Úvod Aktuality Piešťanec kritizuje nečinnosť Mestskej polície, náčelník tvrdí opak

Piešťanec kritizuje nečinnosť Mestskej polície, náčelník tvrdí opak

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Našu redakciu kontaktoval v posledných decembrových dňoch čitateľ, ktorý sa sťažoval na nečinnosť Mestskej polície. Podľa jeho vyjadrení si jej príslušníci neplnia svoje povinnosti v oblasti Metského parku, konkrétne Beethovenovej ulice a na pešej zóne, čím údajne degradujú verejný priestor a podkopávajú dôveru občanov v schopnosti vedenia mesta. Náčelník Mestskej polície Marcel Mihalik naopak oponuje tým, že v spomínanej lokalite parku riešili v uplynulom roku 384 udalostí a na pešej zóne dokonca až 447 porušení zákona 마이크로소프트 공식 다운로드.

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger

„Mestská polícia má, mimo iného, brániť verejný priestor, ktorý slúži nám všetkým. Má na to technické vybavenie, prostriedky a je držiteľom priamej zodpovednosti. Výsledkom jej nečinnosti je, že po Mestskom parku sa preháňajú motorové dopravné prostriedky ako na ceste I qlab 다운로드. triedy. Uhýbajú sa im mamičky s kočíkmi, bežci, chodci, deti na vychádzke, skrátka užívatelia parku. Autá parkujú v parku, okolo neho v zákazoch. Auta parkujú na pešej zóne. A nemyslím zásobovanie. Myslím parkovanie v jej strede, arogantným spôsobom. Bez označenia ‚zásobovanie’ a určite neregistrované pre tuto činnosť 오늘은 가지마 다운로드. Tam postupne dospelo správanie v dôsledku dlhodobého zlyhávania MP plniť si svoje najzákladnejšie povinnosti,“ myslí si Piešťanec.

Definícia zásobovanie nie je podľa náčelníka MsP Marcela Mihalika špeciálne ošetrená 국민은행 로고 다운로드. „Zo znalosti slova možno usúdiť, že ide o vozidlo, ktoré doviezlo, nejaký materiál, suroviny, tovar a podobne, do tam existujúcich priestorov. Pritom je jedno či do obchodov, skladov, alebo donáška do bytov. Taktiež je jedno či zásobuje niekto ako profesionálny dopravca alebo si sám zásobuje domácnosť Open water download. Nie je predpísané označenie a ani doba zotrvania,“ reaguje. Zásobovanie v pešej zóne je možné od 5.00 hod. do 10.00 hod. a po tejto hodine sa tam podľa náčelníka vozidlá vyskytujú len výnimočne. Ako dôkaz toho, že to Mestská polícia priestor pešej zóny pravidelne kontroluje má svedčiť počet udalostí v doprave za uplynulý rok, kedy príslušníci Mestskej polície v tejto lokalite riešili 447 porušení zákona Download chrome videos on your phone.

Čitateľ svoje tvrdenia dokladoval množstvom fotografií, na ktorých vodiči používajú cestu za hotelom Park Avenue, určenú výhradne pre pohyb chodcov a cyklistov. Na fotografiách je vidieť viacero áut, ktoré prešli Beethovenou ulicou v blízkosti detského ihriska a hotela počas jednej hodiny, ale aj zábery z ďalších mesiacov. Čitateľ nášho portálu poukazuje na kontinuálnosť problému a počet áut, ktorý sa tu často vyskytuje. Vstup na spomínanú ulicu je povolený len pre vlastníkov karty typu „A“, ktorú vydáva dopravný odbor na mestskom úrade Evil Ward.

„Treba upresniť, že podľa priložených fotografií cesta od kina Fontána po Kursalon nie je celý park. Za ďalšie nevidel som ani na jednej fotografii ohrozovať ani obmedzovať chodcov. Nechcem túto skutočnosť bagatelizovať lebo pravdou je, že v celom tomto úseku je zakázané prechádzať akýmkoľvek vozidlám okrem cyklistov, vláčika a samozrejme peších chodcov z dôvodu umiestnenia dopravnej značky C8, C9 a dodatkovej tabuľky okrem vláčika ShadowGun. Pisateľ však musí uznať, že Mestská polícia nemôže stáť celý deň na jednom úseku cesty, ale pre našu obhajobu môžem uviesť, že od 1.1.2017 do 31.12.2017 sme na ulici Beethovenova riešili 384 udalostí,“ vysvetľuje náčelník Mestskej polície Piešťany Marcel Mihalik.

„Mestská polícia slúži občanom, tak za čo ju platíme orbit or beat 다운로드? Cieľom má byť obrániť aspoň najzákladnejší verejný priestor proti najarogantnejšiemu, bezohľadnému a úplne vedomému porušovaniu, ktoré obmedzuje nás všetkých. Najevidentnejším a najcenenejším verejným priestorom je v Piešťanoch park a pešia zóna,“ uvádza ďalej čitateľ.

Obecná polícia je podľa Zákona 564/1991 poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v obci a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení obce, z uznesení obecného zastupiteľstva a z rozhodnutí starostu obce Download the day you accidentally found it. Medzi základné úlohy patrí zabezpečenie verejného poriadku v obci, spolupôsobenie pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v obci pred ohrozením ich života a zdravia. Podľa náčelníka je dôležité to, že Mestská polícia nebráni verejný poriadok, ale ho zabezpečuje.

„V zákone sa tiež píše, že príslušník obecnej polície pri plnení úloh je oprávnený zastavovať vozidlá, ak vodič vozidla spáchal priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ktorý je oprávnený prejednať v blokovom konaní podľa § 3 ods. 1 písm. f), alebo ak ide o vozidlo, po ktorom bolo vyhlásené pátranie. Platí pritom, že obecná polícia môže vykonávať len tie činnosti, ktoré  ustanovuje príslušný zákon, akákoľvek iná činnosť nad rámec zákona je porušenie právomocí verejného činiteľa. V zmysle predmetného zákona o obecnej polícií teda Mestská polícia skutočne má priamu zodpovednosť za zabezpečenie verejného poriadku v spolupráci s Policajným zborom Slovenskej republiky, ale nemá absolútne kompetencie riešiť všetky priestupky v blokovom konaní,“ konštatoval M. Mihalik.

-lt- Foto: čitateľ, archív

REKLAMA