Connect with us

Aktuality

Mesto opravuje strechu zimného štadióna. Od končiaceho nájomcu nedostalo všetky podklady k vykonaným investíciám

Mesto Piešťany odstúpilo od zmluvy s nájomcom zimného štadióna spoločnosťou Športový hokejový klub 37 Piešťany, ktorý dal predtým výpoveď.  Samospráva prostredníctvom dodávateľa pred mesiacom začala rekonštrukciu strechy na zimnom štadióne. Práce majú trvať dva mesiace a ich cena je takmer 194-tisíc eur. Podľa vyjadrenia samosprávy štadión nie je v prevádzkyschopnom stave a pripravuje sa celková rekonštrukcia chladiacej technológie. Stav strojovne a ľadovej plochy posudzovala spoločnosť Frost service, ktorá v predošlých siedmych rokoch realizovala práce pre nájomcu štadiónu i pre samosprávu.

Published

on

Reklama
Reklama

 

„Mesto Piešťany ako prenajímateľ v zmysle uznesenia MsZ podalo odstúpenie od zmluvy datované dňom 31.8.2022, ktoré dňa 31.8.2022 doručovalo elektronicky a poštou bolo podľa údaja na doručenke nájomcovi doručené dňa 06.9.2022. Právne účinky odstúpenia od zmluvy nastali okamihom jeho doručenia,“ odpovedal na otázku ohľadom ukončenia zmluvného vzťahu medzi Mestom Piešťany a spoločnosťou Športový hokejový klub 37 Piešťany, hovorca samosprávy Martin Ričány.

Podľa vyjadrenia hovorcu samospráva zinventarizovala  majetok zimného štadióna, ktorý  je vedený v účtovníctve. „Zimný štadión zatiaľ nie je odovzdaný do správy žiadnemu subjektu, keďže k niektorým častiam majetku neboli pánom Lušnákom odovzdané mestu relevantné účtovné podklady, porealizačné dokumentácie a podobne,“ informoval M. Ričány.

Pred časom sa na sociálnej sieti viedli debaty, že zo štadióna boli demontované všetky sedačky, ktoré nájomca splácal dodávateľovi len postupne a neboli jeho vlastníctvom. Tieto informácie M. Ričány dementoval: „Z hľadiska neboli demontované žiadne sedačky. Všetky sú na svojich miestach.“ Zo zimného štadióna však bola odvezená rolba. „Nájomca poskytol v priebehu septembra k rolbe informáciu, že ju odovzdal na vykonanie opravy do Brna, pretože nebola prevádzkyschopná,“ uviedol M. Ričány.

Reklama

Rekonštrukcia strechy už beží

Predmetom rekonštrukcie strechy zimného štadióna je demontáž pôvodnej strešnej fólie, montáž novej hydroizolačnej PVC fólie, demontáž a montáž strešného vedenia bleskozvodu a ďalšie práce s opravou spojené. Rekonštrukčné práce sú naplánované na dva mesiace a budú stáť 193 686 eur. Otázne zostáva, prečo sa strecha dostala do havarijného stavu.

Spoločnosť Športový hokejový klub  37 Piešťany podala v lete výpoveď z nájmu z dôvodu, že Mesto Piešťany podľa nej nezabezpečilo, aby bol predmet nájmu v prevádzkyschopnom stave. Mesto Piešťany na výpoveď reagovalo jej neprijatím a odstúpilo od zmluvy pre jej  porušenie nájomcom.

Na otázku, či má Mesto Piešťany k dispozícii posúdenie stavu zimného štadiónu, predovšetkým strechy, strojovne a ľadovej plochy, od nezávislého odborníka odpovedal M. Ričány: „Strecha bola posúdená zástupcami spoločnosti Fatrafol. Strojovňa a ľadová plocha firmou Frost.“

Spoločnosť Frost service vykonávala práce na zimnom štadióne pre nájomcu, ale rekonštrukčné práce si od nej od roku 2015 objednávala aj samospráva. Celkovo jej predovšetkým za opravy zariadení strojovne zaplatila za sedem rokov približne 235-tisíc eur.

Mesto Piešťany si aktuálne nechalo vypracovať projekt chladenia rekonštrukcia technológie chladenia ľadovej plochy na zimnom štadióne. Vypracovala ho firma TERMO-PROJEKT s.r.o. Rozhanovce, ktorej má samospráva podľa objednávky zaplatiť za dokumentáciu 9600 eur.

O rekonštrukcii chladenia sa hovorilo na mestskom zastupiteľstve už v lete. Predpokladaná cena bola okolo milióna eur, pričom polovica financií mala byť zabezpečená presunom z iných rozpočtových položiek a druhú polovicu sa mala samospráva pokúsiť získať z Fondu na podporu športu.

-th-, Foto: red, Mesto Piešťany

Populárne články