Úvod Koktail Právnické okienko: Čistenie chodníkov v zimnom období

Právnické okienko: Čistenie chodníkov v zimnom období

12
ZDIELAŤ
REKLAMA

Snaha o zabezpečenie čistoty verejných priestranstiev na území Piešťan upravuje všeobecne záväzné nariadenie  mesta Piešťany č. 4/2000 o čistote mesta (ďalej aj „VZN“). V zimnom období sa vynára množstvo otázok súvisiacich s povinnosťou zabezpečovať riadne a včas čistotu chodníkov, určením zodpovednosti konkrétneho subjektu za prípadný úraz a miery jeho zavinenia.

Mesto Piešťany vo svojom VZN veľmi podobne ako aj iné mestá na Slovensku rieši túto problematiku v prvom rade výhodne vo svoj prospech, pričom vychádza zo zákonnej právnej úpravy obsiahnutej v zákone o pozemných komunikáciách (ďalej aj „cestný zákon“).

REKLAMA
ON Semi3
ON Semi 1
ON Semi 2

VZN výslovne ustanovuje povinnosť vlastníka, správcu nehnuteľnosti hraničiacej s cestou alebo miestnou komunikáciou v zastavanej časti mesta zabezpečiť, aby priľahlý chodník bol riadne a včas čistený.

Povinnosť zabezpečovať čistotu chodníka sa vzťahuje na celú jeho šírku (a to bez ohľadu na jeho povrchovú úpravu, včítane prípadného pruhu cestnej zelene), ktorá slúži výhradne chôdzi, alebo súčasne ako zastávka verejnej hromadnej dopravy. Keď je na chodníku povolené státie vozidiel vyznačených príslušnou dopravnou značkou, platí povinnosť čistiť chodník len v šírke vyhradenej pre chodcov.

Čistením chodníka sa podľa VZN „rozumie zabezpečenie jeho schodnosti bezodkladným odstraňovaním závad, pokiaľ tieto závady vznikli znečistením, náľadím alebo snehom. Vykonáva sa zametaním, umývaním, odstraňovaním blata, buriny, odpadov a iných nečistôt, odpratávaním snehu a posýpaním náľadia zdrsňujúcimi hmotami (nie je dovolené používať soľ, škvaru a popol).“ Čistenie musí byť ukončené najneskôr do 8. 00 hodiny rannej, podľa potreby zvlášť v zimnom období pri snežení a výskyte náľadia, musí byť čistenie vykonávané opätovne.

Nečistoty a sneh z chodníkov je zakázané zmetať, resp. zhŕňať na vozovku, pričom sneh sa ponechá na hromadách na okraji chodníka pokiaľ to dovoľuje jeho šírka, pričom nesmie byť sťažená jeho nakládka prihrnutím k stromu alebo stĺpom a pod., nesmú byť zatarasené priechody cez komunikácie, príchody a vjazdy do budovy a prístupy k pouličným zariadeniam (kanalizácia, technologické kanály a pod.). Na chodníkoch používaných ako nástupištia verejnej hromadnej dopravy je zakázané hromadiť sneh spôsobom, ktorý by znemožnil výstup i nástup do hromadných dopravných prostriedkov.

Vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností, ktoré v súvisle zastavanom území hraničia s chodníkom, zodpovedajú za škody, ktorých príčinou boli závady v schodnosti na priľahlých chodníkoch, ktoré vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom a neboli bez prieťahov odstránené.

V prípade bytových domov je situácia v porovnaní s rodinnými domami komplikovanejšia s ohľadom na väčší počet zúčastnených subjektov vlastniacich byty a nebytové priestory v bytovom dome a tiež tomu zodpovedajúcemu množstvu spoluvlastníkov pozemku. Azda aj preto zodpovednosť v bytových domoch VZN nerieši. V individuálnom prípade vzniku úrazu treba skúmať a hľadať konkrétny subjekt zodpovednosti.

Buď je za priľahlé chodníky zodpovedné spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, teda v prípade, že si bývalí nájomníci byty odkúpili do svojho súkromného vlastníctva a spravujú si teraz spoločné veci sami, alebo to môže byť v prípade družstevných bytov bytové družstvo. V tom prípade však možno predpokladať, že bytové družstvo ako vlastník bytu v domovom poriadku upraví povinnosti nájomcu bytu. Čistenie je realizované buď priamo podľa určeného rozpisu služieb, domového poriadku, alebo prostredníctvom určených osôb (domovníkov, upratovačiek a pod.). Nie je vylúčené ani zabezpečenie čistoty chodníka prostredníctvom súkromných spoločností.

V Českej republike bola tzv. chodníkovou novelou zákona o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v roku 2009 prenesená zodpovednosť za stav chodníkov z majiteľov priľahlých pozemkov priamo na vlastníkov chodníkov, teda väčšinou mestá a obce. Ako by sa k podobnému návrhu postavila slovenská verejnosť?

