Úvod Aktuality Koronavírus: Sumár opatrení Mesta Piešťany a jeho inštitúcií pre zabránenie šírenia nákazy

Koronavírus: Sumár opatrení Mesta Piešťany a jeho inštitúcií pre zabránenie šírenia nákazy

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Mesto Piešťany a jeho organizácie prijali viacero opatrení, ktoré majú pomôcť zabrániť šíreniu hrozby nákazy koronavírusom. Prinášame vám ich sumár.

MESTSKÝ ÚRAD PIEŠŤANY

Mestský úrad Piešťany, Nám. SNP 3, PIEŠŤANY oznamuje, že v týchto dňoch je na MsÚ až do odvolania OBMEDZENÝ REŽIM VYBAVOVANIA STRÁNOK.
Preto odporúčame:
– aby občania v týchto dňoch zvážili svoju návštevu na MsÚ Piešťany a v prípade nevyhnutnosti komunikovali s pracovníkmi úradu predovšetkým telefonicky alebo e-mailom Good guy download.
– Osobná návšteva sa odporúča po predchádzajúcej konzultácii s príslušným pracovníkom úradu alebo v nevyhnutných prípadoch.
– Pred platbou v pokladni MsÚ odporúčame uprednostniť elektronickú platbu alebo odložiť ju na neskorší termín. Termín na úhradu miestnych daní a poplatkov je predĺžený.
– Informácie k jednotlivým požiadavkám získate na:
www.piestany.sk/obcan (tu sú aj telefónne čísla na konkrétne pracoviská) Microsoft toolkit.
Informácie: 033/77 65 311

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger

OPATRENIA MESTSKEJ POLÍCIE PIEŠŤANY

Mestská polícia mesta Piešťany prijala vlastné opatrenia, cieľom ktorých je v maximálnej miere eliminovať šírenie koronavírusu. Ide o tieto opatrenia:

– Zisťovanie a prejednávanie priestupkov len v nevyhnutných prípadoch.
– S priestupcom komunikovať na vzdialenosť 1,5 m.
– Pri styku s finančnou hotovosťou a dokladmi totožnosti používať ochranné prostriedky.
– V prípade nevyhnutnosti komunikovať s mestskou políciou cez videovrátnika na budove MsP Piešťany a prostredníctvom telefonických liniek: č sql server 2000 다운로드. 159, 033/77 268 02, príp. e-mailom: peter.gogol@piestany.sk
– Príslušníci Mestskej polície mesta Piešťany budú v teréne priebežne monitorovať uplatňovanie výziev, zákazov a odporúčaní na zamedzenie šírenia nového koronavírusu.

OPATRENIA SLUŽIEB MESTA PIEŠŤANY

SLUŽBY OBYVATEĽOM:
– Služby mesta Piešťany, príspevková organizácia uzatvára pre verejnosť administratívnu budovu s účinnosťou od 10.03.2020 do 23.03.2020 vrátane.
– Predaj parkovacích kariet prebieha v štandardnom režime, prosíme dodržiavať pokyny zamestnancov SMP.
– Vybavovanie dopytov a nahlasovanie porúch, príp Nintendo ds rom. poškodení mestského majetku bude prebiehať telefonicky, príp. mailom.
Kontakty: 033 / 79 141 01, 033 / 79 141 03, smp@sluzbymesta.sk
– Pre doručovanie písomných dokumentov je potrebné využiť poštový styk.
– Prevádzková doba Zberného dvora sa nemení, prosíme dodržiavať pokyny zamestnancov SMP.
– Správa cintorínov odporúča klientom obmedziť návštevu kancelárie. Platby za hrobové miesta žiadame uhrádzať bezhotovostným platobným stykom. Pohrebná služba pracuje nonstop.
Kontakty: 033/77 269 82, 0903/485 562, zvonarova@sluzbymesta.sk, gerhatova@sluzbymesta.sk
– S účinnosťou od 11.03.2020 do 23.03.2020 odporúčame dôsledne zvážiť účasť na pohrebných obradoch 맥 os 모하비 다운로드. Ostatní smútiaci môžu zaslať kvety cez telefonickú objednávku (033/77 269 82) a takýmto spôsobom prejaviť pietu.

