Úvod Aktuality Subjekty, ktoré chcú podporu z Rezortu Piešťany, o ňu musia požiadať do...

Subjekty, ktoré chcú podporu z Rezortu Piešťany, o ňu musia požiadať do konca roka. V novom systéme je viacero otáznikov

REKLAMA

Oblastná organizácia cestovného ruchu Rezort Piešťany každoročne participuje a podporuje aktivity  cestovného ruchu a kultúry. V zmysle stanov o nasmerovaní prostriedkov organizácie na jednotlivé aktivity rozhoduje valné zhromaždenie zložené z predstaviteľov členov Rezortu Piešťany 레지던트 이블3 다운로드. Rezort prišiel začiatkom decembra s novinkou, že všetky subjekty, ktoré chcú podporu OOCR v budúcom roku musia o ňu požiadať žiadosťou do konca aktuálneho mesiaca.

„Každý, kto sa chce uchádzať o pridelenie finančných príspevkov na projekt súvisiaci s rozvojom turizmu v tomto regióne, musí podať žiadosť autoset. Príspevok môže byť poskytnutý len na základe písomnej žiadosti s návrhom projektu, pričom žiadosť je potrebné doručiť do OOCR Rezort Piešťany najneskôr do 31. decembra 2019 v predpísanej písomnej forme alebo určenými elektronickými prostriedkami. Pri doručovaní poštou je rozhodujúca pečiatka s dátumom podania 원산지관리사 기출문제 다운로드. Žiadosti dodané po stanovenom termíne nebudú ďalej posudzované,“ informovali predstavitelia oblastnej organizácie.

REKLAMA
Knebl
Dompek Pizza donaskova sluzba
Chlapci na panvici

„Žiadosť musia podať nielen noví uchádzači, ale týka sa aj existujúcich projektov,“ upresnila v tlačovej správe zaslanej médiám riaditeľka Rezortu Piešťany  Tatiana Nevolná. „Našou snahou je vniesť takto transparentnosť do prideľovania finančných prostriedkov našej organizácie. Základnou podmienkou pri predložení žiadosti je zaslanie informácií o projekte a požiadavky na výšku podpory s vyčíslením a uvedením možností protiplnenia.“

Nejasnosti v zásadách poskytovania príspevkov

„Náš festival bol Mestom Piešťany a oblastnou organizáciou cestovného ruchu už viac ráz podporený 안드로이드 자막 다운로드. Snaha zjednotiť spôsob podávania žiadostí o príspevok je fajn a vítaná. Po prečítaní zásad mi ale nie je úplne jasné, či bude systém v budúcom roku pokračovať tak ako doteraz, kedy Rezort Piešťany priamo financoval jednotlivé výdavky projektu, alebo pôjde o pridelenie dotácie, s ktorou bude v súlade s pravidlami narábať podporený subjekt. Či to bude tak, alebo onak, sú v zásadách body, ktoré si odporujú a bolo by treba tieto veci vyjasniť,“ hovorí Tomáš Klenovský, výkonný riaditeľ filmového festivalu Cinematik 32비트 익스플로러.

Podľa  Tatiany Nevoľnej, riaditeľky OOCR Rezort Piešťany, sa bude pri každom podporenom projekte postupovať individuálne a podľa potreby sa bude voliť mechanizmus financovania. 

 

Kritéria hodnotenia projektov nie sú

Prijaté žiadosti má posudzovať výberová komisia zostavená z členov OOCR Rezort Piešťany. Výsledky budú zverejnené najneskôr 15. februára 2020. Nikde vo zverejnených zásadách, ale oblastná organizácia neuvádza presné kritériá posudzovania žiadostí a metodiku prideľovania finančných prostriedkov Guardian game. Definované sú podmienky, ktoré musia záujemcovia splniť v rámci žiadosti a po schválení príspevku. 

 

Rezort momentálne podľa informácií zverejnených na jeho webovej stránke nevie konkretizovať sumu, ktorú organizácia pridelí prihláseným projektom. „V budúcoročnom rozpočte má Rezort Piešťany stále niekoľko otvorených položiek a musíme počkať na ich konečné potvrdenie. V každom prípade môžeme povedať, že pokiaľ bude mať prihlásený projekt potenciál, budeme uvažovať aj o ďalších možnostiach jeho financovania,“ uvádzajú predstavitelia organizácie Free Windows xp.

