Úvod Aktuality Bývalá ekonómka úradu reaguje na list primátora: Prišla o rozpočtára a zablokovali...

Bývalá ekonómka úradu reaguje na list primátora: Prišla o rozpočtára a zablokovali jej počítač

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

V jednom z článkov o organizačných zmenách na Mestskom úrade v Piešťanoch, ktoré sa diali v búrlivej atmosfére a ich dopad na prácu úradu primátorovi vytýkali aj poslanci sme zverejnili list dlhoročného „investičiara“ Igora Kováča. Okrem iného v ňom primátorovi vyčítal, že s ním nehovoril z očí do očí a podpísal bianco dokumenty. Dnes vám prinášame reakciu bývalej vedúcej ekonomického odboru Lucie Duračkovej, ktorá reagovala na písomné vyjadrenie Miloša Tamajku, zaslané členom Mestského zastupiteľstva 13. septembra. Podľa L. Duračkovej dôvodmi, prečo sa rozhodla ďalej na úrade nezotrvať, bolo najmä prepustenie kolegyne – rozpočtárky a zablokovanie vstupu do počítača. Oba listy zverejňujeme v plnom znení bez redakčných úprav.

List primátora poslancom:

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger

V Piešťanoch, dňa 11.9.2015

Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,

dovoľujem si touto formou reagovať na žiadosti niektorých z Vás o informovanie ohľadom zmien organizačnej štruktúry na MsÚ v Piešťanoch a taktiež na dezinformácie, ktoré sa po meste šíria newtonsoft.json.dll 다운로드.

V prvom rade Vás chcem uistiť, že funkčnosť úradu je zabezpečená a dezinformácie ohľadom nefunkčnosti úradu, ktoré sa šíria, nie sú pravdivé.

Tieto dezinformácie rozširujú hlavne zamestnanci dotknutí organizačnými zmenami a piešťanské periodikum, ktorého jediným cieľom je dlhodobo znemožňovať a diskreditovať aktuálne vedenie mesta. Netreba preto podľahnúť týmto tendenčným informáciám a na základe nich si vytvárať hodnotiaci úsudok.

Nová organizačná štruktúra bola zverejnená na webstránke Mesta Piešťany dňa 31.8.2015 s tým, že od 1.9.2015 je účinná, pričom sa jedná o realizovanie dlhodobo plánovaných organizačných zmien na MsÚ. Väčšina z Vás hovorila pred voľbami o prezamestnanosti na MsÚ v Piešťanoch a o potrebe zefektívniť fungovanie úradu. Ja som túto tému mal tiež vo svojom volebnom programe, avšak nedovolil som si realizovať zmeny hneď po tom, ako som sa ujal funkcie primátora podcast batch. Týmto zmenám predchádzalo niekoľkomesačné študovanie stavu a analýza fungovania všetkých odborov, referátov, taktiež aj analýza pracovných náplní zamestnancov a efektivity ich práce, ako aj zisťovanie fungovania mestských úradov miest veľkosťou a funkciami podobných mestu Piešťany (benchmarking). Nové organizačné zmeny preto nie sú žiadnym výmyslom ani unáhleným rozhodnutím, ale ide o zmeny opierajúce sa o reálne dáta s cieľom zefektívniť fungovanie úradu, ktorý musí v prvom rade dobre slúžiť našim obyvateľom.

Hlavnou zmenou v organizačnej štruktúre účinnej od 1.9.2015 je zrušenie trojstupňového riadenia a zavedenie dvojstupňového riadenia pod vedením prednostky MsÚ. Zrušilo sa 14 vedúcich pozícií referátov a 4 vedúce pozície odborov. Namiesto toho bolo vytvorených 6 nových oddelení a teda 6 vedúcich pozícií Download By Annie Free. Novovytvorené oddelenia riadia na základe poverenia súčasní zamestnanci MsÚ do doby, kým budú ukončené výberové konania na tieto pozície, najdlhšie však na 6 mesiacov.

