Úvod Novinky SOŠ regionálneho rozvoja Rakovice ponúka na prenájom miestnosti i pasienok

SOŠ regionálneho rozvoja Rakovice ponúka na prenájom miestnosti i pasienok

REKLAMA

Prenajímateľ Stredná odborná škola regionálneho rozvoja, Rakovice 25 má zámer prenechať do nájmu nasledovné priestory:

1 Wide-area download. prenájom miestností na prízemí školského internátu s.č. 24 miestnosť č. 15 a 16 o výmere 40 m2 minimálna cena nájmu 12,00 €/1 m2 rok bez DPH, spoločné priestory – chodba, WC o výmere 5 m2 minimálna cena nájmu 3,50 €/1 m2 rok bez DPH, prenájom nádvoria o výmere 3 000 m2/cena dohodou 오토캐드 2019 한글 다운로드. Uvedené ceny sú ceny bez nákladov spojených s nájmom /voda,kúrenie, elektrina/

2. prenájom pozemku ako pasienok pre kone výmera 1 500 m2 minimálna cena nájmu 0,30/1m2 bez DPH na rok 유심칩 다운로드. Náklady na oplotenie pozemku hradí nájomca.

REKLAMA
PN Taxi
Dompek Pizza 2021
Buenos pizza  burger

Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú. Uvedené priestory je možné prenajať od 01.06.2021 Murhowt.

Cenové ponuky možno podávať v písomnej podobe v zatvorenej obálke označenej názvom „Kancelárske priestory“ bod 1. a „prenájom zatrávneného pozemku“ bod 2., v lehote do 06.05.2021 do 09.00 hod 안드로이드 아이스크림 샌드위치 다운로드. na adresu: Stredná odborná škola regionálneho rozvoja, Rakovice 25, 922 08 Rakovice.

Kontaktná osoba: Ing. Mária Múdra, č.t. 0903447094
PR

REKLAMA