Úvod Aktuality Rating mesta klesol z A- na BBB+

Rating mesta klesol z A- na BBB+

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Mesto Piešťany uverejnilo včera na svojej stránke správu s názvom Piešťany s ratingom BBB+ a stabilným výhľadom. Nespomína sa v ňom však, že posledné ratingové ohodnotenie bolo o čosi vyššie: so známkou A-. Súčasné zníženie ratingovej známky podľa zdôvodnenia agentúry spôsobili najmä nezrealizované veľké projekty ako e-mesto či rekonštrukcia Kolonádového mosta Kim Tae-woo Love Ratio. Pozitívne hodnotila napríklad to, že mesto pripravuje aktualizáciu strategických dokumentov, ale aj nízke úverové zaťaženie.

mestský-úrad_resize-640x427Rating municipality, ktorý platí jeden rok, slúži ako investičná analýza pre banky či prípadných investorov, je v skratke správou o hospodárení mesta a poskytuje tiež obraz o stave jeho riadenia. Ratingové hodnotenie objednalo ešte minulé vedenie mesta a Piešťany stálo 2400 € s DPH. Ako uvádza European Rating Agency, ratingové hodnotenie zo dňa 21.8.2015 je aktualizáciou predchádzajúceho ratingového hodnotenia zo dňa 29.8.2014 a podľa dohody s predošlým vedením ho agentúra poskytla zdarma 호텔델루나 4화 다운로드.

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

V článku zo 17. septembra 2014 Mestu Piešťany zlepšili rating na A-, PNky informovali, že samospráva tak získala najlepšie ratingové hodnotenie od roku 2003. European Rating Agency takúto známku vtedy zdôvodnila najmä výškou očakávaných kapitálových grantov a transferov. Investičné plány označili hodnotitelia ako veľmi ambiciózne 이안 텍본 다운로드. Pozitívne vnímali napríklad plán realizovať projekt e-Mesto Piešťany, ktorý mal sprístupniť občanom rôzne elektronické služby. Pozitívnym smerom sa podľa analytikov vyvíjala aj úverová zadĺženosť samosprávy, ktorá bola na polovici zákonom stanoveného limitu. Agentúra však upozornila aj na fakt, že radnici sa nedarí realizovať plánovaný predaj nepotrebného majetku.

European Rating Agency hodnotí finančnú kondíciu piešťanskej samosprávy od roku 2003 Sandart. V roku 2008, dostali Piešťany dlhodobé ratingové hodnotenie v domácej mene BBB+ a rovnaké hodnotenie získali aj v tomto roku.

DSC_0005Priradené ratingové hodnotenie platí na dobu 1 roka od jeho zverejnenia spoločnosťou EUROPEAN RATING AGENCY t.j. od 21.8.2015. Krátkodobé ratingové hodnotenie Mesta Piešťany zodpovedajúce uvedenému dlhodobému ratingovému hodnoteniu je S2 윈도우 디스크 이미지 다운로드. Výhľad ratingu je stabilný.

Zdôvodnenie agentúry:

Mesto Piešťany je kúpeľné mesto, sídlo okresu a mnohých inštitúcií. Je medzinárodným strediskom liečby reumatických chorôb a významným regionálnym centrom kultúry, školstva, športu a rekreácie.

thermiaMesto vykonáva pravidelné aktualizácie svojich strategických dokumentov a monitoruje plnenie ich cieľov next Girl Age Screensaver. V súčasnosti je v procese prípravy nového Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2015-2025 a plánuje aktualizáciu viacerých strategických dokumentov, pričom sa bude jednať najmä o Koncepciu rozvoja mesta Piešťany v oblasti tepelnej energetiky, Koncepciu rozvoja cestovného ruchu mesta Piešťany, Program odpadového hospodárstva mesta Piešťany, či Koncepciu rozvoja technickej infraštruktúry. Okrem toho je predpoklad aktualizácie aj ďalších strategických dokumentov. Agentúra pozitívne vníma aktívny prístup mesta v otázke rozpracovanosti a členitosti strategických dokumentov, nakoľko predstavujú piliere pre rozvoj a efektívne riadenie mesta Internet Explorer 8.0.

