Úvod Aktuality Korčuľovanie pri PRIORi odštartuje už zajtra

Korčuľovanie pri PRIORi odštartuje už zajtra

REKLAMA

Mobilná ľadová plocha pri obchodnom dome PRIOR bude zdarma dostupná pre verejnosť už v utorok 5. decembra. Závisieť to bude len od priaznivého počasia a návštevníci, ktorí sa budú chcieť korčuľovať ju budú môcť využívať tak počas pracovných dňoch ako aj cez víkendy 국민은행 공인인증서 다운로드. Tento rok budú rovnako ako v minulosti platiť prevádzkové podmienky, medzi nimi je napríklad návšteva detí v sprievode dospelého, maximálny počet 50 korčuliarov, ale aj zákaz vstupu na s nebezpečnými predmetmi, znečisťovanie klziska, či korčuľovanie pod vplyvom alkoholu a psychotropných látok 명화 무료 다운로드. Všetky dôležité informácie o prevádzke nájdete nižšie.

Mobilná ľadová plocha bude otvorená počas pracovných dní v čase od 10.00 do 21.00 hodiny, počas víkendov a sviatkov od 9.00 do 21.00 hodiny, s výnimkou Štedrého dňa, kedy ju budú môcť obyvatelia využiť len do 12.00 ms project 2016 한글 다운로드. Korčuliari sa budú musieť popraviť aj na výluky v prevádzke potrebné na úpravu ľadu, prebiehať budú každé dve hodiny a vyžiadajú si približne 60 minút frp-bypass.apk 다운로드. Prevádzkové hodiny a čas údržby môžu byť upravované podľa snehovej triešte na ľadovej ploche, kvality ľadu, poveternostných podmienok, prípadne aj pri kultúrnych podujatiach organizovaných Mestom Piešťany WindowsXp Minesweeper.

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi
Dompek Pizza 2021

Výluky na údržbu mobilnej ľadovej plochy:
12.00 hod. – 13.00 hod.
15.00 hod. – 16.00 hod.
18.00 hod bittorrent. – 19.00 hod.

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK PRE MOBILNÚ ĽADOVÚ PLOCHU
Každý návštevník je povinný oboznámiť sa pri vstupe na Mobilnú ľadovú plochu /ďalej len MĽP/ s týmto prevádzkovým poriadkom a dodržiavať jeho ustanovenia vsphere client 6.0.

VSTUP NA MOBILNÚ ĽADOVÚ PLOCHU
Vstup je povolený celodenne podľa časového harmonogramu korčuľovania a údržby ľadovej plochy na vlastné nebezpečenstvo South Korea Broadcasting Legal Download.
Deťom do 6 rokov je povolený vstup len v sprievode osoby staršej ako 18 rokov na korčuliach.
Počet korčuľujúcich na ľadovej ploche nesmie presiahnuť 50 osôb 고등래퍼3 눈 다운로드.

VYLÚČENIE NÁVŠTEVNÍKA Z MOBILNEJ ĽADOVEJ PLOCHY
Vstup na MĽP je prísne zakázaný osobám, ktoré prejavujú známky požitia alkoholických nápojov a iných psychotropných látok 거지 키우기 다운로드.
Vstup na MĽP je zakázaný osobám, ktorých návšteva by mohla dokázateľne narušiť poriadok, bezpečnosť a čistotu MĽP a ich chovanie je v rozpore s dobrými mravmi a spoločenskými zásadami.
Z MĽP môže byť vykázaný návštevník, ktorý napriek napomenutiu poruší ustanovenia tohto prevádzkového poriadku, alebo neposlúchne pokyny zodpovedných pracovníkov /prevádzkovateľ Služby mesta Piešťany/.
V krajnom prípade , podľa povahy priestupku, môže prevádzkovateľ MĽP požiadať o zakročenie príslušníka Mestskej polície, alebo Policajného zboru.

PREVÁDZKOVÉ POKYNY PRE NÁVŠTEVNÍKOV
Odporúčame nebrať na korčuľovanie cenné veci a väčšiu sumu peňazí, prevádzkovateľ nezodpovedá za škody spôsobené krádežami.
Návštevníci sú povinní správať sa šetrne k zariadeniu a vybaveniu MĽP.
Každý návštevník je povinný uhradiť škody ním spôsobené jeho vinou, ako na majetku MĽP, tak aj na majetku ostatných osôb.
Všetci návštevníci musia dbať o čo najväčšiu čistotu, neobťažovať svojim konaním a správaním ostatných návštevníkov a dbať o osobnú bezpečnosť a neohrozovať bezpečnosť ostatných osôb. Za poranenia a úrazy, ktoré si návštevník spôsobí vlastnou neopatrnosťou, alebo nedodržiavaním prevádzkového poriadku, nenesie prevádzkovateľ zodpovednosť.
Korčuľovanie vykonávať len v jednom smere.

NA MOBILNEJ ĽADOVEJ PLOCHE JE ZAKÁZANÉ
Odhadzovať odpadky a znečisťovať priestory MĽP.
Fajčiť v priestoroch MĽP, brať so sebou ostré predmety, sklené veci, ktoré môžu spôsobiť zranenie.
Na ľadovú plochu je zakázané vstupovať bez korčúľ, rukavíc, so zvieratami, taktiež je zakázané na ľadovej ploche používať puk, loptu, hokejky a pod.
Je zakázané vstupovať do priestorov strojovne.

-red/Zdroj: Služby mesta Piešťany/Foto: archív-

REKLAMA