OPATRENIA MESTSKEJ KNIŽNICE MESTA PIEŠŤANY

V súvislosti s ochorením COVID-19 (koronavírus) a na základe rozhodnutia Krízového štábu mesta Piešťany oznamujeme, že knižnica prijala nasledovné opatrenia:
– od 10. marca do 23. marca 2020 bude knižnica pre verejnosť zatvorená.
– Z tohto dôvodu rušíme aj kultúrne podujatia, ktoré boli plánované v tomto období, t. j. od 10. do 23. 3. 2020.
– O náhradných termínoch zrušených podujatí a ďalšom vývoji situácie budeme priebežne informovať na našej webovej stránke a sociálnych sieťach.
– Vzhľadom na to, že nebudeme poskytovať knižnično-výpožičné služby, prosíme čitateľov, aby v tomto období nevracali do knižnice vypožičané knihy.
– Predlžovanie výpožičiek budeme realizovať telefonicky (033/ 77 259 82), alebo prostredníctvom e-mailov: dospele@kniznica.sk, detske@kniznica.sk.
– Zároveň čitateľov ubezpečujeme, že počas tohto obdobia im nebudú zasielané upomienky.

OPATRENIA BYTOVÉHO PODNIKU PIEŠŤANY

SLUŽBY KLIENTOM:
– Bytový podnik Piešťany, s.r.o. je s účinnosťou od 10. 03. 2020 do 23. 03. 2020 vrátane pre verejnosť/klientov uzavretý.
– Schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov zvolané na obdobie od 10. 03. 2020 do 23. 03. 2020 vrátane sa rušia, zvolané budú v náhradných termínoch.
– Nájomcom a vlastníkom bytov, ktorí využívajú službu platby v hotovosti v pokladni Bytového podniku Piešťany, s.r.o., odporúčame bezhotovostný platobný styk na číslo účtu podľa predpisu mesačných úhrad. Splatnosť platieb v hotovosti sa predlžuje do 31. 03. 2020. Otázky k platbám a predpisom Vám budú poskytnuté na tel. čísle 033/79 14 842.
– Vybavovanie klientov bude prebiehať telefonicky, prípadne mailom.
– Telefonické kontakty: 033/77 22 571, 033/77 22 589, 033/76 244 55, 033/79 14 831. Mailová adresa: info@bppy.sk
– Pre doručovanie písomných dokumentov využite poštový styk, prípadne poštovú
schránku umiestnenú pred vchodom do budovy Bytového podniku Piešťany, s.r.o.
– Pohotovostné zásahy v bytoch a spoločných priestoroch bytových domov budú vykonávané len v prípade havarijného stavu (napr. náhle prasknutie radiátora, prasknutie vodovodného potrubia s prudkým únikom vody, upchatie odtoku z WC s následným vyplavovaním splaškov,….).
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
– Bytový podnik Piešťany, s.r.o. od 10. 03. 2020 do 23. 03. 2020 ruší všetky služobné cesty zamestnancov a pracovné stretnutia s obchodnými partnermi.

OPATRENIA MESTSKÉHO KULTÚRNEHO STREDISKA MESTA PIEŠŤANY

Vážení návštevníci, v súvislosti s prevenciou pred šírením korona vírusu a na základe rozhodnutia Krízového štábu mesta Piešťany, ako aj Verejnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia pri ohrození verejného zdravia podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa:
– Od pondelka 09. 03. 2020 až do odvolania sa rušia všetky kultúrne podujatia a filmové predstavenia v MsKS a KSC Fontána.
– Informácie na tel. č.:
• 033/ 77 259 25
• 033/ 77 253 75
• 033/ 77 189 90

– Zmena otváracích hodín vo Výstavnej sieni v starej lekárni
V termíne 10. 3. 2020 – 14. 3. 2020 v čase: 10.00 – 14.30 hod.
– Galéria v priestoroch KSC Fontána je pre verejnosť zatvorená až do odvolania.

-red- Zdroj: Mesto Piešťany Ilustr. foto: Min. zdravotníctva SR

REKLAMA