Úvod PR Články Stredná odborná škola regionálneho rozvoja ponúka na prenájom kanceláriu

Stredná odborná škola regionálneho rozvoja ponúka na prenájom kanceláriu

REKLAMA

Prenajímateľ Stredná odborná škola regionálneho rozvoja, Rakovice 25 má zámer prenechať do nájmu kancelárske priestory s príslušenstvom – celková  rozloha kancelária 25 m2 a príslušenstvo 10 m2.

CENA: Minimálna cena za prenájom vyššie uvedených priestorov je stanovená vo výške 10,00 € za 1 m2/rok bez DPH kancelária a prenájom príslušenstva 3,00 €/1 m2/rok bez DPH. V cene nie sú zahrnuté náklady, ktoré bude nájomca uhrádzať.

Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú 1 rok. Priestory je možné prenajať od 01.01.2020.

Cenové ponuky možno podávať v písomnej podobe v zatvorenej obálke označenej názvom „Prenájom priestorov “ v lehote do 06.12.2019 na adresu: Stredná odborná škola regionálneho rozvoja, Rakovice 25, 922 08 Rakovice.
PR

REKLAMA