Úvod Aktuality Prvý exmanažér letiska sa dostal k nevyplateným odmenám

Prvý exmanažér letiska sa dostal k nevyplateným odmenám

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Letisko Piešťany podpísalo zmluvy so štátom o poskytnutí dotácií na výkon záchranných a hasičských služieb a na bezpečnostnú ochranu letiska. Zverejnené boli v utorok 11. apríla. Celková suma, ktorú štát poskytne je 258000 eur, pričom spoločnosť ich môže priebežne čerpať len na tieto účely Pictogram ai download. Napriek dotácií, nie je finančná situácia letiska dobrá. Vlaňajší výsledok hospodárenia  je mínus 671-tisíc eur, čo je o 220-tisíc eur viac ako rok predtým. Podľa portálu pravda.sk musela spoločnosť aj pri tomto stave vyplatiť prvých 82-tisíc eur jednému z exčlenov orgánov spoločnosti, ktoré mu dlhovalo na odmenách 웹스퀘어 엑셀 다운로드. Celkovo sa dlh na odmenách členom orgánov spoločnosti, ktorí priviedli letisko do stavu v akom je, vyšplhal na sumu viac ako 600-tisíc eur. Traja ďalší bývalí členovia orgánov spoločnosti vedú o nevyplatené odmeny súdne spory.

Fotka Tomáša Hudcoviča.
Podľa zverejnených
zmlúv Trnavský samosprávny kraj poskytol prostredníctvom s.r.o flux. SMS TTSK koncom marca spoločnosti Letisko Piešťany pôžičku 400 000 eur. Tieto prostriedky mali byť v zmysle vyjadrenia člena predstavenstva Juraja Štaffu použité na úhradu postúpenej pohľadávky, ktorá v skrátenej lehote hrozila konkurzom, úhradu pohľadávok, ktoré sú predmetom súdnych konaní, s cieľom predísť konkurzu a  úhradu splátky banke za poskytnutý úver, aby neprepadol založený majetok. „Predmetnú pôžičku nebolo možné použiť na úhradu postúpenej pohľadávky, nakoľko mesto Piešťany ako akcionár neodpovedalo na požiadavku o súhlas s takýmto konaním 똑같은 말 다운로드. Súhlas je dôležitý z pohľadu zákona, aby nedošlo k uprednostneniu alebo poškodeniu niektorého z veriteľov,“ informoval Juraj Štaffa.

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger

Pre portál pravda.sk reagoval k tejto téme Pavol Vermeš, šéf právneho oddelenia na piešťanskej radnici, podľa ktorého mesto si musí brániť svoj veriteľský a akcionársky podiel 마이링크 펌웨어 24.5 다운로드.  „Nesúhlasíme s tým, aby boli vyplácané akékoľvek pohľadávky a trhal sa majetok letiska ešte predtým, ako prebehne proces reštrukturali­zácie,“ reagoval pre pravda.sk Vermeš. Primátor Miloš Tamajka sa vyjadril v uplynulých dňoch, že si dal spracovať právnu analýzu, či je vôbec možné, aby mesto dalo súhlas na prednostné uhradenie niektorej z pohľadávok 베트남사전 다운로드.

Člen orgánov spoločnosti, ktorý postúpil svoju pohľadávku spoločnosti zaoberajúcej sa vymáhaním pohľadávok a tá pohrozila konkurzom, ak nebude pohľadávka uhradená do siedmych dní, sa k peniazom i napriek jestvujúcej situácii dostal. Podľa člena predstavenstva Juraja Štaffu: „Došlo zo strany nezúčastnenej fyzickej osoby k pristúpeniu k pohľadávke, aby sa nečakalo na prípadný budúci súhlas akcionára mesto Piešťany a spoločnosť by medzitým upadla do konkurzu.“ Prakticky to znamená, že sa vymenil veriteľ za veriteľa Google Photos. Kto je ona nezúčastnená osoba, Štaffa vo svojom vyjadrení nešpecifikoval.

Májové valné zhromaždenie sa blíži

Najbližšie riadne zasadnutie valného zhromaždenia je na pláne 31. mája 2017. Tento termín bol výsledkom predošlého valného zhromaždenia s tým, že v máji by sa mala rozlusknúť otázka ako ďalej s piešťanským letiskom Kakao Music.

