Connect with us

Aktuality

Poslanci opäť zasadnú tento štvrtok, čaká ich zaujímavá správa o kontrole

Published

on

Reklama
Reklama

Program 11. zasadnutia Mestského zastupiteľstva bude mať opäť dve desiatky bodov. Ak sa poslanci nedohodnú inak, na konci sa budú zaoberať zaujímavými výsledkami kontrol hlavného kontrolóra Petra Konečného. Jeho správa obsahuje nielen zistenia, o ktorých píšeme tu a stáli miesto bývalú prednostku Dášu Rehákovú, ale preveroval tiež, či mesto v mesiaci september zabezpečilo výkon štátnej správy v oblasti životného prostredia – vydávanie rozhodnutí o povolení výrubov stromov. Jeho kontrola ukázala, že úrad na tomto úseku viac ako mesiac prakticky nefungoval. Zodpovednosť podľa kontrolóra padá aj na plecia Ivana Pauera, povereného vedením novovzniknutého oddelenia.

IMG_2159_resize„Kontrolou bolo zistené, že táto povinnosť mesta, ktorú malo s účinnosťou od 01. 09. a následne tiež od 11. 09. 2015 (po zmene Organizačného poriadku MsÚ) zabezpečovať oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta, nebola zabezpečená v zmysle ustanovenia § 11 Organizačného poriadku MsÚ, pretože poverený vedúci tohto oddelenia, ktorý prijal v zmysle § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení poverenie, aby v celom rozsahu riadil oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta, nezabezpečil na základe jemu určených úloh podľa § 8 ods. 5 Organizačného poriadku MÚ na úseku životného prostredia v mesiaci september plnenie výkonu štátnej správy vo veciach starostlivosti o zeleň a ochrany prírody a krajiny v súlade s platnou legislatívou. Ďalej bolo pri kontrole zistené, že za celý mesiac september 2015 až do termínu 07. 10. 2015 neboli žiadosti o vydanie súhlasu na výrub stromov vôbec vybavované v zmysle príslušnej legislatívy…“ uvádza hlavný kontrolór.

Celý program rokovania, ako je zverejnený na webovej stránke Mesta Piešťany aj s linkom na jednotlivé materiály:

 1.  Otvorenie   –   schválenie programu zasadnutia
 2. Plnenie uznesení a interpelácií z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného dňa 1. októbra 2015 
 3. Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta
 4. Odvolanie JUDr. Eriky Studenej z funkcie riaditeľa Služieb mesta Piešťany, p. o.  
 5. Nákup zametacieho vozidla z prostriedkov podnikateľskej činnosti SMP, p. o.  Piešťany
 6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o miestach na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií pred voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2016 
 7.  Návrh strategického rámca rozvoja mesta Piešťany na roky 2015 – 2025 
 8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej  škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany 
 9. Poskytnutie dobrovoľného príspevku zo strany Mesta Piešťany pre  OO CR  Rezort Piešťany
 10. Návrh  na  prevod  vlastníctva  nehnuteľnosti obchodnou verejnou súťažou, lokalita Vodárenská. Návrh  podmienok  obchodnej  verejnej  súťaže  na prevod  vlastníctva  nehnuteľnosti,  lokalita Vodárenská
 1. Návrh na určenie prebytočnosti  majetku CVČ – Ahoj Piešťany. Návrh na prevod vlastníctva pozemku lokalita Teplická ulica Piešťany pre Jána Zenkaya a manž. Jarmilu Zenkayovú
 1.  Návrh na nájom nebytového priestoru lokalita Kukučínova Piešťany pre Pravoslávnu cirkevnú obec Piešťany 
 2.  Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre Západoslovenskú distribučnú a. s., lokalita Nábr. I. Krasku
 3. Návrh Dodatku č. 2 k Nájomnej zmluve č. 4640705 pre Mgr. Zuzanu Višňovskú 
 4. Analýza nákladov na odkúpenie pozemkov v lokalite Malá vrbina a Heinola –  informácia 
 5. Situovanie cyklistickej trasy Piešťany – Vrbové 
 6. Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 11. zasadnutia MsZ r. 2015 
 7.  Rôzne
 8.  Interpelácie poslancov
 9.  Záver

-red-, foto: L. Turňa

Reklama

Populárne články