Úvod História Mlynárska história – 8. Ružový mlyn 1953-1957

Mlynárska história – 8. Ružový mlyn 1953-1957

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Bolo to obdobie neustálych organizačných zmien. Avšak kymácajúca sa loďka Ružového mlyna v kvase tvorby organizačnej štruktúry celého národného hospodárstva, všetkých jeho odvetví a odborov si vydobila a upevnila postavenie hegemóna v mlynskom odbore.* Pretože po vzore Považských mlynov v Piešťanoch sa konštituovali mlynské podniky na ostatnom území Slovenska, bolo ich treba prispôsobiť pôsobnosti krajov, vtedajších KNV.

[singlepic id=7791 w=320 h=240 float=left]To bolo jedno hľadisko, druhé spočívalo v snahe vytvoriť osobitné špecializované podniky podľa druhu výroby. Z  Považských mlynov n. p. Piešťany sa stali Západoslovenské mlyny n. p. Piešťany a Západoslovenské pekárne n. p. Piešťany. Stalo sa tak k 1.1.1953 a prešli z podriadenosti Ministerstva potravinárskeho priemyslu pod Ministerstvo výkupu 세이부축구 다운로드. V praxi to znamenalo že na jednom dvore Ružového mlyna boli dva podniky, ktoré riadili výrobu v Bratislavskom a Žilinskom kraji. Kým na čele mlynského podniku zotrval syn mlynára z Prašníka, mlynár a ekonóm Svetozár Mocko, na čelo pekárenského podniku bol dosadený robotnícky káder z obce Banka, Matej Kamenický. V areáli RM patrili pod pekárenský podnik výrobne cestovín a trvanlivého pečiva. Dvaja kohúti na jednom smetisku museli spolu obchodovať s tovarom, ktorým bola múka. Našťastie to netrvalo dlho, a celý areál patril pod mlynský podnik, okrem kancelárií, ktoré riadili pekárne v uvedených krajoch.

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger

V rámci centralizácie moci boli ministerstvá na Slovensku nahradené povereníctvami ( to slovo je veľmi výstižné, robili len to čím ich poverili – teda o ničom nerozhodovali!) 카카오 게임 다운로드. Pravdepodobne z dôvodov veľkosti a dôležitosti podniku Západoslovenské mlyny Piešťany, bol tento vyčlenený z riadenia Povereníctva potravinárskeho priemyslu v Bratislave a podriadený priamo Ministerstvu potravinárskeho priemyslu a výkupu v Prahe. Bola to svojim spôsobom pocta pre Ružový mlyn a jeho riadenie aj v období po roku 1948. Podnik priamo riadil niekoľko veľkých priemyselných mlynov a roľnícke mlyny v kraji a na celom Považí, Kysuciach a Orave. Z obchodných mlynov to bol mlyn Piešťany, výroba jačmenných krúp a chov ošípaných. Ďalej Prvý parný mlyn v Trnave, Mlyn 1. mája (NUPOD) Trnava, mlyny Trenčín, Senec a Sládkovičovo 드렁큰 타이거 편의점 다운로드. Roľnícke mlyny v Bratislavskom kraji boli riadené priamo z Piešťan a v kraji Žilina prostredníctvom pobočného závodu v Žiline.

Spôsoby riadenia výrobných podnikov po roku 1953 boli viaceré. Jedným z nich bol systém strediskového riadenia pod označením SPH, v predchádzajúcom období ako „Baťov systém.“** Tento systém bol zavedený aj v Západoslovenských mlynoch Piešťany a na základe toho každá výrobná jednotka predstavovala stredisko a mala určitú ekonomickú nezávislosť. Bolo zavedené vnútropodnikové zúčtovanie medzi jednotlivými výrobnými, zásobovacími, odbytovými strediskami s pevnými zúčtovacími cenami 아이언맨3 자막 다운로드. Vo výrobných strediskách sa postupne zavádzala trojsmenná prevádzka, čo súviselo s rastom spotreby obyvateľstva, ale aj s koncentráciou výroby a zastavením [singlepic id=7792 w=320 h=240 float=right]výroby v prevádzkach s najnižšou efektívnosťou. Na druhej strane sa zároveň vytvárali nové výroby a nové výrobky, ako reakcia na celospoločenské potreby. Postupne bola zastavená výroba v Prvom parnom mlyne v Trnave, v mlyne Trenčín a trvale sa znižovala výroba na roľníckych mlynoch, ako odraz koncentrácie výroby a tiež poklesu počtu súkromne hospodáriacich roľníkov*** a zakladania Jednotných roľníckych družstiev (JRD). Pre potreby občanov, roľníkov bola zavedená výmena múky za dodané obilie, ktoré im resp. družstvu zostalo po odovzdaní povinného kontingentu štátu ebsi 동영상 다운로드. Tu treba pripomenúť, že v tomto organizačnom chaose sa podarilo podniku Západoslovenské mlyny uskutočniť v roku 1954 technologickú rekonštrukciu mlyna Piešťany vlastnými pracovníkmi z dodaných strojov od firmy Továrny mlýnskych strojú (TMS) n. p. Pardubice.****

