Connect with us

Názory

Názory: Pomôckou pre rozhodovanie o dotáciách má byť aj hodnotiaci hárok

Published

on

Reklama
Reklama

Komisia pre kultúru a názvoslovie na poslednom zasadnutí v pondelok 29. februára prijala uznesenie, že pri výbere odporúčaných žiadateľov o dotácie z mestského rozpočtu na aktivity v oblasti záujmovej umeleckej činnosti a kultúrne aktivity môže skúšobne využiť i hodnotiaci hárok s bodovou stupnicou. Slúžiť má ako metodické usmernenie či pomôcka pre členov komisie, a zároveň pre autorov projektov – organizátorov podujatí, aby sa pred podaním žiadosti o dotáciu na svoju aktivitu „pozreli aj očami“ nezávislých hodnotiteľov. 

Podľa hodnotiaceho hárku môžu členovia komisie žiadosť o dotáciu nad 1000 € obodovať na základe  štyroch hlavných kritérií. Prvým je stručná charakteristika projektu a jeho zameranie podľa prioritných oblastí v zmysle VZN č. 3/2015. Body tak získajú žiadatelia napríklad za inovatívny prístup, originalitu, ale aj osvedčené postupy z minulosti, ďalej komisia posúdi či a ako má záujemca o dotáciu zostavený časový harmonogram, dôležitá bude i štruktúra a popis projektu, jasné ciele a ich súlad s aktivitami projektu.

V druhej časti sa budú venovať vyrovnanému rozpočtu projektu, kde ohodnotia tiež oprávnenosť nákladov, či úroveň jeho spracovania. Zaujímať ich bude i predpokladaný prínos projektu pre mesto či jeho návštevníkov. V tejto časti komisia preskúma zadefinovanie a oslovenie cieľových skupín, či projekt obsahuje merateľné ukazovatele, jeho nadväznosť na už organizované podujatia, či prípadné pokračovanie. Nakoniec môžu bodovo ohodnotiť členovia aj samotného žiadateľa, ak predloží výsledky z minulých období.

Hodnotiaci hárok komisia použije skúšobne po prvý raz v tomto roku ako rozšírené metodické usmernenie pre jej členov, aby použitie verejných prostriedkov prinieslo osoh všetkým zúčastneným subjektom. Jedným z dôvodov jeho vytvorenia bola aj skutočnosť, že v rozpočte mesta je na rok 2016 zvýšená suma dotácie kultúru. Zvýšenie predstavuje 7 % z príspevku mesta Piešťany na činnosť Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany.  Financie presunulo mesto pre ďalšie subjekty z radov právnických a fyzických osôb na základe rozhodnutia Mestského zastupiteľstva. Hodnotiaci hárok však môže zároveň veľmi dobre poslúžiť ako pomôcka pre žiadateľov, aby už pri príprave projektu zhodnotili jeho dosah, náročnosť, ciele či pokračovanie. I preto sa členovia rozhodli, že požiadajú o zverejnenie jeho obsahu na stránke Mesta Piešťany i v tlačenom spravodaji Radnica informuje.

Reklama

radnica informuje č. 1-2016-p

Prijatie metodiky odsúhlasili členovia komisie už dávnejšie, jej súčasnú verziu ale schválili až na februárovom zasadnutí, tak aby bola v súlade s legislatívou mesta a formulárom žiadosti podľa platného VZN. Zároveň sa zhodli na tom, že hárok môžu uplatniť najmä pri väčších projektoch, a nevylučujú jeho ďalšiu úpravu v budúcnosti, podľa toho, čo ukáže prax. Komisie má totiž pri výbere stále iba poradný (hoci obvykle rešpektovaný) hlas. O pridelení dotácie však v závere rozhoduje primátor a mestské zastupiteľstvo a jej následné použitie kontroluje mestský úrad.

HODNOTIACI HÁROK – vzor

1.Stručná charakteristika projektu     0 – 35 b

Zameranie projektu na počet prioritných oblastí zadefinovaných v VZN č. 3/2015.

Inovatívny prístup, originalita projektu, osvedčené postupy.

Prehľadnosť a zrozumiteľnosť vecného a časového harmonogramu.

Štruktúra a popis plánovaných aktivít projektu.

Jasnosť a zrozumiteľnosť cieľov, ich odôvodnenie, nadväznosť aktivít a výsledkov projektu.

Súlad projektových aktivít s cieľmi a výsledkami projektu.

 

2.Vyrovnaný rozpočet projektu           0 – 30 b

Vyrovnanosť rozpočtu projektu v závislosti od plánovaných aktivít (špecifikácia položiek rozpočtu tak, aby mohli byť považované za oprávnené a podrobný komentár).

Nevyhnutnosť výdavkov na realizáciu projektu.

Úroveň spracovania žiadosti a komplexnosť informácií potrebných pre posúdenie obsahu projektu

 

3.Predpokladaný prínos projektu       0 – 25 b

Zadefinovanie cieľovej skupiny/skupín.

Rozsah oslovenia širokej verejnosti a ostatných mimo zadefinovanej cieľovej skupiny.

Definovanie merateľnosti výstupov a plnenia projektových cieľov (napr. počet seminárov, počet oslovených respondentov, počet vydaných publikácií, počet zrealizovaných prieskumov, počet účastníkov na aktivitách – v závislosti od projektovej aktivity).

Zabezpečenie nadväznosti navrhovaného projektu na aktivity realizované v danej oblasti v predchádzajúcom období (multiplikačný efekt projektu vrátane rozsahu opakovania výsledkov projektu a šírenia výsledkov).

4.Žiadateľ      0 – 10 b

Preukázateľné výsledky z minulých období

(Celú zápisnicu zo zasadnutia KpKaN nájdu záujemcovia tu.)

Autor: Adriana Drahovská, predsedníčka Komisie pre kultúru a názvoslovie, Zdroj: www.piestany.sk, foto: archív PNky

Populárne články