Úvod Novinky Čas na zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra sa kráti. Splňte...

Čas na zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra sa kráti. Splňte si svoju povinnosť a vyhnite sa mastnej pokute

REKLAMA
OLANO Volby 2020

Od 1. novembra 2018 prišlo k novej právnej úprave zákona o obchodnom registri, ktorá kladie určeným právnickým osobám povinnosť vykonať zápis tzv. konečného užívateľa výhod do obchodného registra. O detailoch povinnosti sa dozviete v nasledujúcich riadkoch, pričom návrh treba podať najneskôr do konca roka. Pri nesplnení litery zákona hrozí pokuta cez 3000 eur.

Cieľom novej právnej úpravy, ktorá je implementáciou Smernice (EÚ) č. 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, je naplnenie povinnosti Slovenskej republiky ako členského štátu, je zabezpečiť, aby podnikateľské subjekty a iné právne subjekty zaregistrované na ich území boli povinné získať a mať primerané, presné a aktuálne informácie o tom, kto ich skutočne vlastní, vrátane podrobností o držaných podieloch konečných užívateľov výhod, a aby tieto subjekty museli okrem informácií o svojom zákonnom vlastníkovi poskytovať povinným subjektom aj informácie o konečnom užívateľovi výhod.

REKLAMA
Participativny rozpocet 1

Kto je konečný užívateľ výhod?

Stručne možno povedať, že za konečného užívateľa výhod sa pri právnickej osobe považuje tá fyzická osoba, ktorá právnickú osobu skutočne ovláda alebo kontroluje alebo v prospech, ktorej právnická osoba vykonáva svoju činnosť alebo obchod,“ vysvetľuje advokát Peter Kubala.

Údaje zapísané o konečnom užívateľovi výhod v obchodnom registri nebudú verejne prístupné, pôjde o neverejnú časť. V štandardnom výpise z obchodného registra takéto údaje totiž nenájdete. Tieto údaje budú v zmysle zákonnej úpravy prístupné iba určeným orgánom (osobám) ako napríklad finančnej polícii, súdom, orgánom činným v trestnom konaní, správcovi dane (daňovému úradu) a podobne.

Čo táto nová právna úprava znamená?

Každá v obchodnom registri zapísaná právnická osoba má povinnosť podať návrh do obchodného registra a vykonať zápis KUV, najneskôr do 31.12.2019, pričom je odporúčané podať a vykonať návrh čo najskôr a túto povinnosť neodkladať. Prípadné nesplnenie tejto povinnosti môže byť pokutované až do výšky 3310,- EUR!

„Treba však zdôrazniť, že povinnosť vykonať zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra nie je totožná ani zameniteľná s vykonaním zápisu konečného užívateľa výhod do osobitného registra partnerov verejného sektora, pretože ide o dve odlišné zákonné povinnosti. V tomto smere platí, že nie každá osoba má povinnosť byť registrovaná v registri partnerov verejného sektora. Viac k tejto téme nájdete na stránke Ministerstva spravodlivosti SR v časti Register partnerov verejného sektora. Naopak nová zákonná úprava určuje, že konečného užívateľa výhod musí mať zapísaného v obchodnom registri každá právnická osoba evidovaná v obchodnom registri (okrem zákonných výnimiek, ako sú napríklad subjekty verejnej správy, emitenti cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu a tie právnické osoby, ktoré sú zapísané v Registri partnerov verejného sektora),“ dodáva P. Kubala.

Ak potrebujete poradiť a pomôcť v súvislosti so zápisom konečného užívateľa výhod do obchodného registra môžete sa obrátiť na advokátsku kanceláriu Mgr. Petra Kubalu, ktorý je oprávnenou osobou a vykonáva činnosť vo vzťahu k registru partnerov verejného sektora a rovnako môže vykonať vo vašom mene zápis KUV do obchodného registra a tým vás odbremeniť od tejto starosti.

PR

REKLAMA
Dobra volba Pn