Connect with us

Aktuality

Obec Banka vyhlásila výberové konanie na hlavného kontolóra

Published

on

Reklama
Reklama

Obec Banka vyhlásila v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v uplynulých dňoch výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra. Pracovať by mal na čiastočný pracovný úväzok v dĺžke 9,5 hodín týždenne. Hlavnými kvalifikačnými predpokladmi sú ukončené minimálne úplné stredoškolské vzdelanie, znalosť zákonov o účtovníctve, rozpočtových pravidlách, výkone práce vo verejnom záujme, finančnej kontrole a vnútornom audite i ďalších zákonov týkajúcich sa samosprávy. Prax uchádzača vo verejnej správe je výhodou. Záujemcovia o funkciu sa môžu prihlásiť osobne alebo poštou prostredníctvom písomnej prihlášky v zalepenej obálke označenej „Hlavný kontrolór – NEOTVÁRAŤ“ do poludnia v piatok 11. marca na obecnom úrade.

Písomná prihláška by mala obsahovať osobné údaje kandidáta, písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, kópie o absolvovaní vzdelávacích programov i kurzov a
profesijný životopis.

„Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na vedeckú činnosť, pedagogickú činnosť, lektorskú činnosť, prednášateľskú činnosť, prekladateľskú činnosť, publicistickú činnosť, literárnu alebo umeleckú činnosť a na správu vlastného majetku alebo správu majetku svojich maloletých detí. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti,“ píše o podmienkach na výber hlavného kontrolóra na svojich stránkach obec Banka.

-lt/Foto: archív-

Reklama

Populárne články