Úvod Aktuality Poslanci sa zídu po ročnom pôsobení v zastupiteľstve tento štvrtok

Poslanci sa zídu po ročnom pôsobení v zastupiteľstve tento štvrtok

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Už o dva dni – vo štvrtok 17. decembra sa zídu mestskí poslanci na riadnom koncoročnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva, ktoré bude zároveň výročným stretnutím nového poslaneckého zboru Seongnam City Health Center. Prvý raz totiž zasadli do jeho lavíc po voľbách približne pred rokom – 11. decembra na ustanovujúcom rokovaní. Štvrtkové zastupiteľstvo sa uskutoční v Mestskej knižnici od 13-tej hodiny a je, ako obvykle, prístupné verejnosti ghost32.

IMG_3258_resizeZástupcovia občanov môžu vystúpiť v treťom bode programu movie inception. Ich vystúpenie by nemalo trvať dlhšie ako päť minút. Členovia poslaneckého zboru budú na štvrtkovom zasadnutí prerokovávať spolu dvadsaťbodový program drama good guy. Okrem iného pôjde o schvaľovanie dvoch zmien a nového Všeobecne záväzného nariadenia mesta (VZN), rokovať majú aj o zložení redakčnej rady periodika Radnica informuje, budúcnosti novej basketbalovej haly či Letiska Piešťany Flash download.

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza burger

Niektorým témam z programu sme sa venovali už skôr v článkoch ako: Radničné noviny dostanú novú redakčnú radu, či Za uloženie drobného stavebného odpadu sa od januára bude platiť podľa váhy alebo Správa kontrolóra: Mesto na dohodách prerobilo a analýzy pre úrad zadalo Hynekovmu spoločníkovi orange for oracle 6.0 다운로드. Zaujímavý pre tých, ktorí dianie v meste sledujú, však bude iste aj prvý bod programu: Plnenie uznesení a interpelácii, a tiež Správa o výsledkoch kontroly na úrade (minulé rokovanie sa jej venovali až dve hodiny) či Rôzne a Interpelácie 포미닛 싫어 다운로드.

poslanci hlasovanie karta2

Pozvánka na 12. zasadnutie MsZ 2015 dňa 17.12.2015 o 13.00 h

Program:

 1. Otvorenie – schválenie programu zasadnutia, určenie overovateľov, určenie zapisovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie Kara Honey Download.
 2. Plnenie uznesení a interpelácii z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného dňa 19.11.2015, 26.11.2015 a uznesení za mesiace máj – október 2015
 3. Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta
 4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa mení VZN č. 17/2013 o nakladaní s nájomnými bytmi na Čachtickej ul Man Running the Chart. v Piešťanoch
 5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Piešťany a centier voľného času zriadených na území iných obcí
 6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa mení VZN č. 11/2014 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 7. Návrh členov redakčnej rady periodika Radnica informuje
 8.  Správa o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Piešťany na roky 2010-2020 k 1.5.2015
 9.  Návrh na aktualizáciu Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Piešťany na roky 2016-2020
 10.  Návrh na kúpu Športovej haly Piešťany podľa Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy č. 2761305
 11. Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena pre Západoslovenskú distribučnú, a Justice League. s., lokalita Bodona, Piešťany
 12. Návrh na opätovné prerokovanie materiálu a návrh na prevod vlastníctva pozemku pre Ing. Zlatu Pilátovú
 13. Návrh na uzavretie Zmluvy o zriadení vecného bremena pre Západoslovenskú distribučnú, a. s., lokalita Hlboká ul., Piešťany
 14. Záujem Mesta Piešťany o prevod majetkovej účasti štátu na základnom imaní spoločnosti Letisko Piešťany, a.s.
 15. Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 12. zasadnutia MsZ r. 2015
 16. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2016 
 17. Návrh harmonogramu zasadnutí mestských rád, mestských zastupiteľstiev a komisií mestského zastupiteľstva na  rok 2016
 18. Rôzne
 19. Interpelácie poslancov
 20. Záver

-red-/Zdroj: www.piestany.sk, ilustr. foto: archív PNky

REKLAMA