Connect with us

Blogy

Návrh na vyradenie Vily Löger zo siete školských zariadení

Published

on

Reklama
Reklama

V stredu 22. októbra o 13.00.hod. sa v Trnave uskutoční 7. riadne zasadnutie Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja. V programe tohto zasadnutia je aj návrh na vyradenie školských zariadení zo siete a jedným z nich je aj známa Vila Löger pri Kolonádovom moste v Piešťanoch od 1.1.2015.

REKLAMA

kia akcia

Ďalšími bodmi, ktoré sa týkajú Piešťan, sú napríklad odpredaj časti pozemku firme TAX-AUDIT Slovensko pri Kauflande, určenie počtu prvých ročníkov na stredných školách, informácia o priebehu rekonštrukcie Krajinského mosta a ďalšie plány prác na ňom na rok 2015, informácie o cestovných poriadkoch a o investičných projektoch v rámci operačných programov.

Reklama

Program zasadnutia:

1.    Kontrola plnenia uznesení zo 6. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja
2.    Návrh na zmeny v sieti stredných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja
3.    Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Trnavského samosprávneho kraja c. ……/2014 na určovanie poctu tried prvého ročníka stredných škôl financovaných zo štátneho rozpočtu v územnej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja pre prijímacie konanie v školskom roku 2015/2016
4.    Operačný plán zimnej údržby ciest Trnavského samosprávneho kraja pre zimné obdobie 2014/2015
5.    Prevod stavebných objektov z vlastníctva Slovenskej republiky do vlastníctva Trnavského samosprávneho kraja
6.    Predaj pozemku parc.č. 5895/1 o výmere 117 m2 v k. ú. Piešťany, kupujúcemu TAX – AUDIT Slovensko, spol. s r. o.
7.    Informácie
a)    Informácia o daňových príjmoch TTSK za január – september 2014
b)    Informácia o príprave Návrhu rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja na roky 2015-2017
c)    Informácia o priebehu obchodnej verejnej sútaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o prevode akcií emitentov Nemocnica s poliklinikou Dunajská streda a.s., a Nemocnica s poliklinikou sv. Lukáša Galanta a.s., ktorých majitelom je Trnavský samosprávny kraj
d)    Informácia o rekonštrukcii ciest na území Trnavského samosprávneho kraja
e)    Informácia o schvalovaní cestovných poriadkov na území Trnavského samosprávneho kraja
f)    Informácia o aktuálnych výzvach na podanie žiadosti o nenávratný financný príspevok v rámci programov EÚ
g)    Informácia o projektových zámeroch a projektoch OvZP TTSK  a Úradu TTSK (ku dnu 30.09.2014)
h)    Informácia – významné spolocenské podujatia za obdobie od októbra 2014 do decembra 2014
8.    Rôzne
9.    Interpelácie

Ak by ktokoľvek mal záujem získať bližšie informácie k týmto bodom, či by chcel dať nejaký podnet, presadiť niečo týkajúce sa kraja, alebo sa len “posťažovať” (aj to môže pomôcť aspoň lokalizovať problém), tak som k dispozícii na jozef.drahovsky@seznam.cz, alebo 0904 975 140.

Autor: Jozef Drahovský

Populárne články