Novými oddeleniami MsÚ s poverenými vedúcimi a v zátvorke uvedenými druhmi poskytovaných služieb, sú:

Oddelenie IT a majetkových služieb, poverený vedúci Ing. Peter Mihalik (IT, Majetkové služby a VO, Služby prevádzky a údržby, služby podnikateľom),

Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta, poverený vedúci pán Ivan Pauer (Stavebné služby a doprava, Výkon ŠFRB, Životné prostredie, Projektové služby, Zberné stredisko),

Oddelenie sociálnych a školských služieb, poverená vedúca PhDr. Ema Žáčková (Sociálne služby, Školstvo, kultúra a šport, Zariadenia sociálnych služieb),

Oddelenie právnych a klientskych služieb, poverená vedúca JUDr Jack Richards. Lívia Damboráková (Právne služby, Klientske centrum, Organizačné služby, Súpisné čísla, int. predpisy, Evidencia obyvateľov, Matričný úrad, Ostatné klientske služby, Podateľňa, Archív),

Oddelenie finančných služieb, poverená vedúca prednostka MsÚ Ing. Dáša Reháková (Príprava, kontrola finančných podkladov a finančný manažment, Účtovníctvo, Dane a poplatky, Fakturácia, Pokladňa),

Oddelenie personálnych služieb, poverená vedúca Ing. Viera Mičurová (Mzdy a personalistika).

Taktiež sa zrušila Kancelária prednostky MsÚ a Kancelária primátora a vytvorila sa spoločná Kancelária vedenia mesta, ktorej riaditeľkou sa stala Ing. Ľudmila Kiššová.

Som si istý, že tieto organizačné zmeny prinesú také fungovanie úradu, s ktorým budú naši obyvatelia, ale aj Vy poslanci, spokojní Pre-in Sanskrit.

Zachytil som od niektorých z Vás obavu ohľadom toho, či sa nám podarí zostaviť rozpočet na rok 2016. Túto obavu môžem veľmi jednoducho vyvrátiť. Napriek zmenám na bývalom ekonomickom oddelení (organizačnými zmenami bolo zrušené jedno miesto a Ing. Duračková sa z vlastného rozhodnutia rozhodla neprijať ponúknuté poverenie vedúcej oddelenia finančných služieb a ani miesto referentky oddelenia finančných služieb, taktiež pani Barabasová odmietla prijať pozíciu referentky oddelenia finančných služieb), a napriek tomu, že niektorí odchádzajúci zamestnanci sa snažia všemožne komplikovať  situáciu, som presvedčený o tom, že nebudeme mať problém rozpočet zostaviť.

Čo sa týka ďalšej agendy oddelenia finančných služieb, ale aj iných oddelení, zamestnanci, ktorí z organizačných dôvodov odchádzajú sú zodpovední za svoju agendu až do času, kým ju v súlade so zákonmi a internými predpismi Mesta Piešťany riadne odovzdajú príslušným zamestnancom.

Od zmeny organizačnej štruktúry si sľubujem zefektívnenie chodu úradu, zlepšenie služieb pre obyvateľov a v neposlednom rade aj šetrenie finančných prostriedkov v budúcnosti 위너 센치해 다운로드.

V súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení budem Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany informovať o organizačných zmenách na jeho najbližšom zasadnutí.

Miloš Tamajka, M. B. A., primátor mesta Piešťany

IMG_5018_resize

List Lucie Duračkovej poslancom:

Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci,

Dovoľte, aby som zareagovala na informácie, ktoré Vám boli zaslané zo strany primátora Mesta Piešťany Miloša Tamjaku, M.B.A. v liste zo dňa 11.9.2015.

Primátor M. Tamajka, M.B.A. Vás  v uvedenom liste informuje  o organizačných zmenách na MsÚ v Piešťanoch a uvádza, medzi iným, moje meno ako aj meno pani D.  Barabasovej. Zároveň uvádza, že som neprijala poverenie vedúcej Oddelenia finančných služieb a spolu s pani Barabasovou ani  pozíciu referenta na tomto oddelení 아이클라우드 사진 다운로드.

Moje rozhodnutie neprijať ponúkané pozície sa mi prijímalo veľmi ťažko, pretože práci pre mesto Piešťany, jeho obyvateľov a návštevníkov som sa venovala 12 rokov. Táto práca ma uspokojovala a vykonávala som ju  s najlepším vedomím a svedomím. Rozhodnutie z mojej strany neprijať ponúkané pozície však malo racionálne dôvody.

