Connect with us

Aktuality

Vládny „protiteroristický balíček“ platí od nového roka. Čo nás môže čakať?

Published

on

Reklama
Reklama

Od 1. januára platí na Slovensku takzvaný protiteroristický balíček. V praxi ide o zmenu niektorých zákonov, ktorou sa posilňuje právomoc polície, Slovenskej informačnej služby a iných zložiek v súvislosti s hrozbou terorizmu. Ide napríklad o oprávnenie zaistiť osobu, ktorá sa vyskytuje na mieste, kde hrozí teroristický útok, policajti ďalej môžu kontrolovať dopravné prostriedky či ich pohyb, predlžujú sa ním tiež niektoré lehoty ako obligátorna väzba, či zdržanie neobvyklej obchodnej operácie.

policajt-dopravny-ilustrNárodná rada SR na návrh vlády schválila v decembri balík protiteroristickej legislatívy, ktorým Slovensko reaguje na aktuálnu bezpečnostnú situáciu v Európe: novelu ústavy a zmeny v 16 zákonoch obsiahnuté v novele Trestného zákona. Zmeny majú podľa predsedu vlády SR Roberta Fica smerovať k posilneniu bezpečnosti Slovenskej republiky. Návrhované úpravy legislatívy parlament „odklepol“ napriek nesúhlasu prezidenta Andreja Kisku, ktorý využil svoje právo veta.

Súčasťou legislatívneho balíka je napríklad vládny návrh ústavného zákona, ktorým sa mení Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb, ďalej sa mení Zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore, Zákon č. 256/1998 Z. z. o ochrane svedka, Zákon č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch, Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti  a o ochrane pred financovaním terorizmu, Zákon č. 404/2011 o pobyte cudzincov, Zákon č. 351/2011 o elektronických komunikáciách (v gescii Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR).

vezeniePodľa tlačovej správy, ktorú vydalo Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ide najmä o tieto zmeny v legislatíve:

Reklama

Na základe skúseností a oprávnených požiadaviek orgánov činných v trestnom konaní sa predlžuje lehota, počas ktorej môže byť osoba podozrivá zo spáchania trestných činov terorizmu zadržaná, zo 48 na 96 hodín. Vzhľadom na závažnosť trestných činov terorizmu je podľa navrhovateľov súčasná lehota nevyhovujúca pre náležité objasnenie veci a zadováženie potrebných dôkazov zo strany kompetentných orgánov štátu (v konečnom dôsledku aj pre prípravu a výkon obhajoby).

Rozširujú sa dôvody na zaistenie osoby aj o situáciu, ak sa osoba nachádza na mieste, na ktorom hrozí teroristický útok alebo na ktorom došlo k teroristickému útoku. Maximálna dĺžka zaistenia sa v takýchto prípadoch predlžuje z 24 hodín na 48 hodín. Dôvodom je skutočnosť, že pri objasňovaní trestnej činnosti terorizmu je potrebná dlhšia doba na získanie relevantných informácií, najmä v súvislosti s identifikáciou páchateľov.

policiaNanovo sa formuluje oprávnenie na zastavenie a prehliadku dopravného prostriedku. Konkrétne dopĺňajú sa zakázané veci a nebezpečné látky, pátranie po ktorých môže byť dôvodom na prehliadku (jadrový alebo iný rádioaktívny materiál, vysoko rizikové chemické látky, vysoko rizikové biologické agensy a toxíny). Dopĺňa sa možnosť vykonať elektronickú kontrolu vozidla a umožniť prehliadku dopravného prostriedku aj pri odhaľovaní nelegálnej migrácie.

Oprávnenia pri zaisťovaní bezpečnosti civilnej leteckej dopravy pred teroristickými útokmi sa rozširujú aj na inú hromadnú dopravu osôb.

Precizuje sa možnosť uzatvoriť verejne prístupné miesto, na ktorom hrozí, že dôjde alebo na ktorom došlo k teroristickému útoku.

policiaNavrhuje sa, aby špeciálne donucovacie prostriedky a špeciálne zbrane (napr. gumové projektily alebo strelnú zbraň so zariadením na osvetľovanie cieľa) mohli používať nielen príslušníci služby osobitného určenia, ale aj príslušníci iných zložiek, ktoré sú na mieste zásahu zvyčajne ako prví.