Po skúsenosti z ČR je zrejmé, že mestá a obce buď nemajú na zabezpečenie novej povinnosti peniaze alebo čas, prípadne v dôsledku kombinácie obidvoch faktorov nie je čistenie chodníkov zabezpečované. V dôsledku toho sa úmerne zvyšuje riziko úrazu osôb. V každom prípade rovnaká zmena zákona ako v ČR by rozhodne mala negatívny vplyv na rozpočty jednotlivých miest a obcí, ktoré by museli vynakladať na udržiavanie čistoty finančné prostriedky obyvateľov mesta.

Treba sa zamyslieť nad tým, či je správne, aby zodpovednosť za prípadnú škodu niesol vlastník priľahlého pozemku, alebo je treba zodpovednosť preniesť na vlastníka chodníka. Rovnako ako pri riešení každého právneho problému treba aj pri tomto uvažovať v prvom rade nad hodnotami, ktoré chceme chrániť a z hodnotového hľadiska k právnemu problému aj zaujať stanovisko.

Autor: JUDr. Mgr. Marián Kropaj, PhD.

Použité pramene:

VZN Obce Piešťany č. 4/2000 v znení neskoršej novely 26/2008.

Z. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Z. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.

Odporúčaná literatúra k príspevku:

KROPAJ, M. Úvaha (nielen) o vzťahu hodnôt a práva. In Právo a jeho prostredie. Bratislava: Ústav štátu a práva SAV, 2011, s. 239-254.

REKLAMA

12 KOMENTÁRE/OV

 1. Pri počúvaní o tom, ako zodpovedajú majitelia priľahlých pozemkov za stav chodníkov sa mi vždy zdvihne adrenalín.
  1. som presvedčená, že každý vlastník sa má starať o svoj majetok – t.z. nech sa o chodník stará vlastník
  2. je alibistické povedať, že chodník má byť očistený do 8. hodiny ráno. Vychádza mi z toho, že každý majiteľ rodinného domu je povinný celú zimu si nastavovať budík aspoň na 6. hodinu, lebo čo ak náhodou napadne sneh
  3. ďalej je zavedená povinnosť priebežne čistiť chodník – pýtam sa : to si má majiteľ rodinného domu brať dovolenku , resp. neplatené voľno, aby si splnil povinnosť, vždy keď napadne sneh? Dnes keď sa ľudia boja zostať doma počas choroby, aby ich zamestnávateľ neprepustil, by bolo dosť odvážne zostávať doma z dôvodu sneženia.
  4. neviem, ako to majú riešiť starí osamelí ľudia. Sami nevládzu a z tých dôchodkov si ťažko budú niekoho platiť, aby čistil chodníky.

 2. Má za to jednoznačne zodpovedať vlastník chodníku t.j. mesto. Pretože keď by si chcel niekto na tom istom chodníku napr. cez leto otvoriť malú terasu s jedným stolčekom a dvoma stoličkami, tak okamžite treba mestu zaplatiť poplatok lebo chodník ja samozrejme jeho!!! Chrapúnstvo na entú!!!

 3. julto PN, presne!! ked treba robit spinavu robotu, si zdpovedny za chodnik, lebo je pred tvojim domom. ak si chces nahodou na ten „svoj“ chodnik dat stol a stolicky ako pises a nedajboze nieco zarobit, uz naklusaju a chcu aby si platil.je to svinstvo, preto im na chodnik kaslem

 4. ak si vyvrtnem členok alebo zlomím nohu na chodníku ktorý je v dezolátnom stave (90% v našom meste) kto je zodpovedný ? Ten kto ma k uvedenému chodníku priľahlý dom alebo vlastník chodníka teda mesto ?

  Je úplne jasné a evidentné že všetky VZN ohľadne čistenia chodníkov majiteľmi okolitých budov sú prostiústavné, už je na ústavnom súde podanie ohľadne podobného VZN v Prešove

 5. Chodník je Váš vs mesta…
  Tento problém sa dá vysvetliť veľmi jednoducho.
  Ak sa o chodník treba starať, spadá to do Vašej povinnosti.
  Ak chcete chodník využívať, zinkasovanie čiastky za jeho využívanie zariadi mesto.
  Ja viem, je to absurdita, ale je to najjednoduchšie vysvetlenie daného stavu.

 6. Darmo sa bude niekto pozastavovať nad povinnosťou očistiť priľahlý chodník od snehu a náladia. Zákon, ktorý je platný, doposiaľ nikto nezmenil.
  Istotne by sa každý z nás domáhal náhrady škody, prípadne odškodnenia pri ujme na zdraví, ak by mu zo strechy domu, ktorý je priľahlý k chodníku padol na hlavu cencúľ, či lavína snehu, alebo by sme si spôsobili ublíženie na zdraví pádom na neočistenom chodníku od ľadu, či snehu. Podobne by sme postupovali aj pri poškodení zaparkovaného auta.
  Žiadne tabuľky, ako pozor sneh, či padá omietka, majiteľov domu nezbavujú zodpovednosti za spôsobené škody.
  Tieto skutočnosti sa dajú ošetriť poistením nehnuteľnosti, kde je možnosť pripoistenia zodpovednosti za škody, spôsobené nehnuteľnosťou, náhodilou udalosťou.
  V poisteniach domácnosti – hnuteľného majetku, je možné mať poistenie zodpovednosti za škody spôsobené činnosťou člena poistenej domácnosti, neúmyselným konaním.

