Connect with us

Aktuality

Mesto vďaka separácii odpadov občanmi ušetrilo 105 000 eur

Published

on

Reklama
Reklama

Od januára roku 2016 vstúpil do platnosti nový zákon č. 79/2015 Z.z o odpadoch, ktorý so sebou priniesol zásadné zmeny v oblasti odpadového hospodárstva. Jednou so zmien bolo zavedenie rozšírenej zodpovednosti výrobcov, na základe ktorej museli všetky mestá a obce pristúpiť k uzatvoreniu zmlúv s organizáciami zodpovednosti výrobcov. Tieto organizácie boli povinné prevziať aktuálny systém a financovanie celého separovaného zberu. Náklady za odvoz a uloženie komunálneho odpadu sa za druhý polrok roku 2016 podarilo znížiť o 105 000 eur.

I napriek tomu, že v predchádzajúcom období bola verejnosti interpretovaná informácia o zásluhe jednotlivca v tejto oblasti, pravdou je, že uvedené zníženie nákladov sa dosiahlo zavedením novej legislatívy do praxe a pokračovaním vysokej zodpovednosti obyvateľov Piešťan pri separovaní odpadov.

„Je to náš spoločný výsledok a touto cestou Vám všetkým, obyvateľom Piešťan, zamestnanci úseku životného prostredia MsÚ ďakujú za zodpovedný prístup. Svojim pričinením v oblasti separácie odpadov a pri samotnom znižovaní ich tvorby, každý obyvateľ vyjadruje svoj osobný postoj k tvorbe a udržaniu si zdravého životného prostredia v našom meste, ale aj všeobecne,“ uvádza na svojich webových stránkach Mesto Piešťany.

Mesto Piešťany si v prvej polovici roku 2016 po rokovaniach s viacerými OZV vybralo za svojho zmluvného partnera OZV NATUR-PACK, a.s., ktorá od 01. júna prebrala systém a financovanie separovaného zberu komunálnych odpadov na území mesta Piešťany a v miestnej časti Kocurice. NATUR-PACK, a.s. okrem financovania separovaného zberu v súčasnosti zabezpečuje aj osvetovú činnosť vo forme vzdelávacieho seriálu, prednášok a tlačených propagačných materiálov, ktoré majú prispieť k zvýšeniu povedomia občanov a žiakov materských, základných a stredných škôl. Naďalej platí, že všetky potrebné služby spojené s odvozom, likvidáciou a zhodnotením odpadov vyprodukovaných na území mesta Piešťany zmluvne zabezpečuje zberová spoločnosť Marius Pedersen, a.s..

Reklama

V súčasnej dobe sa na území mesta Piešťany separuje 14 zložiek komunálnych odpadov, ktorými sú papier, plasty, sklo, tetrapaky, kovy, biologicky rozložiteľný odpad, kuchynský odpad, žiarivky, odpadový olej, elektroodpad, batérie a akumulátory, farby, jedlé oleje a tuky a šatstvo, textílie, obuv. K zlepšeniu separovaného zberu prispeli nielen vhodné podmienky na triedenie, ktoré boli vytvorené na území mesta Piešťany, ale predovšetkým aj ochota obyvateľov zapojiť sa do separovaného zberu.

-red/Zdroj a foto: Mestský úrad Piešťany, Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta – životné prostredie-

Populárne články