O nasadení policajtov v službe osobitného určenia bude môcť rozhodnúť nielen iba prezident Policajného zboru, ale aj ním poverená osoba.

Rozširujú sa prípady, kedy budú môcť policajti použiť pri služobnej činnosti ochranné kukly v záujme osobnej bezpečnosti policajtov a im blízkych osôb.

Upravuje sa spracúvanie a poskytovanie informácií z databáz Interpolu tak, aby bolo možné do zahraničia aj iniciatívne zasielať údaje o osobách podozrivých z trestnej činnosti. Zároveň sa umožňuje spravodajským službám (Slovenskej informačnej službe a Vojenskému spravodajstvu) poskytovať informácie zo Schengenského informačného systému prostredníctvom Policajného zboru, ak je to nevyhnutné na plnenie ich úloh na úseku boja proti činnosti súvisiacej s terorizmom alebo s iným ohrozením bezpečnosti štátu.

Vzhľadom na to, že aj colníci tvoria ozbrojený zbor, umožňuje sa ich využitie na plnenie úloh Policajného zboru na základe rozhodnutia vlády (rovnako, ako je tomu pri Zbore väzenskej a justičnej stráže).

Podobne, ako je tomu v prípade  nezvestných osôb, umožňuje sa zisťovanie prevádzkových a lokalizačných údajov aj u hľadaných osôb za podmienky, že pátranie po nich sa vykonáva  na základe už právoplatného rozhodnutia súdu; okrem toho sa zakotvuje diaľkový, nepretržitý a priamy prístup k takýmto údajom, a to na základe už existujúcich technických možností.

Zmena zákona o ochrane svedka umožní poskytovať ochranu svedkovi aj pri všetkých trestných činoch terorizmu.

letisko lietadloV zákone o cestovných dokladoch sa mení možnosť odoprieť vydanie a odňať už vydaný cestovný doklad, ktorá je viazaná na maximálnu lehotu jedného roka, sa bude môcť aj opakovane predlžovať, ak je to nevyhnutné pre bezpečnosť štátu.

Pri  ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti  a financovaním terorizmu sa predlžujú lehoty zdržania neobvyklej obchodnej operácie (základná lehota sa predlžuje zo 48 hodín na 120 hodín a možnosť jej predĺženia sa navrhuje upraviť z 24 hodín na 72 hodín). Pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu sa totiž deje najmä v medzinárodnom kontexte a súčasné lehoty podľa vyjadrenia ministerstva neposkytujú dostatočný časový priestor pre finančnú spravodajskú jednotku na analýzu, vyhodnotenie a spracovanie informácií.

Občania Európskej únie a ich rodinní príslušníci budú môcť vycestovať z územia SR cez vonkajšiu hranicu len s platným dokladom totožnosti, resp. len s platným cestovným dokladom. Policajný zbor bude mať oprávnenie zamietnuť ich vycestovanie, ak tieto doklady pri sebe nemajú.

pas-ilustr.jpg-nggid0529151-ngg0dyn-520x340x100-00f0w010c010r110f110r010t010Taktiež sa umožňuje zamietnuť vycestovanie občanovi EÚ a jeho rodinnému príslušníkovi, ak existuje dôvodné podozrenie, že sa v zahraničí zúčastnia bojovej alebo inej činnosti v prospech organizovanej ozbrojenej skupiny.

Trvalý pobyt na neobmedzený čas bude možné udeliť z dôvodu bezpečnostných záujmov nielen na základe žiadosti Slovenskej informačnej služby, ale aj na základe Vojenského spravodajstva.

Letecký dopravca bude povinný nielen na žiadosť policajného útvaru na hraničnom priechode, ale aj na žiadosť Slovenskej informačnej služby, poskytnúť údaje o cestujúcich, ktorých prepravuje na územie SR cez vonkajšiu hranicu.

Pri zákone o elektronických komunikáciách (v gescii Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR) ide o úpravu vo väzbe na zmeny v zákone o Policajnom zbore súvisiacu s poskytovaním prevádzkových a lokalizačných údajov pri pátraní po hľadaných a nezvestných osobách.

Zdroj: www.minv.sk, ilustr. foto: archív PNky

Populárne články