Úvod PR Články Rakovická odborná škola ponúka do prenájmu sklad

Rakovická odborná škola ponúka do prenájmu sklad

REKLAMA
HA PN

Na základe zriaďovacej listiny, vystavenej zriaďovateľom – Trnavským samosprávnym krajom ( ďalej len „zriaďovateľ“) dňa 1. 7 팡파레 다운로드. 2002 ako vlastníkom majetku, má prenajímateľ v správe nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v katastrálnom území Rakovice, zapísanú v Liste vlastníctva č 몰디뷰 앱 다운로드. 333 ako sklad s. č. 156 na parcele č. 717/78 nádvorie. Nehnuteľnosť je umiestnená v obci Rakovice. V zmysle „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Trnavského samosprávneho kraja“ je prenajímateľ (ako správca majetku zriaďovateľa) po súhlase zriaďovateľa oprávnený prenechať do nájmu majetok, ktorý má v správe, tretej osobe 갓오브 곡괭이 다운로드.

V súlade s vyššie uvedeným prenajímateľ – Stredná odborná škola Rakovice – má zámer prenechať do nájmu nebytové priestory:

REKLAMA
Buenos pizza  burger
Knebl
PN Taxi

Sklad s 사랑해 파리 다운로드. č. 156 celková  rozloha 713 m2 plechová hala
sklad nie je vykurovaný, je bez dodávky vody s elektrickým rozvodom
sklad tvorí samostatný celok so samostatným bočným vchodom z ulice

CENA: Minimálna cena za prenájom vyššie uvedených priestorov je stanovená vo výške 8,50,- € za 1 m2 bez DPH vrátane pozemku 역도요정 김복주 1화 다운로드. V cene nie sú zahrnuté náklady, ktoré bude nájomca uhrádzať.

Doba nájmu

Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú. Uvedené priestory je možné prenajať od 01.01.2019 Kernel.

Cenové ponuky možno podávať v písomnej podobe v zatvorenej obálke označenej názvom „Prenájom priestorov “ v lehote do 21.12.2018 do 11.00 hod 소셜포비아 다운로드. na adresu: Stredná odborná škola 922 08 Rakovice.

Bližšie informácie osobne alebo na tel. čísle 0337796108. Kontaktná osoba Ing. Mária Múdra Young Cart.

PR

REKLAMA

REKLAMA