Connect with us

Koktail

Hľadá sa odborný garant NSSDR pre Centrum pomoci človeku v Piešťanoch

Published

on

Reklama
Reklama

NSSDR Trnavská arcidiecézna charita vyhlásila výberové konanie na pracovnú pozíciu odborného garanta NSSDR. Uchádzač by mal spĺňať viaceré predpoklady, medzi ktorými figuruje napríklad prax a vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore sociálna práca. Obsadzovaná pozícia je v Centre pomoci človeku Piešťany a predpokladaný nástup do zamestnania je naplánovaný na 1. február 2017. Viac o pracovnej ponuke sa dočítate nižšie.

Výberové konanie sa uskutoční dňa 20/01/2017 (piatok) o 9:00 hod. v priestoroch Centra pomoci človeku Piešťany, A. Hlinku č. 41, 921 01 Piešťany. Záujemcovia o uvedenú pracovnú pozíciu môžu PÍSOMNÚ ŽIADOSŤ o prijatie do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu Trnavská arcidiecézna charita, Hlavná 43, 917 01 Trnava.

Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 17/01/2017 (vrátane).

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania:
• štruktúrovaný životopis uchádzača (CV) vo formáte Europass,
• doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
• doklady potvrdzujúce odbornú spôsobilosť, resp. prax,
• uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo od organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval,
• súhlas so spracovaním osobných údajov na osobitnom formulári

Reklama

Kvalifikačné predpoklady na pozíciu odborný garant NSSDR sú:
1. vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore sociálna práca alebo 2. vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v inom odbore, pokiaľ fyzická osoba k 1. januáru 2015 vykonáva pracovné činnosti, ktoré svojím charakterom zodpovedajú sociálnej práci podľa zákona o soc. službách, v pracovno-právnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu. Minimálna požadovaná prax je 3 roky v sociálnej práci.

Upozornenie:
Na výberové konanie budú pozvaní iba záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu a splnia všetky požiadavky vyššie uvedené súvisiace s podaním žiadosti o prijatie do zamestnania.

Miestom výkonu práce je:
Centrum pomoci človeku Piešťany, A. Hlinku 41, 921 01 Piešťany. Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je 01/02/2017.

-Trnavská arcidiecézna charita-

Populárne články