Jedným z veľmi vážnych dôvodov bolo prepustenie kolegyne, pracujúcej na pozícii referent – rozpočtár. Toto rozhodnutie vedenie mesta so mnou, do 31.08.2015 ako vedúcou Odboru ekonomického, nekonzultovalo ani sa nikto neopýtal, aký to môže mať dopad na fungovanie odboru resp. novovzniknutého oddelenia. Samozrejme, že som sa pýtala na dôvod a žiadala som vysvetlenie tohto postupu, ale do dnešného dňa som žiadnu odpoveď zo strany vedenia mesta nedostala 환경 스페셜 다운로드. K tomuto, podľa môjho názoru, nekoncepčnému rozhodnutiu pristúpilo vedenie mesta Piešťany navyše vo veľmi nevhodnom období, kedy sa malo už naplno pracovať na tvorbe rozpočtu, ako najdôležitejšieho dokumentu mesta. Zodpovedne pripravený rozpočet  je totiž  základom dobre fungujúcej samosprávy.

Ďalším dôvodom, ktorý mal vplyv na moje rozhodnutie, bolo zablokovanie počítača dňa 2.9.2015, ktorý som používala ako môj pracovný nástroj. K tomuto kroku zamestnávateľ pristúpil bez predošlého upozornenia. Dňa 3.9.2015 mi bol počítač odblokovaný s upozornením, že v prípade, ak niečo pozmením alebo vymažem, bude to mať súdnu dohru.

V neposlednom rade malo vplyv na moje rozhodnutie aj prepustenie mojich kolegov, ktorí zastávali kľúčové pozície v bývalej štruktúre MsÚ, mali dlhoročné skúsenosti, boli  to odborníci na vysokej profesionálnej úrovni a dovolím si tvrdiť, že  tvorili mozgový trast MsÚ Download aix 7.1.

Za takýchto podmienok, kedy by som nemohla zaručiť fungovanie zdecimovaného oddelenia,  bezchybnosť výstupov a dodržanie termínov voči  štátnym a iným inštitúciám, bezchybnosť a úroveň materiálov, predkladaných na rokovania komisií, MsR a MsZ, som sa rozhodla neprijať ponúkané pozície a odísť po uplynutí výpovednej doby.

Zároveň si dovolím Vám poďakovať za spoluprácu a zaželať Vám veľa úspechov  v pracovnom ako aj v osobnom živote.

Piešťany, 25.9.2015

Ing. Lucia Duračková 

IMG_2870_resizeNa poslednom mestskom zastupiteľstve 1. októbra, ktoré trvalo rekordných 13 hodín, sa s obyvateľmi Piešťan „rozlúčili“ a poďakovali za spoluprácu aj ďalšie bývalé vedúce odborov – Eva Pobjecká a Sylvia Mezovská 셜록 시즌4 3화 다운로드. Poslanci počas zasadania aj za nezvládnutie procesu organizačných zmien na úrade návrhom Juraja Brnu (nezávislý – Spoločne pre Piešťany) vyslovili vedeniu mesta – primátorovi Milošovi Tamajkovi, viceprimátorovi Michalovi Hynekovi a prednostke Dáše Rehákovej nedôveru. Pri hlasovaní boli Za: Iveta Babičová, Juraj Brna, Zita Bruncková, Remo Cicutto, Martin Cifra, Adriana Drahovská, Jozef Drahovský, Michal Fiala, Tomáš Hudcovič, Peter Jančovič, Denis Kristek, Matúš Kromholc, Jozef Malík, Peter Tremboš, Eva Wernerová. Proti: Michal Hynek. Zdržali sa: Eliška Gocká, Andrej Klapica. Nehlasovali: Jozef Beňačka a Martin Valo. Zároveň zastupitelia požiadali hlavu mesta o odvolanie svojho zástupcu. Na post novovytvorenej pozície vedúceho oddelenia finančných služieb už mesto vypísalo výberové konanie. Lucia Duračková podľa svojich slov nemá v pláne sa do neho prihlásiť.

-red-, foto: L. Turňa

Čítajte tiež:

Zamestnanci mesta sedia doma a poberajú plat, poslanci sa obávajú aj dopadu na rozpočet

Radnica hľadá nového šéfa finančných služieb

Poslanci dnes vyslovili vedeniu mesta nedôveru

REKLAMA