Connect with us

PR Články

SOŠ ponúka na prenájom kancelárske priestory

Published

on

Reklama
Reklama

Prenajímateľ Stredná odborná škola Rakovice má zámer prenechať do nájmu kancelárske priestory s príslušenstvom.

– celková  rozloha kancelárskych priestorov je 99,92 m2, minimálna cena nájmu kancelárskych priestorov je stanovená vo výške 10,00 € za 1 m2 bez DPH za rok.

V cene nie sú zahrnuté náklady, ktoré nájomca bude uhrádzať /vykurovanie, vody, elektrina a pod./ Príslušenstvo – chodby a WC o rozlohe 30 m2 Cena príslušenstva je stanovená minimálne vo výške 3,00 bez DPH za 1 m2 za rok.

Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú v termíne od 01.06.2019 /podľa potreby/.

Reklama

Cenové ponuky možno podávať v písomnej podobe v zatvorenej obálke označenej názvom „Prenájom kancelárskych priestorov“ v lehote do 15.05.2019 do 10.00 hod. na adresu: Stredná odborná škola 922 08 Rakovice.

Bližšie informácie na tel. čísle 0337796108.

Kontaktná osoba Ing. Múdra Mária.

PR

Populárne články