Úvod Aktuality Klzisko pred Priorom je od dnes v prevádzke

Klzisko pred Priorom je od dnes v prevádzke

REKLAMA

Služby mesta Piešťany dnes spustili prevádzku klziska, respektíve mobilnej ľadovej plochy, pre obchodným domom Prior na ulici A. Hlinku japanese ime. V prevádzke je denne od 10:00 h do 21:00 h s výlukami tri hodiny denne na údržbu.

REKLAMA
Buenos pizza  burger
Dompek Pizza 2021
PN Taxi

Otváracia doba mobilnej ľadovej plochy:

Pondelok – Piatok: 10.00 hod water vango-based. – 21.00 hod.

Sobota, nedeľa a sviatky 10.00 hod. – 21.00 hod.

24.12.2018 10.00 hod. – 14.00 hod.

Výluky na údržbu mobilnej ľadovej plochy:

12.00 hod java ftp 파일 다운로드. – 13.00 hod.

15.00 hod. – 16.00 hod.

18.00 hod. – 19.00 hod.

Prevádzkové hodiny a čas údržby mobilnej ľadovej plochy môžu byť upravované podľa snehovej triešte na ľadovej ploche, kvality ľadu, poveternostných podmienok, prípadne aj pri kultúrnych podujatiach organizovaných mestom Piešťany Go free download.

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK PRE MOBILNÚ ĽADOVÚ PLOCHU

Každý návštevník je povinný oboznámiť sa pri vstupe na Mobilnú ľadovú plochu /ďalej len MĽP/ s týmto prevádzkovým poriadkom a dodržiavať jeho ustanovenia 디시클리너 다운로드.

VSTUP NA MOBILNÚ ĽADOVÚ PLOCHU
Vstup je povolený celodenne podľa časového harmonogramu korčuľovania a údržby ľadovej plochy na vlastné nebezpečenstvo
Deťom do 6 rokov je povolený vstup len v sprievode osoby staršej ako 18 rokov na korčuliach
Počet korčuľujúcich na ľadovej ploche nesmie presiahnuť 50 osôb
VYLÚČENIE NÁVŠTEVNÍKA Z MOBILNEJ ĽADOVEJ PLOCHY
Vstup na MĽP je prísne zakázaný osobám, ktoré prejavujú známky požitia alkoholických nápojov a iných psychotropných látok Tupe.
Vstup na MĽP je zakázaný osobám, ktorých návšteva by mohla dokázateľne narušiť poriadok, bezpečnosť a čistotu MĽP a ich chovanie je v rozpore s dobrými mravmi a spoločenskými zásadami
Z MĽP môže byť vykázaný návštevník, ktorý napriek napomenutiu poruší ustanovenia tohto prevádzkového poriadku, alebo neposlúchne pokyny zodpovedných pracovníkov /prevádzkovateľ Služby mesta Piešťany/
V krajnom prípade , podľa povahy priestupku, môže prevádzkovateľ MĽP požiadať o zakročenie príslušníka Mestskej polície, alebo Policajného zboru 에쒸비 전권 다운로드.

PREVÁDZKOVÉ POKYNY PRE NÁVŠTEVNÍKOV
Odporúčame nebrať na korčuľovanie cenné veci a väčšiu sumu peňazí, prevádzkovateľ nezodpovedá za škody spôsobené krádežami Download Blue Manto.
Návštevníci sú povinní správať sa šetrne k zariadeniu a vybaveniu MĽP.
Každý návštevník je povinný uhradiť škody ním spôsobené jeho vinou, ako na majetku MĽP, tak aj na majetku ostatných osôb 쇼미더머니4 거북선 다운로드.
Všetci návštevníci musia dbať o čo najväčšiu čistotu, neobťažovať svojim konaním a správaním ostatných návštevníkov a dbať o osobnú bezpečnosť a neohrozovať bezpečnosť ostatných osôb Download Cairo. Za poranenia a úrazy, ktoré si návštevník spôsobí vlastnou neopatrnosťou, alebo nedodržiavaním prevádzkového poriadku, nenesie prevádzkovateľ zodpovednosť.
Korčuľovanie vykonávať len v jednom smere.

NA MOBILNEJ ĽADOVEJ PLOCHE JE ZAKÁZANÉ
Odhadzovať odpadky a znečisťovať priestory MĽP
Fajčiť v priestoroch MĽP, brať so sebou ostré predmety, sklené veci, ktoré môžu spôsobiť zranenie
Na ľadovú plochu je zakázané vstupovať bez korčúľ, rukavíc, so zvieratami, taktiež je zakázané na ľadovej ploche používať puk, loptu, hokejky a pod.
Je zakázané vstupovať do priestorov strojovne
Tešíme sa na Vašu návštevu a želáme príjemný športový zážitok.

-inf- Zdroj: www.sluzbymesta.sk

REKLAMA