Úvod Aktuality Mesto hľadá dodávateľa plynu a energie v hodnote 600 000 eur

Mesto hľadá dodávateľa plynu a energie v hodnote 600 000 eur

REKLAMA

Mesto Piešťany spustilo verejné obstarávanie pre nadlimitnú zákazku, jej predmetom je združená dodávka elektrickej energie a zemného plynu webcam viewer. Celková odhadovaná hodnota nákupu je 600 000 eur bez DPH a potenciálni dodávatelia majú na predkladanie svojich ponúk čas do 26. januára. Okrem iných podmienok budú musieť akceptovať aj podmienku prevzatia zodpovednosti za odchýlku pre odberné miesta Download the baseball game. Rámcová dohoda by mala platiť od 1. marca 2018, respektíve od podpísania a nadobudnutia jej platnosti, jej účinnosť by mala trvať až do roku 2021 Windows 7 calculator.

Predmet zákazky je rozdelený na dve samostatné časti, jedna sa týka nákupu palív, teda združenej dodávky elektrickej energie vrátane prenesenia zodpovednosti za odchýlku na dodávateľa v súlade s nariadením vlády SR č Pansori download. 317/2007 Z.z. Súčasťou dodávky elektrickej energie je aj zabezpečenie distribúcie elektrickej energie a služby spojené s využitím distribučnej sústavy pre odberné miesta 온 디스크 무제한 다운로드. Druhá časť určuje, že nový dodávateľ zemného plynu sa zaväzuje k preneseniu zodpovednosti za odchýlku, k skoordinovaniu a zabezpečeniu prepravy a distribúcie plynu i k poskytovaniu systémových služieb v kvalite garantovanej technickými podmienkami prevádzkovateľa distribučnej sústavy pre mesto Piešťany 바이두 다운로드.

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger
Dompek Pizza 2021

Mesto Piešťany odhaduje hodnotu pre nákup elektrickej energie na sumu 250 000 eur, zvyšných približne 350 000 eur bez DPH by mala radnica zaplatiť za zemný plyn sql server native client 10.0 다운로드. Uchádzači sa do verejného obstarávania zapájajú v listinnej forme a musia predložiť viaceré doklady a dokumenty. Okrem vyplneného dotazníka má ich súčasťou byť napríklad aj čestné vyhlásenie, že dodávateľ nie je aj členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku, predložiť musí aj informácie o subdodávateľoch a zamýšľané percentuálne vyjadrenie ich dodávky z celého predmetu zákazky Download Cumoney.

-red/Zdroj: uvo.gov.sk/Foto: pixabay.com-

REKLAMA