Connect with us

Aktuality

Obyvateľov Trajana prekvapila stavba čerpačky, pomohla by petícia?  

Published

on

Reklama
Reklama

Obyvateľov sídliska Adam Trajan zaskočila stavba novej čerpacej stanice, ktorá niektorým vyrastá rovno pod oknami a svoj nesúhlas vyjadrovali najmä na sociálnej sieti. Nepáčilo sa im najmä to, že ich v súvislosti s pripravovanou stavbou nikto neoslovil o vyjadrenie. Podľa stanoviska z Mestského úradu v Piešťanoch sa však v stavebnom konaní vyjadrovali iba priamo dotknuté organizácie a vlastníci pozemkov. Informácia tak nebola vyvesená ani na úradnej tabuli, Obyvatelia sa preto o stavbe nemali ako dozvedieť, či sa do procesu povoľovania sa zapojiť, Niektorí ozmýšľajú o proteste formou petície. Ani tá však podľa odborníkov nemusí mať dostatočnú váhu.

„Ako je možné, že tak blízko obytnej zóny urobia ďalšiu benzínku…poslanci sú kým volení????,“ rozčúlila sa v komentári na sociálnej sieti jedna z obyvateliek Piešťan. „Prečo sa to neprerokovávalo, pozerám tie zasadnutia a nič som si nevšimla, či zase sa to pekne potichu schválilo? Aj keď je to majetok Kauflandu, tak keď tam budú chcieť postaviť bordel, tak im to mesto schváli??? To kde sme toto? Kde sa dá spísať nejakú petíciu?“ Ďalšia sa pýta: „Prečo mesto vynechalo pred vydaním stavebného povolenia obyvateľov bývajúcich v blízkosti? Veď je to podraz voči nim…“.

IMG_0576Poslanecký zbor však stavbu neschvaľoval, stavebné povolenie vydával priamo úrad. Zámer nebol vyvesený ani na úradnej tabuli, čo mesto zdôvodnilo tým, že sa k nemu vyjadrili iba dotknuté organizácie či majitelia pozemkov.

cerpacka
„Nakoľko stavebnému úradu bol známy okruh účastníkov územného a stavebného konania, oznámenia o ich začatí a vydané rozhodnutia neboli vyvesované v úradných tabuliach (v tabuliach sa vyvesujú oznámenia a rozhodnutia v prípade, že účastníci konania – napr. vlastníci susediacich parciel nie sú známi, na susedné parcely nie je založený list vlastníctva, pri zvlášť rozsiahlych stavbách, pri veľkom počte účastníkov konania, v prípade líniovej stavby ….),“ píše v stanovisku hovorkyňa mesta Piešťany Eva Bereczová.

Reklama

IMG_0562Podľa ďalších informácií bolo prvotné rozhodnutie o umiestnení stavby „Čerpacia stanica pohonných látok OLIVA“  tunajším stavebným úradom vydané 14. mája 2015 a stavebné povolenie  nadobudlo právoplatnosť  začiatkom roka 2016.  „K vydaniu vyššie uvedených rozhodnutí sa vyjadrovali dotknuté orgány a organizácie (Okresný úrad Piešťany – odbor starostlivosti o ŽP – 4 oddelenia:  odd. ochrany prírody a krajiny, odd. odpadového hospodárstva, odd. ochrany ovzdušia, odd. štátnej vodnej správy,  Okresný úrad Piešťany – odbor krízového riadenia, Slovenská správa ciest, Okresný úrad Trnava – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Trnava – Okresný dopravný inšpektorát Trnava, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, Ministerstvo obrany SR – Agentúra správy majetku, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch,  SPP- distribúcia, a.s., Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Západoslovenská distribučná, a.s., Slovak Telekom, a.s., Orange Slovensko, a.s., Telefónica Slovakia s.r.o., Technický skúšobný ústav, š.p., Krajský pamiatkový úrad Trnava),“ uvádza sa ďalej v informácii od radnice.

