Úvod Aktuality O spôsobe predaja pozemku investorovi pre stavbu plavárne, bude zastupiteľstvo rozhodovať...

O spôsobe predaja pozemku investorovi pre stavbu plavárne, bude zastupiteľstvo rozhodovať o týždeň

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Investor Oskar Gaál zo spoločnosti bazenprojekt s.r.o. predstavil zámer postaviť v Piešťanoch krytú plaváreň 19. novembra minulého roku 수련충 다운로드. Súčasťou predloženého zámeru je okrem hlavného šesťdráhového bazéna s dĺžkou 25 metrov, šírkou 12,5 metra a hĺbkou od 1,2 do 1,6 metra aj menší výcvikový bazén a mal by zahŕňať tiež wellness časť s vírivkou, parnou, suchou a infra saunou, či ležadlovou zónou Greatest King of DodonPachi. Poloha je z územno-plánovacieho hľadiska vhodná, ale problémom by mohlo byť parkovanie. Plaváreň v takejto podobe by vyriešila situáciu plavcov, ale vodní pólisti by ho pre malú hĺbku dokázali využiť len na kondičné plávanie a ich súčasné možnosti by sa príliš nezlepšili. Podoba zmluvy, ktorá by zabezpečila predaj mestského majetku, ešte nie je doriešená 기획안 양식 다운로드. Hľadá sa vhodná forma zábezpeky a nastavenia podmienok tak, aby po odpredaji pozemku za symbolické peniaze bol projekt skutočne zrealizovaný a aby mesto na tomto projekte neškodovalo qt creator 다운로드.  Investor momentálne rieši z banka možnosti úverového financovania, ale zatiaľ nemá banku, ktorá by jeho aktivitu prefinancovala.

20160519_085625
O odpredaji pozemku pre stavbu plavárene a wellness rokovali viaceré komisie MsZ n player. Ich členovia, samozreme, predaj za trhovú cenu považovali za bezproblémový, avšak investor žiada predaj za symbolické 1 euro. Vtedy sa komisie priklonili k názoru, že by mala byť minimálne zriadená banková finančná zábezpeka v prospech Mesta Piešťany, pre prípad, ak by si investor neplnil svoje zmluvné záväzky movie Hitman. Tá by sa po úspešnej kolaudácii investorovi vrátila.

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

rozloha plaváreň

Pôvodný zámer, získať pozemok s veľkosťou 3651 metrov štvorcových od mesta do dlhodobého prenájmu, investor zmenil, pretože prenajatý pozemok nevie založiť v prospech banky na získanie úveru potrebného k financovaniu výstavby 지질도 다운로드. Investor rokoval so zástupcami viacerých finančných ústavov o prefinancovaní väčšej časti svojho projektu.

plaváreň

Začiatkom mája sa podľa informácií, ktoré odzneli na tohtomesačnej mestskej rade, uskutočnilo rokovanie investora, zástupcov Slovenskej sporiteľne a vedenia mesta. Na ňom zástupcovia banky prezentovali, že podporia tento projekt, avšak s podmienkou, že Mesto Piešťany by sa zaviazalo voči banke splácať úver v prípade, že ho nebude schopný splácať investor a taktiež uhrádzať rozdiel medzi nákladmi a príjmami súvisiacimi s prevádzkou plavárne a wellness v prípade, ak ho nebude schopný uhrádzať investor Download The Antoinemovie Movie. Druhá z podmienok je pre Mesto z hľadiska zákona nesplniteľná, takže investor mal rokovať s ďalšími finančnými ústavmi, ktoré by boli ochotné poskytnúť iné podmienky financovania Download better translators. Výsledky rokovaní zatiaľ nie sú známe.

Účtovná hodnota pozemku je 9 711 eur, pričom Oddelenie finančných služieb MsÚ predaj pod túto hodnotu z finančného pohľadu neodporúča mobaxterm. Jeho hodnota podľa mestskej metodiky, v prípade, ak sa počíta s jestvujúcimi vecnými bremenami, je 230 670,18 eur, respektíve 384 450,30 eur, bez vecných bremien. Podľa dôvodovej správy, ktorú vypracovali pracovníci mestského úradu na rokovanie mestskej rady, požaduje spoločnosť bazenprojekt nielen symbolickú výšku kúpnej ceny, ale aj to, aby zmluva neobsahovala ustanovenia o peňažnej sankcii pre žiadateľa za prípadné porušenie zmluvných záväzkov.

Materiál o návrhu možností užívania pozemku, ktorý by mal stanoviť spôsob, akým je Mesto Piešťany ochotné realizovať odpredaj, budú prerokovávať poslanci na mestskom zastupiteľstve 26. mája. Mestská rada odporučila odpredaj za symbolické euro so zriadením bankovej záruky vo výške 300 000,- EUR minimálne do doby nadobudnutia   právoplatnosti kolaudačného    rozhodnutia stavby plavárne. Odzneli však aj viaceré upozornenia na potencionálne riziká realizácie takéhoto projektu, ktoré sa zmluvne nedajú dostatočne ošetriť.

-lt/Zdroj: Mesto Piešťany/Grafika: bazenprojekt s.r.o.-

REKLAMA