 7. Neudržiavaný chodník patriaci obci a cencúľ padajúci z domu, oba spôsobujúce škodu, by som nedával do jednej kategórie. Nebyť zákona o pozemných komunikáciách, za chodník zodpovedá vlastník a nie sused. V prípade ľadu padajúceho z domu zodpovedá priamo vlastník.
  Aj keď sa vytvoril mrav, že ľudia odhrabávajú chodníky spred svojich obydlí, aj keď im nepatria, ktorý vznikol určite pred platnosťou zákona, nie je správne, že sa zodpovednosť za škodu vymáha od nich.

 8. P.V.
  Ospravedlňujem sa za neúplný text. Samozrejme, je to iná „kategória“, ktorá ale nepriamo súvisí s udržiavaním chodníkov.
  .
  Tretí riadok začína samostatne, v podstate ako odstavec. Nedopatrením mi pri písaní vypadol z tohoto odstavca :
  „Istotne by sa každý z nás domáhal náhrady škody, prípadne odškodnenia pri ujme na zdraví, ak by mu zo strechy domu, ktorý je priľahlý k chodníku padol na hlavu cencúľ, či lavína snehu, alebo by sme si spôsobili ublíženie na zdraví pádom na neočistenom chodníku od ľadu, či snehu. Podobne by sme postupovali aj pri poškodení zaparkovaného auta.“

  – vypadol mi tento text : …snehu, alebo by sme si NA TOMTO-TAKTO PADNUTOM ĽADE ČI SNEHU – padnutého ako lavína zo strechy, na inak očistenom chodníku… spôsobili ublíženie na…
  Preukázanie tejto skutočnosti je povinnosťou poškodeného.
  .
  Preto je vhodné zabezpečiť si aj svedecké výpovede,taktiež pri ošetrení trvať na zápise s presným označením miesta (ulica,č.domu…)kde sa vec udiala, no a v prípade potreby vec riešiť aj prostredníctvom zápisu na polícii. V dnešnej dobe už nie je problém zabezpečiť si fotodukentáciu z miesta…
  Ako sa vraví, náhoda je blbec. Prajem všetkým, aby sa vám takéto nepríjemnosti vyhýbali.

 9. Viem, že to sem k tejto téme o chodníkoch nepatrí, ale najmä vodiči by mali vedieť, že pred jazdou sú povinní zbaviť vozidlo nečistôt, najmä snehu a ľadu.
  Poviem Vám, že vyhýbať sa na namrznutej ceste pri rýchlosti 75km/h nejakej letiacej ľadovej kryhe z Touaregu pred Vami nie je moc príjemné. Vtedy ďakujeme nielen svojim reflexom a skúsenostiam, ale aj všetkým dôležitých „skratkám“ dostupným vo Vašom aute (ESP, ABS, AFU, …) a zároveň preklínate toho (sám sa cenzurujem), čo jazdí pred Vami obalený ako snehová guľa.

 10. neuveritelne, zda sa, ze sa lady pohli. dnes odhrnace behali uz od siestej rana. zeby si niekto precital kriticke komentare pod clankom? a to takto nemoze fungovat stale a automaticky, ale musime sa vzdy najprv stazovat?

 11. V Trenčíne hliadka MsP pohotovo začala začiatkom roka kontrolovať reklamy na chodníkoch.Chodník patrí mestu,ale starať oň sa musí vlastník nehnutelnosti. Nakolko chodníky na Mierovom námestí v TN boli očistené,MsP prišla na nápad,ako inkysovať pokuty inak : začali pokutovať za umiestnené reklamy tzv. “ A „. Samozrejme že majitelia zaplatili pokuty,lebo museli. Ale zistilo sa,že nájom za použitie časti chodníka bol zaplatený a platnosť trvala ešte nejaký ten mesiac,tak podali sťažnosť. Následne sa zistilo že vo viacerých prípadoch uložili pokutu neoprávnene a museli sa chodiť omlúvať a vracať peniaze.
  Čistenie chodníka má byť od 06.00 do myslím 22.00 hod. Ak vlasním prevádzku ktorá sa otvára o 10.00 prípadne neskôr,alebo je cez víken zatvorená,tak musím pricestovať a celý deň tam sedieť ?
  Dá sa to napísať aj inak : úradnícke svine !
  treba si vypočuť tieto slová : http://www.youtube.com/watch?v=EV-0h2_lBSg

 12. Je to zdravo absurdne. Ak si na chodnik postavim lesenie alebo ontajner, tak je chodnik mestsky a mestski drabi ma pridu skasirovat na pockanie. Ale ak napadne sneh, je ten chodnik zrazu moj a ja som povinny ho upratat. Najkrajie je to vo chvili, ked snezi od siedmej rana a mne o druhej poobede zazvonia pri brane mestski drabi s pokutovym blockom v ruke, ale na Winterke sa na zladovatelom chodniku prizabijem este za tri dni…

NAPÍSAŤ KOMENTÁR