Úvod Aktuality Koronavírus: Sumár opatrení Mesta Piešťany a jeho inštitúcií pre zabránenie šírenia nákazy

Koronavírus: Sumár opatrení Mesta Piešťany a jeho inštitúcií pre zabránenie šírenia nákazy

REKLAMA

Mesto Piešťany a jeho organizácie prijali viacero opatrení, ktoré majú pomôcť zabrániť šíreniu hrozby nákazy koronavírusom. Prinášame vám ich sumár.

MESTSKÝ ÚRAD PIEŠŤANY

Mestský úrad Piešťany, Nám. SNP 3, PIEŠŤANY oznamuje, že v týchto dňoch je na MsÚ až do odvolania OBMEDZENÝ REŽIM VYBAVOVANIA STRÁNOK.
Preto odporúčame:
– aby občania v týchto dňoch zvážili svoju návštevu na MsÚ Piešťany a v prípade nevyhnutnosti komunikovali s pracovníkmi úradu predovšetkým telefonicky alebo e-mailom Good guy download.
– Osobná návšteva sa odporúča po predchádzajúcej konzultácii s príslušným pracovníkom úradu alebo v nevyhnutných prípadoch.
– Pred platbou v pokladni MsÚ odporúčame uprednostniť elektronickú platbu alebo odložiť ju na neskorší termín. Termín na úhradu miestnych daní a poplatkov je predĺžený.
– Informácie k jednotlivým požiadavkám získate na:
www.piestany.sk/obcan (tu sú aj telefónne čísla na konkrétne pracoviská) Microsoft toolkit.
Informácie: 033/77 65 311

REKLAMA
Buenos pizza  burger
Knebl
Chlapci na panvici
PN Taxi
Sheriff Taxi Piešťany
Dompek Pizza donaskova sluzba

OPATRENIA MESTSKEJ POLÍCIE PIEŠŤANY

Mestská polícia mesta Piešťany prijala vlastné opatrenia, cieľom ktorých je v maximálnej miere eliminovať šírenie koronavírusu. Ide o tieto opatrenia:

– Zisťovanie a prejednávanie priestupkov len v nevyhnutných prípadoch.
– S priestupcom komunikovať na vzdialenosť 1,5 m.
– Pri styku s finančnou hotovosťou a dokladmi totožnosti používať ochranné prostriedky.
– V prípade nevyhnutnosti komunikovať s mestskou políciou cez videovrátnika na budove MsP Piešťany a prostredníctvom telefonických liniek: č sql server 2000 다운로드. 159, 033/77 268 02, príp. e-mailom: peter.gogol@piestany.sk
– Príslušníci Mestskej polície mesta Piešťany budú v teréne priebežne monitorovať uplatňovanie výziev, zákazov a odporúčaní na zamedzenie šírenia nového koronavírusu.

OPATRENIA SLUŽIEB MESTA PIEŠŤANY

SLUŽBY OBYVATEĽOM:
– Služby mesta Piešťany, príspevková organizácia uzatvára pre verejnosť administratívnu budovu s účinnosťou od 10.03.2020 do 23.03.2020 vrátane.
– Predaj parkovacích kariet prebieha v štandardnom režime, prosíme dodržiavať pokyny zamestnancov SMP.
– Vybavovanie dopytov a nahlasovanie porúch, príp Nintendo ds rom. poškodení mestského majetku bude prebiehať telefonicky, príp. mailom.
Kontakty: 033 / 79 141 01, 033 / 79 141 03, smp@sluzbymesta.sk
– Pre doručovanie písomných dokumentov je potrebné využiť poštový styk.
– Prevádzková doba Zberného dvora sa nemení, prosíme dodržiavať pokyny zamestnancov SMP.
– Správa cintorínov odporúča klientom obmedziť návštevu kancelárie. Platby za hrobové miesta žiadame uhrádzať bezhotovostným platobným stykom. Pohrebná služba pracuje nonstop.
Kontakty: 033/77 269 82, 0903/485 562, zvonarova@sluzbymesta.sk, gerhatova@sluzbymesta.sk
– S účinnosťou od 11.03.2020 do 23.03.2020 odporúčame dôsledne zvážiť účasť na pohrebných obradoch 맥 os 모하비 다운로드. Ostatní smútiaci môžu zaslať kvety cez telefonickú objednávku (033/77 269 82) a takýmto spôsobom prejaviť pietu.

