Connect with us

Aktuality

Piešťanské zastupiteľstvo sa stretne tento rok druhý raz. Okrem iného sa má meniť VZN o miestnych daniach a rozpočet

Published

on

Reklama
Reklama

 

Program rokovania

1. Otvorenie

  • schválenie programu zasadnutia
  • určenie overovateľov
  • určenie zapisovateľov zápisnice
  • voľba návrhovej komisie

2. Plnenie uznesení z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného dňa  03.02.2022 

Reklama

3. Pripomienky a dopyty obyvateľov

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany o miestnych daniach č. 12/2012 zo dňa 13.12.2012 v znení VZN č. 7/2018 zo dňa 14.12.2018 

5. Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Piešťany na rok 2022

6. Návrh na vyradenie Elokovaného pracoviska, Školská 5, Veľké Kostoľany, ako súčasti Základnej umeleckej školy, Teplická 50, Piešťany zo Siete škôl a školských zariadení SR

7. Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre manželov Petra Urbanca a Beátu Urbancovú, lokalita Krížna 

8. Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre manželov Ing. et Ing. Martina Ševčíka a Ing. Janu Ševčíkovú, lokalita Valová

9. Návrh na uzatvorenie zmlúv o budúcich zmluvách o zriadení vecných bremien medzi Mestom Piešťany a spol. FUERTES REAL s. r. o. 

10. Návrh na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Piešťany a spol. MS Finance3, s. r. o. 

11. Návrh Dodatku č.2 k Zmluve o výpožičke č. 2501607 uzatvorenej medzi Mestom Piešťany a Prvým futbalovým klubom Piešťany, o. z. 

12. Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy so Slovenským vodohospodárskym podnikom, š. p. ako prenajímateľom a Mestom Piešťany ako nájomcom

13. Návrh na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecných bremien a prevzatí záväzku medzi Mestom Piešťany, Západoslovenskou distribučnou, a. s. a BP01 s. r. o.

14. Návrh na opravu uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany č. 125/2021 zo dňa 04.11.2021

15.  Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 2.zasadnutia MsZ r. 2022 

16. Rôzne

17. Interpelácie poslancov

18. Záver

Zdroj: Mesto Piešťany

Populárne články