Connect with us

Aktuality

Mesto Piešťany plánuje odpredaj budovy detského domova v Kocuriciach

Published

on

Reklama
Reklama

Mesto Piešťany plánuje odpredať budovu bývalého rodinného detského domova v Kocuriciach, pretože pre jej priestory nenašlo iné využitie. Budova si navyše vyžaduje viaceré opravy v odhadovanej hodnote 70 000 eur, pričom najviac finančných prostriedkov si vyžiada zatekanie suterénu spodnou vodou a výmena strešnej krytiny. O návrhu na prevod vlastníctva majetku obchodnou verejnou súťažou budú mestský poslanci rokovať na Mestskom zastupiteľstve dňa 29. septembra. 

IMG_3662

„Objekt je pre riešenie sociálnych služieb v meste – zriadenie a prevádzkovanie zariadenia
sociálnych služieb prakticky nevyužiteľný, je pre starších a osoby so zdravotným postihom
prakticky neprístupný, bezbariérové je len prízemie. Ide o objekt, ktorý bol projektovaný a zrekonštruovaný na presne vymedzený účel, a to na rodinný detský domov. I uvedenie objektu do prevádzkyschopného stavu by si vyžadovalo nemalé finančné náklady. Zrekonštruovanie a zriadenie akéhokoľvek v meste potrebného zariadenia sociálnych služieb v tomto objekte by si vyžiadalo veľké finančné náklady,“ uvádza v dôvodovej správe Oddelenia sociálnych a školských služieb.

Mesto Piešťany sa snažilo objekt prenajať záujemcovi, ktorý by na území mesta chcel
vykonávať svoje aktivity v sociálnej oblasti. Záujem síce prejavila Slovenská spoločnosť pre spina bifida a hydrocefalus, ktorá chcela v bývalom detskom domove zriadiť Komunitné centrum, ale po dôkladnej obhliadke objektu spomínané občianske združenie oznámilo, že o prenájom objektu nemá ďalší záujem.IMG_3665Detský domov v Kocuriciach vznikal postupe. V 1993 roku vznikla Nadácia Rodinný detský domov Kocurice, ktorá v roku 1995 začala s prestavbou a rekonštrukciou objektu bývalej Materskej školy. Rekonštrukcia bola financovaná z finančných prostriedkov Konta nádeje, súkromných darcov a organizácií. V roku 2000 Mesto Piešťany ukončilo nájomný vzťah s Nadáciou RDD Kocurice a začalo riešiť závady na objekte – statiku, stropy, kúrenie, kúpeľne a fasádu. Mestské zastupiteľstvo zaradilo do investičných akcií na rok 2004 finančné prostriedky – zo zdrojov krytia Fondu rozvoja bývania maximálne do 3,5 milióna slovenských korún pre potreby dofinancovania rekonštrukcie.

Reklama

Ďalšie stavebné úpravy boli urobené nájomcom v priebehu niekoľkých ďalších rokov. Dňa 7. decembra 2012 bola uzavretá nájomná zmluva s organizáciou Rodinný detský domov, nezisková organizácia a zároveň bol ukončený nájom s Občianskym združením Rodinný detský domov. Nájom objektu v Kocuriciach Rodinným detským domovom bol ukončený dňa 1. januára 2016, potom čo sa zaradenie presťahovalo do obce Biely Kostol pri Trnave.

IMG_3663-lt/Zdroj: Mesto Piešťany/Foto: archív-

Populárne články