Úvod Aktuality Pedagógovia, na ktorých sa nezabúda – návrhy na ocenenie môže podávať aj...

Pedagógovia, na ktorých sa nezabúda – návrhy na ocenenie môže podávať aj široká verejnosť

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Mesto Piešťany bude aj v tomto roku udeľovať ocenenia Pedagógovia, na ktorých sa nezabúda. Ocenení budú učitelia, ktorí dosiahli pozoruhodné a mimoriadne výsledky vo výchovno – vzdelávacom procese game booster. Návrhy na ocenenia môže posielať do 15. februára 2019 aj široká verejnosť.
Cieľom je spoločensky a morálne oceniť učiteľov a vychovávateľov, ktorí pôsobia alebo pôsobili v materských školách, v základných školách, v základných umeleckých školách a v centrách voľného času na území mesta Piešťany 영화 넬 다운로드.

Ocenené môžu byť inovačné, pozoruhodné a inšpirujúce aktivity učiteľa:

  • dlhoročná osobná angažovanosť,
  • organizovanie netradičných aktivít,
  • kladné hodnotenie učiteľa žiakmi, pedagógmi, rodičmi, verejnosťou, …,
    dlhoročné úspechy vo výchovno – vzdelávacom procese,
  • vzdelávanie tvorivým a inovačným spôsobom,
  • iná pozoruhodná činnosť (aktivita) Microsoft Explorer 11.

 

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi
Ďalšie kritéria na ocenenie:

uprednostnenie doteraz neocenených pedagógov primátorom za dosiahnuté výsledky v predchádzajúcich rokoch, včasnosť a úplnosť podania požadovaných informácií a kontaktov Pokemon Ruby.

Návrh musí obsahovať: meno a priezvisko, adresu bydliska, dĺžku pedagogickej praxe, pracovné zaradenie, pracovisko, dôvod nominovania, na základe ktorého bude komisia vyberať pedagógov na ocenenie (obsah musí byť výpovedný – je kritériom pre výber),
meno a priezvisko navrhovateľa Need for Speed Edge.

Návrhy zasielajte do 15.02.2019 na adresu:

Mestský úrad Piešťany

OSaŠS

Nám. SNP 3

921 45 Piešťany

alebo na mail: elena.skovajsova@piestany.sk

Informácie: OSaŠS – Školstvo – 7765464

Nominácie na ocenenie primátorom mesta nie sú záväzné k realizácii ocenenia, budú predmetom posúdenia hodnotiacej komisie 칠협오의 다운로드.

Zdroj: www.piestany.sk Ilustračné foto: www.piestany.sk

REKLAMA