Pre potreby vznikajúcich veľkochovov na JRD bolo treba vyrábať kŕmne zmesi. Prvá výrobňa kŕmnych zmesí bola zriadená v Bratislave (Ludwigov mlyn) a sušiareň krvi do týchto zmesí v Zavare. Počet výrobní sa zvyšoval, čo viedlo k odčleneniu tejto výroby od mlynskej výroby a vzniku podniku Slovenské krmovinárske závody n. p. Bratislava 초청장 서식 다운로드.

Obdobne to bolo aj na úseku hospodárenia s obilím, ako strategickou surovinou. Na báze RSD (Roľnícke spotrebné družstvá) vznikli najskôr Výkupné podniky neskôr premenované na Poľnohospodárske zásobovanie a nákup. Tomuto podniku bol delimitovaný Prvý parný mlyn v Trnave po zastavení mlynskej výroby, ďalej mlyn v Trenčíne a časť znárodnených roľníckych mlynov. V roku 1957 bol postavený nový sklad hotových výrobkov, ktorého objekt tvorí zároveň hranicu areálu na Partizánskej ulici v predĺžení hlavnej budovy mlyna 종말의 세라프 자막 다운로드. Vynútila si to zvýšená kapacita mlyna. Rok 1957 bol zároveň posledným rokom organizačného usporiadania [singlepic id=7793 w=320 h=240 float=left]Západoslovenských mlynov n. p. a Západoslovenských (Piešťanských) pekární n. p. Piešťany, ale aj uplatňovania „Baťovského systému strediskového hospodárenia“. Hlavným mlynárom v RM bol Alexander Hesko, ktorého vystriedal Rudolf Kulich. Hlavnými majstrami v cestovinárni bol Bedrich Voltmann a v keksárni Ján Balay a ich šéfom Mikuláš Borovan (Weinberger) 가십걸 시즌1 다운로드. V rámci areálu fungovala závodná kuchyňa s jedálňou a spoločenská miestnosť pre zamestnanecké aktivity. Z nich treba spomenúť po roku 1950 ochotnícke divadlo, kapelu na čele s harmonikárom Viliamom Púchovským a najväčšie úspechy dosiahol tanečný a spevácky súbor Mlynárka, pod vedením pána Vaverčáka. V tomto období sa začala aj tradícia mlynárskych plesov v Kursalone resp. v Slovane (Royali). Mlyny stále patrili medzi najväčšie podniky v meste a pre rozhodujúcich zamestnancov, ktorí sa do Piešťan prisťahovali, boli k dispozícii byty v bytových domoch na Mierovej ulici a rodinné domy na Malom Floreáte. Stále bol k dispozícii dom na Vrbovskej ceste č.1700 (dnes tam sídli napr. Raving) postavený ešte za Wintera a na Mlynskej ulici bol postavený „likusák“ slúžiaci až do 70 괌 지도 다운로드. rokov. V tomto období sa začal konštituovať v rámci podniku výrobný závod Piešťany, čo súviselo so zavádzaním dvojstupňového riadenia. K tomu a tiež k ľudským zdrojom sa však dostaneme v ďalšom pokračovaní.

Autor: Alexander Urminský a Ing. Alexander Murín  Foto: archív Alexandra Urminského

*V celom období existencie areálu Ružového mlyna po roku 1948 až do politických zmien po roku 1990 možno sledovať neustále snahy mlynských podnikov versus  pekárenské podniky a naopak, o postavenie hegemóna nielen v rámci Slovenska, ale aj v rámci celej ČSSR 신나는 힙합 다운로드.

**Tomáš Baťa, zakladateľ obuvníckeho koncernu so sídlom v Zlíne, ČR. Systém hospodárenia SPH bol používaný vo viacerých odvetviach spotrebného priemyslu samozrejme s úpravami pre plánované hospodárstvo počas celého obdobia socializmu.

*** Sedliaci, teda roľníci na dedinách, čiastočne aj v mestách si svoje obilie dávali mlieť v dedinských, tzv. roľníckych mlynoch. Po vstupe do družstiev bolo obilie odovzdávané do výkupných podnikov a odtiaľ do veľkých, tzv. obchodných mlynov.

**** Predtým firma Josefa Prokopa synové, a.s. Pardubice. Vlastní pracovníci, ktorí vykonali rekonštrukciu Ružového mlyna boli z radov bývalých majiteľov alebo zamestnancov dedinských mlynov, ktorí ovládali všetky potrebné remeslá, ako sa o tom zmieňujem v prvej časti. Neskôr sa z nich utvorila montážna čata operujúca na celom Slovensku.

REKLAMA