Úvod Novinky Národný ústav reumatických chorôb v Piešťanoch ponúka na prenájom priestory bufetu

Národný ústav reumatických chorôb v Piešťanoch ponúka na prenájom priestory bufetu

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Nebytový priestor sa nachádza priamo v budove Národného ústavu reumatických chorôb na Nábr. I. Krasku 4 v Piešťanoch. Šancu na päťročný prenájom bufetu majú záujemcovia, ktorí ponúknu najvyššiu sumu extraterritorial rights. Svoje ponuky môžu zasielať poštou alebo odovzdať osobne v zalepenej obálke najneskôr do pondelka 19. júla.

Údaje o ponuke majetku štátu:

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi
Nájom nebytového priestoru určeného na prevádzkovanie bufetu, Piešťany

Druh majetku štátu:
Prenájom nebytového priestoru v nehnuteľnosti, ktorá je majetkom SR v správe prenajímateľa v časti Národného ústavu reumatických chorôb, Nábr 예스 파일 다운로드. I. Krasku 4, 921 12 Piešťany, vedenej na liste vlastníctva č.3278, katastrálne územie: Piešťany, postavenej na pozemku parcela registra „C“ , parcelné číslo 5825/2, súpisné číslo 4782 2018 포토샵 cc 다운로드.
Jedná sa o nebytový priestor na prvom nadzemnom podlaží o výmere :
miestnosť č.1 – 16,50 m²
miestnosť č.1a – 1,60 m²
miestnosť č.2 – 13,50 m²
miestnosť č.1b – 1,50 m²

Adresa majetku štátu: Nábr Photoworks v1 5. I. Krasku 4782/4, 921 01 Piešťany
Správca: Národný ústav reumatických chorôb, IČO: 00165271, Nábr. I, Krasku 4, 921 01 Piešťany
Kontaktná osoba: Monika Petrášová, monika.petrasova@nurch.sk., tel.: 033/7969106
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 39 €/m2/rok
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 19 영화 빅쇼트 다운로드. 07. 2021
Termín obhliadky: po telefonickej dohode na tel. č. 033/7969106

Spôsob predloženia cenovej ponuky: Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke s uvedeným menom a sídlom záujemcu, označenej príslušným heslom a označením „“ Neotvárať – NÁJOM BUFET “ poštou alebo osobne na adrese Národný ústav reumatických chorôb, Nábrežie I. Krasku 4, 921 12 Piešťany

Náležitosti ponuky :
– ponúkaná cena v EUR/výmera/rok
– podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti

Jediným kritériom výberu je ponúkaná cena. Do nájomného nie je započítaná cena za poskytovanie služieb súvisiacich s nájmom (dodávka energii atď..) Ponuka, ktorá nebude obsahovať cenu vyjadrenú v číselnej hodnote peňažnými prostriedkami, bude vylúčená. V prípade, ak záujemca , ktorý ponúkol najvyššiu cenu odstúpi od ponuky, bude oslovený záujemca s nasledovnou najvyššou cenovou ponukou.

Ponuka bola zverejnená na: https://www.ropk.sk/moje/ponuky/ponuka/najom-nebytoveho-priestoru-urceneho-na-prevadzkovanie-bufetu

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !
Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou cenovou ponukou doručenou správcovi. Správca môže akceptovať len včas doručené cenové ponuky najmenej vo výške požadovaného trhového nájomného a vyjadrené pevnou sumou v eurách. Do nájomného sa nezapočítavajú prevádzkové náklady za služby spojené s nájmom (zálohové platby), ktoré bude nájomca povinný hradiť okrem nájomného. Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie ponuky. Výsledok ponuky sa zverejní na tejto stránke (www.ropk.sk). Na uzavretie nájomnej zmluvy bude písomne oslovený záujemca s najvyššou ponukou trhového nájomného, po jeho prípadnom odstúpení bude oslovený ďalší záujemca, v poradí podľa výšky ponúknutého trhového nájomného.

PR

Ak sa na fyzickú osobu alebo právnickú osobu vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, správca môže uzavrieť nájomnú zmluvu s takouto osobou len vtedy, ak je zapísaná v registri partnerov verejného sektora.

REKLAMA