Úvod Aktuality Mestská rada zasadne v utorok, rozpočet na programe ešte nemá

Mestská rada zasadne v utorok, rozpočet na programe ešte nemá

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Rokovanie Mestskej rady, ktorej členmi sú siedmi poslanci, zvolal primátor mesta Piešťany Miloš Tamajka na utorok 8. decembra o 13 – tej hodine aio. V pozvánke na riadne ôsme zasadnutie sa medzi bodmi programu nenachádza prerokovanie rozpočtu mesta, rada by sa mala zatiaľ zaoberať iba návrhmi rozpočtov mestských príspevkových organizácií Free download. Okrem nich by mali členovia MsR schváliť aj tri zmeny všeobecne záväzných nariadení mesta a nové zloženie redakčnej rady a štatútu periodika Radnica informuje 디즈니월드잉글리쉬 다운로드. Podľa posledných informácií by sa rozpočtom mali po prvý raz zaoberať komisie Mestského zastupiteľstva až v stredu 9. decembra.

 Mestská rada november (3)

REKLAMA
Buenos pizza burger
PN Taxi

 

Pozvánka na 8. zasadnutie MsR dňa 08.12.2015 o 13.00 h

P  O  Z  V  Á  N  K A

Pozývam Vás na 8.  riadne zasadnutie Mestskej rady mesta Piešťany, ktoré sa uskutoční  dňa 8 레인보우 디펜스 다운로드. decembra (utorok) 2015  o 13.00 hodine v priestoroch zasadačky MsÚ  (II. poschodie) s týmto návrhom programu:

 

 1.         Otvorenie
 2.         Plnenie uznesení z rokovania Mestskej rady mesta Piešťany konaného dňa 10.11.2015
 3.         Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa mení VZN č. 17/2013 o nakladaní s nájomnými bytmi na Čachtickej ul next body. v Piešťanoch
 4.         Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Piešťany a centier voľného času zriadených na území iných obcí
 5.         Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa mení VZN č. 11/2014 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 6.         Návrh členov redakčnej rady periodika Radnica informuje
 7.         Návrh rozpočtu Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018
 8.         Návrh rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a  2018
 9.         Návrh rozpočtu Služieb mesta Piešťany, p. o., Piešťany  na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a  2018
 10.       Návrh na kúpu Športovej haly Piešťany podľa Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy č. 2761305
 11.       Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena pre Západoslovenskú distribučnú, a 판도라 영상 다운로드. s., lokalita CVČ AHOJ – Piešťany, Teplická
 12.       Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena pre Západoslovenskú distribučnú, a 신의나라 버닝헬 다운로드. s., lokalita Bodona, Piešťany
 13.       Návrh na uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena pre Západoslovenskú distribučnú, a Download the asx video. s., lokalita Pod Párovcami, Piešťany
 14.       Návrh na opätovné prerokovanie materiálu a návrh na prevod vlastníctva pozemku pre Ing. Zlatu Pilátovú
 15.       Rôzne
 16.       Záver

Zloženie MsR pre roky 2014 – 2018: Ing. Juraj BRNA, Mgr 스위시 맥스 다운로드. Martin CIFRA, Mgr. Jozef DRAHOVSKÝ, Ing. Tomáš HUDCOVIČ, Mgr. Michal HYNEK, PhDr. Jozef MALÍK, Ing. Eva WERNEROVÁ

-ad-, Zdroj: www.piestany.sk, Ilustr lg 드라이버 다운로드. foto: L. Turňa
REKLAMA