Niektoré podujatia, či projekty, ktoré v minulosti dostávali podporu z oblastnej organizácie cestovného ruchu, sú vyslovene neziskového charakteru. Ich organizácia je závislá na podpore Mesta Piešťany, respektíve Rezortu Piešťany. V prípade, krátenia rozpočtu a nedostatku financií sa môže stať, že ich organizátori jednoducho nebudú realizovať 빌리진 다운로드. Doteraz platné stanovy Rezortu Piešťany hovoria, že rozdelenie prostriedkov na jednotlivé účely schvaľuje valné zhromaždenie tvorené predstaviteľmi jednotlivých členov Rezortu Piešťany. Podiel hlasov jednotlivých členov je závislý od výšky ich členského príspevku. Ak teda Mesto Piešťany dáva členský príspevok orientačne 100-tisíc eur a ostatné subjekty prispievajú po 1000 eur, tak hlavné rozhodovacie právo má Mesto Piešťany a jeho primátor Peter Jančovič Paint 3D download.

Problémom môže byť informovanosť

 Ak sa bude dôsledne dodržiavať aktuálne nastavená podmienka, že Rezort podporí len projekty s podanou žiadosťou do konca decembra, môžu mať organizátori, či subjekty, ku ktorým sa táto informácia nedostane, problém.

„Očakávali by sme, že pri takto zásadnej zmene, budeme o nej informovaní priamo. Aktuálne sme sa o tom dozvedeli iba sprostredkovane cez ďalšieho človeka, ktorý čítal článok zaoberajúci sa touto témou Sublime Text3. Stačilo by všetkým subjektom, s ktorými Rezort v minulosti spolupracoval na projektoch, alebo vie, že v tejto oblasti pôsobia, poslať informáciu priamo emailom,“ povedali zástupcovia jedného z potencionálnych záujemcov o podporu z OOCR.

Ak sa chcete o žiadosti o príspevok momentálne dozvedieť na webovej stránke Rezortu Piešťany informácie na titulnej strane nezískate. Musíte buď použiť vyhľadávanie či už priamo na stránke, alebo prostredníctvom vyhľadávača, prípadne poznať priamy link www.visitpiestany.sk/ziadost-o-prispevok.

Dotácia z ministerstva sa schvaľuje až v polovici roka. Pre subjekty, ktorým Rezort sľúbi podporu z týchto zdrojov, to znamená neistou vo výške podpory

Rezort Piešťany v zverejnených informáciach uvádza, že do 15. februára 2020 zverejní na svojej webovej stránke, ktoré projekty podporí. Podľa zásad poskytovania finančných príspevkov môžu byť projekty financované z členských príspevkov OOCR Rezort Piešťany a z dotácie Ministerstva dopravy a výstavby SR. Na aké projekty a v akej výške dostane oblastná organizácia príspevok z ministerstva sa dozvie až začiatkom leta.

Tu môže vzniknúť ďalší problém. Ten si predstavitelia Rezortu zjavne uvedomujú, keďže v zásadách píšu: „V prípade, že príspevok bude odsúhlasený a viazaný na dotáciu z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky a dotácia nebude odsúhlasená ministerstvom v plnej výške, bude potrebné príspevok o alikvotnú čiastku krátiť.“ To však môže spôsobiť značné problémy organizátorom, ktorí stavajú rozpočet svojich podujatí začiatkom roka a budú v neistote, či a aký objem prostriedkov vôbec dostanú. 

Pri vyššie definovanom systém je tiež otázne, čo s vítanými aktivitami a projektami, ktoré sa objavia v priebehu roka. V minulosti si Rezort práve pre takéto prípady nechával rezervu, aby ich vedel podporiť, respektíve vedel na tento účel využiť prostriedky, ktoré ušetril zo svojich výdavkov. Toto samozrejme môže oblastná organizácia urobiť aj aktuálne, avšak už by neplatilo tvrdenie, že podporené budú len projekty, ktoré podajú žiadosť do konca roka 2019. 

-th-

 

REKLAMA