Connect with us

Názory

Názory: Podarí sa v Piešťanoch rozbehnúť participatívny rozpočet?

Published

on

Reklama
Reklama

To, že v Piešťanoch máme množstvo občiansky uvedomelých ľudí, ktorým záleží na tom, ako vyzerá ich okolie, si mohli Piešťanci všimnúť veľakrát. Dôkazom toho je množstvo dobrovoľníckych aktivít, či podujatí, do ktorých sa pravideľne zapájajú všetky vekové kategórie. Našťastie, tak kopírujeme celoslovenský trend, kedy občania chcú sami spraviť niečo pre spoločnosť. Odborníci dobrovoľníctvo odporúčajú ako ideálny spôsob odbúravania stresu, v ktorom, žiaľ, väčšina z nás permanentne žije aj kvôli súčasnému životnému štýlu. V ideálnych prípadoch spolupráca miest, či obcí s dobrovoľníkmi môže priniesť obojstranný prínos pre spoločnosť, kedy získavajú obe strany. Samospráva ušetrí náklady vo svojom rozpočte a obyvatelia niečo, čo im bude prinášať aj v budúcnosti osoh a radosť z toho, že sami niečo spravili pre svoje okolie.

partic-560x502Nadstavbou dobrovoľníctva v samosprávach je participatívny rozpočet. Aj v Piešťanoch si zastupiteľstvo dalo za jeden z cieľov v tomto volebnom období, naštartovať tento program u nás. