pondelok 7. decembra. Zistil tiež, že napríklad niektoré z materiálov, ktoré slúžili ako podklady, vypracovali sami zamestnanci, porovnávacia tabuľka o počtoch zamestnancov v niekoľkých mestách bola spracovaná až k 31. augustu bez uvedenia autora, ďalej neboli doložené výpočty finančných potrieb úradu na organizačné zmeny a chýbali aj iné čiastkové odborné analýzy či grafy. Na záver konštatuje, že „predmetné analýzy sú výsledkom duševnej práce ich autora a v tomto prípade býva zložité zhodnotiť ich kvalitu. Ich prínos pre mestský úrad by mal byť teda ľahko identifikovateľný výstupmi z týchto analýz a z naplnenia ich cieľov, napr. aj vo forme SWOT analýz, tabuliek, grafov a pod..“ Okrem vybraných informácií predložený materiál o výsledkoch kontrol obsahuje aj ďalšie fakty a zistenia. V prílohe správy kontrolóra sú aj spomenuté analýzy, ktoré sa nachádzajú na stranách 25 – 35.

-ad-, Zdroj: www.piestany.sk, orsr.sk, ilustr. fot: archív PNky

Populárne články