Connect with us

Aktuality

Dotácie pôjdu viac cez kraje, Piešťany navrhli zaradiť 16 zámerov

Published

on

Reklama
Reklama

Dotácie, ktoré Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR prideľovalo prostredníctvom Regionálneho operačného programu (ROP), sa už riadia novými „integrovanými“ pravidlami (IROP) a dávajú viac právomoci vyšším územným celkom. Na začiatok dostali kraje za úlohu spracovať  východiskový dokument: takzvanú Regionálnu integrovanú územnú stratégiu (RIÚS). Tá bude dôležitá aj pri rozdeľovaní financií. Spolupracovať pri jej tvorbe môžu tiež mestá a obce. Piešťany by do nej rady dostali aj niektoré pripravené, doteraz nezrealizované projekty. Žiadosti o financie však budú posudzovať aj odborné poradné orgány.

 Jeden z návrhov úpravy priestoru starého trhoviska.

Samosprávy mali v prvom kroku minulý rok na kraj predložiť zámery projektov, ktoré by do dokumentu chceli dostať. Zámermi sa budú najskôr zaoberať odborné poradné skupiny. Tie už vznikli. „Trnavský samosprávny kraj kreoval odborné poradné skupiny pre jednotlivé oblasti stratégie, ktoré sa aktívne podieľajú na príprave. Ide o skupiny pre oblasť dopravy, sociálnej infraštruktúry, zdravotníckej infraštruktúry, vzdelávania, kultúrneho a kreatívneho sektora a oblasť životného prostredia. V súčasnosti zabezpečujú spracovanie samotnej RIÚS. Na webovej stránke máme zverejnený zoznam odborných poradných skupín, mená členov nie sú zverejnené,“ vysvetlil hovorca Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Patrik Velšic.  Zároveň uviedol, že v septembri minulého roku oslovil kraj všetkých 251 obcí s požiadavkou o zadefinovanie nosných projektových zámerov na roky 2015 – 2020. Tie by podľa neho mali zatiaľ iba slúžiť na zmapovanie potrieb územia.

Reklama

Ako uviedla za mesto Eva Bereczová, piešťanská samospráva vybrala  šesnásť základných investičných zámerov, ktoré poslala na kraj: rekonštrukcia predstaničného priestoru v Piešťanoch, dobudovanie siete cyklistických trás v meste Piešťany, južné premostenie rieky Váh v Piešťanoch – napojenie, rekonštrukcia Starého trhoviska v Piešťanoch, rekonštrukcia a prístavba Materskej školy Ružová, elokovaná trieda Dubčeka, rekonštrukcia a modernizácia učební ZŠ Scherrera, rekonštrukcia a modernizácia objektu Lesoprojekt na sociálne zariadenie, rekonštrukcia a modernizácia sociálneho zariadenia ZOS  Lumen, rekonštrukcia objektu Mestských detských jaslí, obnova Mestského parku,  vážskeho ostrova Lido, revitalizácia prírodného kina, Amfiteáter, areál základnej školy na sídlisku A. Trajan, obnova a výsadba zelene na sídlisku Prednádražie a rekonštrukcia a modernizácia polikliniky v Piešťanoch.

krajinsky most ludia

Ako najpálčivejší problém sa dlhodobo javí premostenie Váhu obchvatom

Ako ďalší krok odborné poradné skupiny predložia svoje výstupy do Rady partnerstva. „V Rade partnerstva TTSK budú zastúpení členovia reprezentujúci regionálnu územnú samosprávu, miestnu územnú samosprávu, neverejný sektor a členovia za štátny sektor,“ uviedol P. Velšic. Samosprávy trnavského kraja zastúpia Združenie miest a obcí Záhorie, Združenie miest a obcí Žitného ostrova, Združenie miest a obcí regiónu JE Jaslovské Bohunice a Združenie miest a obcí galantsko-šalianskeho regiónu, ďalej Únia Miest Slovenska a krajské mesto Trnava. Podľa P. Velšica záujmy Mesta Piešťany v tomto prípade reprezentuje ZMOS regiónu Jaslovské Bohunice.

Rada partnerstva ešte vytvorená nie je. „Bude kreovaná po vydaní Štatútu a rokovacieho poriadku Riadiacim orgánom pre Integrovaný regionálny program,“ pokračoval hovorca TTSK. „Výber a schvaľovanie projektových zámerov, ako aj žiadostí o nenávratný finančný príspevok bude prebiehať štandardným procesom (výzva na predkladanie projektových zámerov/žiadostí o NFP, hodnotenie, v prípade schválenia realizácia).“

Takýto postup má vraj znížiť administratívu a skrátiť čas rozhodovania o dotáciách. „Cieľom aplikovaného posudzovania projektových zámerov pred vyhlásením výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok bude zníženie administratívnej záťaže žiadateľov a časovej náročnosti hodnotiaceho procesu,“ dokončil P. Velšic. V prípade záujmu o spoluprácu pri spracovaní strategického dokumentu môžu mestá a obce osloviť koordinátora pre trnavský kraj, ktorým je Ida Antipovová z úradu TTSK.

(A. Drahovská, ilustr. foto: archív PNky)

 

 

 

Populárne články