Podľa J. Štaffu sa predstavenstvo spoločnosti písomne obrátilo na deväť rozhodujúcich bánk, pričom ani jedna nereagovala kladne na možnosť poskytnutia úveru. „Dňa 20. marca 2017 napísal predseda predstavenstva list akcionárovi „štát“, zastúpenému Ministrom dopravy a výstavby SR Oracle 11g. Následne bol daný na vedomie mestu Piešťany ako akcionárovi, kde bolo konštatované, že nie sme schopní zabezpečiť externé finančné prostriedky, nakoľko nie je možné ručiť založením nehnuteľného majetku spoločnosti (pozn. red – ten má okrem prioritného infraštruktúrneho majetku takmer celý založený Mesto Piešťany). Spoločnosť prestala uhrádzať priebežné faktúry s cieľom zachovať bezpečnú letovú prevádzku, a preto pokrývala iba potreby zamestnancov, prísunu energií, vody, plynu a spojenia 다음 영어 사전 다운로드. Mesačne len na tieto základné úhrady treba 50 000 EUR, čo v žiadnom prípade nie je možné zabezpečiť zo základných a obchodných činností letiska,“ vyjadril sa člen predstavenstva spoločnosti Letisko Piešťany a zamestnanec Trnavského samosprávneho kraja Juraj Štaffa.

„Ministerstvo dopravy a výstavby SR ako minoritný akcionár Letiska Piešťany (20,65%) nemá zastúpenie ani v dozornej rade ani v predstavenstve tejto letiskovej spoločnosti.
Všetky majetkové úkony sú plne v kompetencii štatutárnych orgánov spoločnosti. Napriek tomu, samozrejme, máme informácie o zlej finančnej situácii na Letisku Piešťany, a.s. Štát bol dokonca pripravený previesť svoje akcie na mesto alebo vyšší územný celok, ak by to prispelo k rozvoju letiska. Rezort dopravy dlhodobo presadzuje politiku udržania dopravnej infraštruktúry, ak to je z prevádzkového hľadiska udržateľné. Sieť regionálnych letísk má svoje opodstatnenie a potenciál. Či už je to pre samotný rozvoj regiónov a zvyšovanie ich atraktivity, nielen z pohľadu cestovného ruchu ale aj potencionálnych investorov,“ uviedla vo vyjadrení Karolína Ducká, hovorkyňa Ministerstva dopravy a výstavby SR. Pre ďalšie smerovanie letiskovej spoločnosti je však podľa Karolíny Duckej dôležité poznať aj názor predstavenstva ako štatutárneho orgánu spoločnosti, pričom predovšetkým jeho úlohou je zabezpečovať podnikateľské aktivity na generovanie výnosov pre spoločnosť.

Situáciu pri riešení problémov letiska komplikuje problematická komunikácia medzi Trnavským samosprávnym krajom a Mestom Piešťany i spor týkajúci sa záložného práva na pozemky. Zástupcovia Trnavského samosprávneho kraja obviňujú Mesto Piešťany z negatívnych krokov, ktoré podľa J. Štaffu  vzbudzujú otázku, ako je to so záujmom tohto akcionára o reálne fungovanie letiska.

Primátor Piešťan Miloš Tamajka reagoval minulý týždeň pri príležitostnom lete z Prahy do Piešťan v rámci osláv výročia pražského letiska na otázku ako ďalej slovami: „V súčasnej dobe finišujeme s prácami ozdravného plánu pre Letisko Piešťany, akonáhle tento materiál budem mať v ruke, som pripravený ísť za najväčším akcionárom a predostrieť mu ho.“

Pri tejto istej príležitosti sa novinári pýtali predsedu predstavenstva a zároveň župana Tibora Mikuša na medializované informácie o plánovaných septembrových leteckých dňoch. „Ak sa stanú zázraky, tak letecké dni budú. Mám pocit, že zásoba zázrakov je už vyčerpaná…,“ reagoval predseda Trnavského samosprávneho kraja T. Mikuš.

-th/lt/vv- Foto: -vv-, -th-

REKLAMA