Úvod Samospráva Plavecké centrum s územným rozhodnutím, otáznym financovaním a bez rokovania zastupiteľstva o...

Plavecké centrum s územným rozhodnutím, otáznym financovaním a bez rokovania zastupiteľstva o výrube drevín

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Stavebný úrad Obce Banka vydal územné rozhodnutie k výstavbe Plaveckého centra v Piešťanoch na okraji mestského parku v tesnej náväznosti na futbalový štadión 국민은행 로고 다운로드. Rozhodnutie bolo vyvesené v úradných tabuliach 16. marca a bude zverejnené do konca mesiaca. Podľa informácie od vedúcej odboru správy piešťanského mestského úradu Ing Open water download. Evy Pobjeckej, je možné voči tomuto rozhodnutiu podať námietky na Krajský stavebný úrad v Trnave, prostredníctvom Stavebného úradu obce Banka, do polovice apríla Download chrome videos on your phone. V súčasnosti pracovníci piešťanského mestského úradu pripravujú sumár možností financovania výstavby centra.

Výstavba Plaveckého centra je rozdelená na dve etapy Evil Ward. V prvej sa počíta s výstavbou exteriérového kúpaliska, v druhej s realizáciou krytej plavárne. Kapacita exteriérového kúpaliska, kde má byť plavecký a relaxačný bazén, je plánovaná na 600 osôb, ktoré majú mať v šatniach k dispozícii 320 skriniek ShadowGun. Exteriérové kúpalisko by malo mať desať zamestnancov. Na vonkajšie bazény má nadväzovať šatňový a obslužný objekt so zastavanou plochou 870 m2 orbit or beat 다운로드. Súčasťou bude aj reštaurácia s 80 až 100 miestami na sedenie a terasa s rozlohou 200 m2. Rozhodnutie je vydané aj na krytú plaváreň, kde by mali byť podľa projektu bazén s rozmermi 21 x 33 metrov pre 140 plavcov, rozplavbový bazén 12×8 metrov s kapacitou 20 plavcov a detský bazén, do ktorého sa zmestí 15 detí Download the day you accidentally found it. Odhadované investičné náklady na stavbu kompletného Plaveckého centra sú 17,34 mil. eur.

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger

Odvádzanie odpadovej vody vyriešili

[singlepic id=11240 w=320 h=240 float=left]Vrámci procesu územného konania mali dotknuté orgány a inštitúcie viacero pripomienok, ale napokon všetky vydali súhlasné stanovisko, pri dodržaní ich podmienok Spider Lily. Pamiatkári napríklad žiadajú, aby fasády vstupného objektu boli realizované popínavými rastlinami. Popínavé rastliny by podľa nich mali byť aj na oplotení areálu Spigot. Pre zabezpečenie dostatku vody pre kúpalisko sa počíta s jej čerpaním z vodného zdroja s označením HPP-1. Inšpektorát kúpeľov a žriedel spadajúci pod Ministerstvo zdravotníctva SR vydal súhlasné stanovisko na čerpanie 7 litrov vody za sekundu výhradne na úžitkové účely 초무투전 다운로드. Počas územného konania sa riešila aj otázka odvedenia odpadových vôd. Trnavská vodárenská spoločnosť napokon súhlasila s tým, že splaškové vody sa budú odvádzať do verejnej kanalizácie a dažďové vody by mali byť odvedené do Biskupického kanála, na čo bol potrebný súhlas Povodia Váhu.

Výrub stromov sa na rokovanie  zastupiteľstva nedostal

Pre vydanie územného rozhodnutia muselo Mesto Piešťany ako stavebník dodať vrámci konania právoplatné rozhodnutie o výrube stromov v súvislosti s výstavbou. V tomto prípade si Mesto Piešťany toto rozhodnutie udelilo samé sebe. Keď v januári začalo správne konanie k výrubu 330 drevín mala k výrubu námietky komisia životného prostredia aj referát životného prostredia. Prednostka MsÚ Denisa Bartošová, ale aj pracovníci referátu životného prostredia, hovorili o tom, že takto masívnym výrubom by sa malo zaoberať mestské zastupiteľstvo. Všeobecne záväzné nariadenie o zeleni totiž hovorí, že pri vykonávaní stavebnej činnosti v závažných prípadoch pri rozsiahlych projektoch, ktoré majú radikálne zmeniť ráz lokality, sa vyjadruje Mestské zastupiteľstvo Mesta Piešťany. Napokon sa však informácia o výrube drevín na rokovanie zastupiteľstva nedostala. Dôvodom vraj bolo, že samotné zastupiteľstvo rozhodlo o umiestnení plaveckého centra v danej lokalite, a tak je zrejmé, že so zmenou rázu lokality súhlasí.

Financovanie otázne

Otázne je stále financovanie výstavby. V súvislosti s prvou etapou, teda exteriérovou časťou, kde sa počíta s investíciou 4,5 milióna eur, je možných viacero riešení napríklad cez PPP projekty, alebo prostredníctvom úverovania bankami. Podľa vyjadrenia Ing. Lucie Duračkovej, vedúcej ekonomického odboru mestského úradu v Piešťanoch, aktuálne chystá informáciu o možnostiach financovania, ktorá by mala byť predložená pracovnej skupine poslancov MsZ v pondelok 21. marca.

Autor: Tomáš Hudcovič

REKLAMA

 

REKLAMA