Úvod Aktuality Prehľad nových opatrení: Začal platiť prísnejší zákaz vychádzania

Prehľad nových opatrení: Začal platiť prísnejší zákaz vychádzania

REKLAMA

Viaceré doteraz platné výnimky zo zákazu vychádzania sú zrušené. Od 1. januára je zakázaná prevádzka lyžiarskych stredísk, ubytovanie nových hostí v hoteloch a pre verejnosť zostanú zatvorené aj kostoly 유튜브 url 다운로드.

V súvislosti s neustále sa zhoršujúcou situáciou vláda odporúča uprednostniť pred stretnutiami s blízkymi príbuznými prostriedky diaľkovej komunikácie (internet), umožniť svojim zamestnancom vykonávať prácu formou home office v maximálnej možnej miere, vyhýbať sa blízkemu kontaktu osôb z jednej domácnosti s inými osobami aj v exteriéri ultra-high definition images.

REKLAMA
Dompek Pizza 2021
Buenos pizza  burger
PN Taxi

V úvode nového roka majú ľudia dovolený pobyt v prírode iba v rámci svojho okresu. Hotely a rekreačné zariadenia už nemôžu ubytovať nových hostí mega zip. Taktiež je zakázané konzumovať jedlá v exteriéri prevádzok, fungovať môže iba služba „vezmi si so sebou“. Zatvorené musia byť lyžiarske strediská aj kostoly Olympus Guardian.

Zmeny oproti doteraz platnému režimu:
    • uzatvárajú sa servisy lyží a požičovne lyží
    • uzatvárajú sa prevádzky lanových dráh a vlekov
    • uzatvárajú sa prevádzky poskytujúce hotelové služby a ubytovacie služby podobné hotelovým službám, turistické a ostatné krátkodobé ubytovacie služby
    • platí zákaz pre zákazníkov konzumovať pokrmy a nápoje v interiérových alebo exteriérových častiach prevádzky či v blízkosti prevádzky
    • zakazuje sa prítomnosť verejnosti na bohoslužbách
    • obrad krstu, sobášneho obradu a pohrebného obradu, vrátane ich civilných verzií, je možné organizovať len do počtu 6 osôb
    • uzatvárajú sa predajne živých rýb aj v exteriéri a predaj vianočných stromčekov v exteriéri

Prevádzky poskytujúce hotelové služby a ubytovacie služby podobné hotelovým, turistické a ostatné krátkodobé ubytovacie služby, v ktorých sú ubytovaní so začiatkom ubytovania pred účinnosťou tejto vyhlášky, môžu pokračovať v prevádzkovaní až do skončenia pobytu posledného hosťa ubytovaného pred účinnosťou tejto vyhlášky, najneskôr však do 10 파이널 판타지 다운로드. januára 2021.

Od 1. januára 2021 v čase od 05:00 hod. platí prísny zákaz vychádzania s minimom výnimiek. Obmedzenie končí uplynutím 24. januára 2021.

Toto obmedzenie sa nevzťahuje na:

1.) cestu do a zo zamestnania zamestnancov, ktorí nemôžu vzhľadom na povahu práce podľa rozhodnutia zamestnávateľa vykonávať prácu formou home office a cestu späť, a cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti, ktorá nemôže byť vykonávaná formou home office a cestu späť,
2.) cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných životných potrieb (nákup alebo zaobstaranie potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, čistiarne odevov, doplnenie pohonných hmôt, novín a tlačovín, očnej optiky, cesta do banky, poisťovne, servisu bicyklov, servisu motorových vozidiel) do najbližšej maloobchodnej predajne alebo obdobného miesta od miesta bydliska a cestu späť,
3.) cestu na poštu (vrátane výdajného miesta zásielkovní), cestu na výdajné miesto internetových obchodov (e-shop), cestu na výdajné miesto iných obchodov a cestu späť,
4.) cestu do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladnej zdravotnej starostlivosti, preventívnej prehliadky alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti, vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného a cestu späť,
5.) cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom prístupu k lekárenskej starostlivosti poskytovanej držiteľmi povolenia na poskytovania lekárenskej starostlivosti a cestu späť,
6.) cestu na vykonanie RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 alebo do mobilného odberového miesta za účelom vykonania antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 a cestu späť,
7.) cestu na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a cestu späť,
8.) cestu za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný a cestu späť,
9.) cestu osoby so psom alebo mačkou do vzdialenosti 1000 m od bydliska a cestu za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá a cestu späť,
10.) cestu späť z návštevy inej domácnosti, ktorú od začiatku zákazu podľa uznesenia vlády SR č. 804 zo 16. decembra 2020 nenavštívila osoba z inej domácnosti a za podmienky, že od začiatku zákazu podľa uznesenia vlády SR č. 804 zo 16. decembra 2020 nebola vykonaná cesta do inej domácnosti,
11.) cestu za účelom vycestovania do zahraničia a cestu späť pri návrate zo zahraničia a cestu späť,
12.) pobyt v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc v rámci územia mesta, a cestu späť
13.) cestu dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom a cestu späť,
14.) cestu späť z rekreácie z nehnuteľnosti určenej na rekreáciu alebo z jej časti, kde sa zdržiavali len osoby z vlastnej spoločnej domácnosti alebo osoby inej domácnosti podľa bodu 10. bodu C.1 uznesenia vlády SR č.807 z 29. decembra 2020,
15.) cestu rodiča, inej oprávnenej osoby a cestu dieťaťa realizovanú v súvislosti s rozhodnutím súdu vo veci styku rodiča (prípadne inej oprávnenej osoby) s dieťaťom, vo veci striedavej osobnej starostlivosti alebo cestu realizovanú za účelom stretnutia sa s dieťaťom po dohode rodičov,
16.) cestu dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku a materskej školy,
17.) cestu osoby do a zo školy alebo školského zariadenia,
18.) cestu za účelom sprevádzania dieťaťa alebo osoby podľa bodu 16. alebo 17. tohto uznesenia a cestu spať,
19.) osobu bez domova pri zabezpečovaní a presúvaní sa do zariadení sociálnych služieb a sociálnej pomoci.

-red- Foto: TTSK

REKLAMA