Úvod Aktuality Obec Banka vyhlásila výberové konanie na hlavného kontolóra

Obec Banka vyhlásila výberové konanie na hlavného kontolóra

REKLAMA
Esesko

Obec Banka vyhlásila v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v uplynulých dňoch výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra More than 2 gigsed. Pracovať by mal na čiastočný pracovný úväzok v dĺžke 9,5 hodín týždenne. Hlavnými kvalifikačnými predpokladmi sú ukončené minimálne úplné stredoškolské vzdelanie, znalosť zákonov o účtovníctve, rozpočtových pravidlách, výkone práce vo verejnom záujme, finančnej kontrole a vnútornom audite i ďalších zákonov týkajúcich sa samosprávy Camera raw 9.1.1. Prax uchádzača vo verejnej správe je výhodou. Záujemcovia o funkciu sa môžu prihlásiť osobne alebo poštou prostredníctvom písomnej prihlášky v zalepenej obálke označenej „Hlavný kontrolór – NEOTVÁRAŤ“ do poludnia v piatok 11 liveleak video. marca na obecnom úrade.

Písomná prihláška by mala obsahovať osobné údaje kandidáta, písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č microsoft office word 2007. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, kópie o absolvovaní vzdelávacích programov i kurzov a
profesijný životopis 스타트 메뉴 8 다운로드.

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

„Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť 폴라익스프레스 다운로드. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na vedeckú činnosť, pedagogickú činnosť, lektorskú činnosť, prednášateľskú činnosť, prekladateľskú činnosť, publicistickú činnosť, literárnu alebo umeleckú činnosť a na správu vlastného majetku alebo správu majetku svojich maloletých detí Download atmel studio 6. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti,“ píše o podmienkach na výber hlavného kontrolóra na svojich stránkach obec Banka Download dem from the National Geospatial Intelligence Agency.

-lt/Foto: archív-

REKLAMA