IMG_0560V prípade, že výstavba je v súlade s územným plánom mesta, stavebný úrad nemá dôvod vydať povolenie. „Prípustnou funkčnou náplňou v území sú sprievodné funkcie k dominantnému funkčnému využitiu, ktoré svojím rozsahom, množstvom a prevádzkou nenarúšajú charakter územia,“ vyjadruje sa hovorkyňa. Čerpacia stanica má byť určená výhradne pre osobné a malé úžitkové vozidlá a plniť doplnkovú službu pre návštevníkov OC Kaufland.  „S prihliadnutím na skutočnosť, že navrhovaná prevádzka čerpacej stanice bude tvoriť doplnkovú funkciu k obchodnému centru, je z územnoplánovacieho hľadiska umiestnenie ČSPL akceptovateľné a  prípustné ako sprievodná funkcia k dominantnému  funkčnému využitiu,“ znie stanovisko úradu.

Podľa vyjadrenia Michealy Janíkovej z Kauflandu čerpačku nestavia priamo obchodné centrum, ale časť parkoviska v Piešťanoch prenajali prevádzkovateľovi čerpacej stanice. „Jedná sa o malokapacitnú čerpaciu stanicu, v prevádzke sú už na parkoviskách Kauflandu napr. v Galante, Košiciach na Popradskej ulici, Liptovskom Mikuláši atď. Všetkým záujemcom, nielen zákazníkom Kauflandu, bude ponúkať výhodné ceny palív a kvapaliny do ostrekovačov,“ uviedla.  Spoločnosť, ktorá stavia čerpačky Oliva, tvrdí, že ide o malé, úsporné stavby v okolí ktorých  vysádzajú zeleň a pri prevádzke šetria energiou.

image(Zdroj: cerpackyoliva.tumblr.com)

Ako uvádza na svojom portáli nezisková organizácia VIA IURIS, zaoberajúca sa právnou pomocou pre obyvateľov, ktorí nesúhlasia s investičnými zámermi vo svojom okolí: „petícia môže rozprúdiť diskusiu v obci či v štáte, ale má v mnohých prípadoch malú právnu silu na to, aby bola použitá ako jediný prostriedok nápravy pri porušovaní verejného záujmu či práv jednotlivcov alebo skupín. Orgán verejnej správy ju totiž môže vybaviť aj negatívne a organizátori petície nemajú právo namietať jej vybavenie. Z toho dôvodu pri riešení problému, ako je napr. porušovanie životného prostredia musí dotknutá skupina osôb využiť okrem petície aj práva účastníka konania v povoľovacom procese, podávať opravné prostriedky v bežiacich konaniach, podávať podnety na preskúmanie priestupku či podnet na začatie trestného konania.“

prior

Okrem čerpačky pri Kaufalnde plánuje podobné zariadenie na svojom pozemku aj obchodný dom Prior. Stavbu však zatiaľ zabrzdila potreba zmeny územného plánu. „Pre dané územie má Mesto Piešťany spracovaný Územný plán centrálnej mestskej zóny Piešťany, ktorý výstavbu čerpacej stanice v danej lokalite  – v  rámci bloku zástavby B 30 – nedovoľuje,“ znie časť stanoviska mesta. Záujemca o stavbu preto ešte v máji minulého roka požiadal o zmenu územného plánu. „Žiadosť bola zatiaľ zaradená medzi evidované  podnety na zmenu ÚPN CMZ a bude riešená pri najbližšie obstarávaných Zmenách a doplnkoch ÚPN CMZ Piešťany (s predpokladom začatia obstarávania  ešte v tomto roku),“ dopĺňa v správe hovorkyňa.

Zmeny územného plánu však už podliehajú prerokovaniu v orgánoch samosprávy, ako prvé by sa ním mali zaoberať príslušné komisie pri mestskom zastupiteľstve, rada a v závere aj poslanecký zbor, do procesu sa môžu zapojiť aj občania.

-ad-, Zdroj: www.iaiuris.sk

 

 

 

Populárne články