Úvod Aktuality Ministerstvo pripravuje zvýšenú ochranu prameňov, dotkne sa aj nových vrtov

Ministerstvo pripravuje zvýšenú ochranu prameňov, dotkne sa aj nových vrtov

REKLAMA
Koberce Trend 16102021

Návrh vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Piešťanoch sa môže dotknúť  aj vrtu pri poliklinike či ďalších plánovaných. Vyhláška totiž dopĺňa niektoré podmienky zákona, rozširuje ochranu termálnych prameňov a napríklad aj zakazuje odber podzemnej vody okrem prirodzených výverov v II 슈퍼마리오 선샤인 다운로드. ochrannom pásme.

Mestá a obce majú na pripomienkovanie návrhu vyhlášky, ktorý dostali začiatkom januára, približne dva mesiace.  Ochrana prírodných zdrojov sa riadi zákonom č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách. Podľa neho je v ochrannom pásme I Download Detective Conan's Nightmare of Pure Black. stupňa zakázané napríklad zriaďovať skládky odpadov a toxických látok, poľnohospodárske stavby a činnosť, chemickú výrobu, vykonávať chemický posyp komunikácií a ďalšie činnosti, ktoré by mohli ovplyvniť fyzikálne vlastnosti, chemické zloženie alebo zdravotnú bezchybnosť prírodných liečivých alebo minerálnych zdrojov. Ďalej sa nesmie bez vydania stanoviska ministerstva zdravotníctva vykonávať odber podzemných vôd, vrtné práce, trhacie a výkopové práce, banská činnosť či ťažiť štrk a zeminu 아이폰 펌웨어 다운로드.

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger

V ochrannom pásme II. stupňa zákon  bez vydania stanoviska ministerstva zdravotníctva nedovoľuje okrem zriaďovania skládky odpadov a toxických látok aj vykonávať vrty hlbšie ako šesť metrov, banskú činnosť, ťažbu dreva a odberať podzemné vody v množstve vyššom ako 0,5 l/s.

vyhlaska3 001

Nová vyhláška dopĺňa zákaz činností v prvom ochrannom pásme, kde napríklad aj zakazuje odoberať podzemné vody okrem schválených množstiev či stanovuje maximálny sumár odberu termominerálnej vody 두둥실 내 새끼 다운로드. V druhom ochrannom pásme sú vyhláškou priamo zakázané okrem iného banská činnosť, geologické práce, letecká aplikácia hnojív, zriaďovanie skládky odpadov, spaľovanie nebezpečného odpadu ale aj  odber podzemnej vody z hornín fatrika (vápence, dolomity) okrem prirodzených výverov či odber vody na technologické účely a vypúšťanie odpadovej vody do ľavostranných prítokov Váhu.

„Ochranné pásmo I. stupňa prírodných liečivých zdrojov v Piešťanoch sa navrhuje zhodne zo súčasným platným ochranným pásmom I 미니언 즈 파라다이스 다운로드. stupňa prírodných liečivých zdrojov v Piešťanoch a ochranné pásmo II. stupňa je oproti pôvodnému prispôsobené v severnej časti tak, aby nedošlo k jeho prekrývaniu s ochranným pásmom Lúka,“ uvádza sa v stanovisku Ministerstva zdravotníctva (MZ SR). „Impulzom pre spracovanie je platnosť zákona č. 538/2005 Z.z., ktorý v súvislosti s Ústavou SR definuje prírodné liečivé zdroje ako nerastné bohatstvo štátu, ktoré je povinné štát ochraňovať 히오스 백그라운드 다운로드. Zákon v §53 písm. f)  stanovuje: Ministerstvo zdravotníctva ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov, prírodných minerálnych zdrojov a klimatických podmienok vhodných na liečenie a druhy zakázaných činností.“

Hovorkyňa MZ SR Martina Šoltésová uvádza, že jednou z primárnych úloh MZ SR je ochrana prírodného bohatstva tak, aby sme dokázali zabezpečiť dostatok liečivej vody aj pre ďalšie generácie. Pri určovaní zakázaných činností v tejto lokalite postupovali podľa odbornej hydrogeologickej štúdie: „Návrh ochranných pásiem prírodných zdrojov v Piešťanoch.“ Podľa nej je druhé ochranné pásmo kolektorom podzemných vôd súvrsvia fatrika (vápence, dolomity) a práve odber podzemných vôd z týchto hornín by mal negatívny vplyv na výdatnosť liečivých termálnych zdrojov 넥서스5x 유심 다운로드. „Pravdepodobnosť ohrozenia prírodných liečivých zdrojov v Piešťanoch realizáciou nových vrtov je riziková, nakoľko sa následne predpokladá porušenie izolátorských hornín. Polovica predpokladaného množstva prírodnej liečivej vody vyviera v obtokovom ramene, kde prebieha tvorba prírodného fenoménu, ktorým je piešťanské bahno 다음 동영상 다운로드. Nekontrolované čerpanie týchto vôd by malo za následok zmenu teploty, mineralizácie vody, zánik prelivov a znehodnotenie výverov v obtokovom ramene,“ vysvetľuje. Odborné posúdenie je podľa nej k dispozícii k nahliadnutiu na ministerstve.

vyhlaska5 001

Okrem Piešťan a Banky sa podľa prílohy k vyhláške dotýka II. pásmo ochrany aj okolitých obcí, ktorými sú Drahovce, Ratnovce, Sokolovce, Veľké Orvište, Bašovce,  Moravany nad Váhom, Ducové, Modrová, Modrovka 범죄 도시 다운로드.  Na hranici sú Trebatice, Rakovice, Borovce, Veselé, z opačnej strany Pobedím a Horná Streda.

Podľa primátora Mesta Piešťany Miloša Tamajku je takýto návrh ochrany likvidačný pre cestovný ruch. „Ak vyhláška v tomto znení prejde, absolútne pochová cestovný ruch v našom regióne. Preto urobím všetko pre to, aby účinnosť nenadobudla,“ povedal primátor na neformálnom stretnutí so starostami dotknutých obcí minulý štvrtok  5 요리인류 키친 다운로드. februára na pôde mestského úradu.

Na stretnutí sa zúčastnili starostovia jedenástich obcí – Banky, Bašoviec, Drahoviec, Ducového, Hornej Stredy, Modrovej, Modrovky, Pobedima, Rakovíc, Ratnoviec a Veľkého Orvišťa.

Nakoľko má každá z obcí rezortu zdravotníctva do marca doručiť stanovisko k predmetnej vyhláške, zástupcovia samospráv sa dohodli na ďalších spoločných krokoch. „Vyžiadali sme si z ministerstva niekoľko ďalších materiálov, ktoré s danou vyhláškou súvisia. Dostaneme ich v priebehu budúceho týždňa. Hneď potom k výzve o zaujatie stanoviska vyjadríme svoj nesúhlasný postoj,“ zhodnotil stretnutie viceprimátor Piešťan Michal Hynek.

(A. Drahovská, www.piestany.sk, ilustr.  foto: Príloha k návrhu vyhlášky)

REKLAMA