REKLAMA

Piešťanská radnica zverejnila v stredu 20. novembra návrh všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole, základnej umeleckej škole, školskom klube, centre voľného času a školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany Google Hanyoung Translator. Zastupiteľstvo sa ním bude zaoberať 12. decembra. Ak prejde aktuálne navrhnutá verzia bez zmien, rodičia sa musia pripraviť na zvyšovanie platieb 33 Tekbon download.

Návrh sa týka v podstate iba zvýšenia cien Download 52 volumes of one piece. V materských školách navrhuje radnica zvýšenie príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa z 13 eur na 17 eur.

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger
Knebl

Zvyšovanie príspevkov rodičov v základnej umeleckej škole je rozsiahlejšie 윤리경영 다운로드. Predložený návrh počíta so zvýšením ceny v rozmedzí od 1,5 do 5 eur mesačne. Rodič žiaka, ktorý bol započítaný do zberu údajov, v individuálnom vyučovaní zaplatí namiesto doterajších osem a pol,  desať eur Others are hell 6. Rovnaké zvýšenie je navrhnuté aj v skupinovom vyučovaní, kde sa platilo 7,5 eura, pričom  po  schválení  VZN  by  to  malo  byť  9 eur Java ftp file download. Pre  rodiča s jedným  dieťaťom  to  znamená  ročné  zvýšenie  výdavkov  15  eur.O jeden a pol eura sa má zvýšiť tiež mesačná úhrada nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí 명상 음악 mp3 다운로드. Rodičia po novom namiesto 8,5 eura majú zaplatiť 10 eur.  Počas letných školských prázdnin  je navrhovaná platba 15,00 eur. V predchádzajúcom období sa výška príspevku nediferencovala, bola jednotná v období školského vyučovania i v období letných školských prázdnin 알뷰어 다운로드. Podľa dôvodovej správy k VZN návrh na zvýšenie príspevku počas letných prázdnin vychádza z dlhšieho časového intervalu poskytovanej výchovno – záujmovej činnosti v porovnaní so školským rokom, kedy sú žiaci v dopoludňajších hodinách na vyučovaní 클리앙 윈도우10 다운로드.

VZN avizuje aj zmeny v platbách za centrum voľného času. Kým zákonný zástupca dieťaťa a žiaka s trvalým pobytom na území mesta Piešťany doteraz platil mesačne 2,50  eura po novom to má byť 5,00 eura. 

Dôvodom navrhovaných zmien výšky príspevku v jednotlivých druhoch škôl a školských zariadení sú podľa správy radnice  zvyšujúce sa náklady na prevádzku a hlavne zvyšujúce sa mzdové náklady škôl a školských zariadení v súvislosti s rastom miezd zamestnancov v rezorte školstva v zmysle všeobecne platných právnych predpisov 죠죠 슈퍼 파이트 다운로드. Konkrétne čísla, o ktoré sa zvýšia výdavky piešťanských škôl, materiál pre komisie, mestskú radu a zastupiteľstvo, zatiaľ neobsahuje, i keď by podľa platného rokovacieho poriadku mal.

 

-th- Tabuľky MsU Piešťany

REKLAMA