Connect with us

Novinky

SOŠ regionálneho rozvoja Rakovice ponúka na prenájom miestnosti i pasienok

Published

on

Reklama
Reklama

Prenajímateľ Stredná odborná škola regionálneho rozvoja, Rakovice 25 má zámer prenechať do nájmu nasledovné priestory:

1. prenájom miestností na prízemí školského internátu s.č. 24 miestnosť č. 15 a 16 o výmere 40 m2 minimálna cena nájmu 12,00 €/1 m2 rok bez DPH, spoločné priestory – chodba, WC o výmere 5 m2 minimálna cena nájmu 3,50 €/1 m2 rok bez DPH, prenájom nádvoria o výmere 3 000 m2/cena dohodou. Uvedené ceny sú ceny bez nákladov spojených s nájmom /voda,kúrenie, elektrina/
2. prenájom pozemku ako pasienok pre kone výmera 1 500 m2 minimálna cena nájmu 0,30/1m2 bez DPH na rok. Náklady na oplotenie pozemku hradí nájomca.
Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú. Uvedené priestory je možné prenajať od 01.06.2021.
Cenové ponuky možno podávať v písomnej podobe v zatvorenej obálke označenej názvom „Kancelárske priestory“ bod 1. a „prenájom zatrávneného pozemku“ bod 2., v lehote do 06.05.2021 do 09.00 hod. na adresu: Stredná odborná škola regionálneho rozvoja, Rakovice 25, 922 08 Rakovice.
Kontaktná osoba: Ing. Mária Múdra, č.t. 0903447094
PR

Populárne články