V oblasti rozvoja podnikateľských aktivít má mesto v rámci územného plánu určené disponibilné plochy výroby, skladov, stavebníctva a výrobných služieb a tiež plochy prevádzok a zariadení rôznych podnikateľských aktivít, ktoré odporúča investorom v prípade prejaveného záujmu o etablovanie sa v katastrálnom území mesta, nakoľko nie sú vyčlenené osobitné plochy pre priemyselné parky vzhľadom na priority v rámci stratégie rozvoja kúpeľného mesta.

kolonadovy mostV roku 2014 bol v meste Piešťany predpoklad realizácie viacerých investičných projektov, celkovo sa však ambiciózny plán nenaplnil a zrealizovala sa len štvrtina plánovaných investícií Dokuro apk. Mesto v roku 2014 čerpalo kapitálové výdavky vo výške 2,2 mil. EUR. Pre rok 2015 mesto rozpočtovalo kapitálové výdavky dvojnásobne vyššie, avšak podľa posledných odhadov by mali klesnúť približne na úroveň 1,7 mil. EUR, čo je medziročný pokles zhruba o 25 % a oproti pôvodnému plánu pokles o dve tretiny. V tomto roku sa zatiaľ nezrealizovali niektoré predpokladané väčšie investície, ako napr 사뿐사뿐 mp3 다운로드. projekt e-Mesto (iba malá časť projektu), projekt Kolonádový most cez Váh v Piešťanoch – promenáda kultúr, projekt I. etapa výstavby plaveckého centra a to z dôvodu presunutia prostriedkov na iné aktivity, z dôvodu neobdržania kapitálových grantov a posunutia niektorých aktivít do iného obdobia.

cesta-do-vrboveho-07aZ hľadiska financovania, na niektoré investície roku 2015 budú použité nenávratné prostriedky, v zmysle posledných odhadov mesto očakáva kapitálové granty a transfery v hodnote 580 tis Tea Story video. EUR, čo je podľa pôvodného návrhu tiež mierny pokles. Ide o financovanie projektov napr. na rozšírenie kapacít materských škôl, na vybudovanie šatní v Mestskom kolkárskom klube, na realizáciu II. etapy rekonštrukcie mestského osvetlenia ako aj refundácia výdavkov na rekonštrukciu verejného osvetlenia. Ďalšie investičné aktivity mesto plánuje financovať aj prostredníctvom investičného úveru a pomocou vlastných zdrojov. Budú to napr. rekonštrukcia komunikácií, chodníkov a parkovísk, rekonštrukcia školských budov, vybudovanie bezbariérových prístupov pre pozemné komunikácie, rekonštrukcia chladiaceho zariadenia na zimnom štadióne a ďalšie.

Okrem vyššie uvedených investícií mesto v súčasnosti pripravuje aj ďalšie projektové dokumentácie. Realizácia tých investícií je však predpokladaná na obdobie roka 2016 až 2017. Tie najväčšie z nich sú najmä z oblasti dopravnej infraštruktúry a to rekonštrukcia predstaničného priestoru, dobudovanie cyklistických trás, južné premostenie rieky Váh v Piešťanoch, rekonštrukcia Starého trhoviska, ale napríklad aj z oblasti sociálnej infraštruktúry a kultúry.

Úverová zadlženosť mesta dosahuje stabilné hodnoty, čo agentúra hodnotí pozitívne. Úverová zadlženosť mesta k ultimu roka 2014 spĺňala zákonnú podmienku, bola na úrovni 26,64 %. Pomer dlhovej služby k bežným príjmom bol na úrovni 5,27 %. Aj pri čerpaní plánovaných úverov v roku 2015 mesto dodrží obidva tieto ukazovatele v zmysle zákonných podmienok.

V roku 2014 mesto hospodárilo s príjmami bežného rozpočtu v sume 16 315 tis. EUR, pre rok 2015 sú naplánované na podobnej úrovni. Kapitálové príjmy sa však mestu v rokoch 2014 a 2015 nedarí napĺňať. Mesto k 31.12.2014 hospodárilo s prebytkom vo výške 317 tis. EUR. Na bankových účtoch vykazovalo ku koncu roka 2014 zostatok vo výške 1 475 tis. EUR, z toho suma 1 097 tis. EUR bola účelovo viazaná a 378 tis. EUR tvorili voľné finančné zdroje.

-red-, Zdroj: www.piestany.sk, www.euroratings.co.uk, ilustr. foto: www.piestany.sk, archív PNky

REKLAMA