Úvod Koktail Majú niečo spoločné Čachtice a spisovná slovenčina?

Majú niečo spoločné Čachtice a spisovná slovenčina?

REKLAMA

Vedeli ste, že Čachtice sú okrem príbehov o krvilačnej grófke späté aj s inou významnou udalosťou v našich dejinách? Začiatkom augusta 1847 sa tu konala 4 원펀치 다운로드. sednica spolku Tatrín, ktorej sa zúčastnili mnohé významné osobnosti štúrovského obdobia a dohodli sa na uzákonení spisovnej slovenčiny a jej pravopise Fashion of Christ.

Spolok Tatrín bol prvým celonárodným spolkom Slovákov, ktorý vznikol z iniciatívy Ľudovíta Štúra 26 식품공전 2019 다운로드. – 28. augusta 1844 na schôdzi popredných predstaviteľov národného hnutia v Liptovskom svätom Mikuláši. Názov Tatrín dostal podľa Tatier pod ktorými vznikol Download Angelic Magazine.  Založenie Tatrína je považované za najvýznamnejší prejav slovenských organizačných snáh v predrevolučných rokoch. Jeho cieľom bolo podporovať a zveľaďovať kultúrny život a vzdelanosť na Slovensku Download the band band. Dosiahnuť to mal najmä vydávaním a distribúciou kníh v slovenskom jazyku a podporou slovenských študentov. Tento spolok prispel významne ku kodifikácií spisovného slovenského jazyka mobile naver videos.

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger
Dompek Pizza 2021

Zasadania Tatrína sa nazývali sednice. Boli štyri, pričom najväčší historický význam majú prvá a štvrtá. Prvá sednica 26. – 28 Don't love you mp3 downloads. augusta 1844 v Liptovskom sv. Mikuláši bola tou, kde spolok vznikol. Boli prijaté stanovy, schválená organizácia a členstvo. Prvým predsedom sa stal Michal Miloslav Hodža, pokladníkom Gašpar Fejérpataky-Belopotocký, štyrmi prísediacimi – Ľudovít Štúr, Miloslav Hurban, Ctibor Cochius a Matej Tučko web template. Spolok sa ďalej skladal zo správcov a stálcov, medzi ktorými boli aj také osobnosti ako Janko Kráľ, Samo Chalupka, Bohdan Hroboň, Peter Kellner, Janko Francisci-Rimavský a mnoho ďalších 피파99 다운로드.

Štvrtá sednica sa konala 9. a 10. august 1847 v Čachticiach. Pôvodne sa malo valné zhromaždenie stretnúť v Novom Meste nad Váhom, kde však nenašli vhodné priestory a preto prijali pozvanie Jozefa Urbanovského na faru v Čachticiach monthly contract form. Sednice sa zúčastnilo  61 hostí. Nechýbali medzi nimi slovenskí katolícki vzdelanci ako Závodník, Holček, Caban, Radlinský, Plošica, Ščasný, domáci Urbanovský a ďalší. Popredné osobnosti vtedajšieho národného hnutia sa dohodli na uzákonení spisovnej slovenčiny a jej pravopise.

Jedným z hlavných bodov rokovania bolo vyriešenie otázky pravopisu. Zasadania sa zúčastnili štúrovci i bernolákovci, ktorí spoločne vyriešili spory ako písať v prospech etymologických zásad. Vymenovali jazykový výbor, ktorý dostal zodpovednú úlohu – pracovať na konečnej forme spisovnej slovenčiny. Jeho členmi boli Ľ. Štúr ( predseda výboru ), Andrej Caban, Eugen Gerometta, Jozeff Ščasný, Ctibor Zoch, Samo Bohdan Hroboň, Martin Hattala. Rokovalo sa tiež o členských príspevkoch, zabezpečení vlastnej tlačiarne a o urýchlenom vydaní kníh. Uzniesli sa, že piate valné zhromaždenie sa bude konať v Žiline – nekonalo sa. Čachtické zasadnutie Tatrína bolo posledné, keďže sa mu nepodarilo získať povolenie na svoju činnosť. Jeho žiadosť bola zamietnutá s odôvodnením, že sa žiada o povolenie vzdelávať slovenský národ a v Uhorsku je len jeden národ – maďarský. Dôležitosť štvrtého valného zhromaždenia ( sednice ) spočíva predovšetkým v úspešnom zjednotení katolíkov a evanjelikov. Proces uzákonenia spisovného jazyka dovŕšila v októbri 1851 hodžovsko-hattalovská reforma slovenčiny, ktorá dala základ jej dnešnému pravopisu.

Stosedemdesiate výročie 4. sednice spolku Tatrín si Čachtičania pripomenú túto nedeľu 20. augusta spolu s 200. výročím narodenia J. M. Hurbana, ktorý sa narodil v neďalekom Beckove.

-th- Zdroj: www.zscachtice.edu.sk  Foto: cachtice.fara.sk

REKLAMA