OPATRENIA MESTSKEJ KNIŽNICE MESTA PIEŠŤANY

V súvislosti s ochorením COVID-19 (koronavírus) a na základe rozhodnutia Krízového štábu mesta Piešťany oznamujeme, že knižnica prijala nasledovné opatrenia:
– od 10. marca do 23. marca 2020 bude knižnica pre verejnosť zatvorená.
– Z tohto dôvodu rušíme aj kultúrne podujatia, ktoré boli plánované v tomto období, t. j. od 10. do 23. 3. 2020.
– O náhradných termínoch zrušených podujatí a ďalšom vývoji situácie budeme priebežne informovať na našej webovej stránke a sociálnych sieťach.
– Vzhľadom na to, že nebudeme poskytovať knižnično-výpožičné služby, prosíme čitateľov, aby v tomto období nevracali do knižnice vypožičané knihy.
– Predlžovanie výpožičiek budeme realizovať telefonicky (033/ 77 259 82), alebo prostredníctvom e-mailov: dospele@kniznica.sk, detske@kniznica.sk.
– Zároveň čitateľov ubezpečujeme, že počas tohto obdobia im nebudú zasielané upomienky.

OPATRENIA BYTOVÉHO PODNIKU PIEŠŤANY

SLUŽBY KLIENTOM:
– Bytový podnik Piešťany, s.r.o. je s účinnosťou od 10. 03. 2020 do 23. 03. 2020 vrátane pre verejnosť/klientov uzavretý.
– Schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov zvolané na obdobie od 10. 03. 2020 do 23. 03. 2020 vrátane sa rušia, zvolané budú v náhradných termínoch.
– Nájomcom a vlastníkom bytov, ktorí využívajú službu platby v hotovosti v pokladni Bytového podniku Piešťany, s.r.o., odporúčame bezhotovostný platobný styk na číslo účtu podľa predpisu mesačných úhrad. Splatnosť platieb v hotovosti sa predlžuje do 31. 03. 2020. Otázky k platbám a predpisom Vám budú poskytnuté na tel. čísle 033/79 14 842.
– Vybavovanie klientov bude prebiehať telefonicky, prípadne mailom.
– Telefonické kontakty: 033/77 22 571, 033/77 22 589, 033/76 244 55, 033/79 14 831. Mailová adresa: info@bppy.sk
– Pre doručovanie písomných dokumentov využite poštový styk, prípadne poštovú
schránku umiestnenú pred vchodom do budovy Bytového podniku Piešťany, s.r.o.
– Pohotovostné zásahy v bytoch a spoločných priestoroch bytových domov budú vykonávané len v prípade havarijného stavu (napr. náhle prasknutie radiátora, prasknutie vodovodného potrubia s prudkým únikom vody, upchatie odtoku z WC s následným vyplavovaním splaškov,….).
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
– Bytový podnik Piešťany, s.r.o. od 10. 03. 2020 do 23. 03. 2020 ruší všetky služobné cesty zamestnancov a pracovné stretnutia s obchodnými partnermi.

OPATRENIA MESTSKÉHO KULTÚRNEHO STREDISKA MESTA PIEŠŤANY

Vážení návštevníci, v súvislosti s prevenciou pred šírením korona vírusu a na základe rozhodnutia Krízového štábu mesta Piešťany, ako aj Verejnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia pri ohrození verejného zdravia podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa:
– Od pondelka 09. 03. 2020 až do odvolania sa rušia všetky kultúrne podujatia a filmové predstavenia v MsKS a KSC Fontána.
– Informácie na tel. č.:
• 033/ 77 259 25
• 033/ 77 253 75
• 033/ 77 189 90

– Zmena otváracích hodín vo Výstavnej sieni v starej lekárni
V termíne 10. 3. 2020 – 14. 3. 2020 v čase: 10.00 – 14.30 hod.
– Galéria v priestoroch KSC Fontána je pre verejnosť zatvorená až do odvolania.

-red- Zdroj: Mesto Piešťany Ilustr. foto: Min. zdravotníctva SR

REKLAMA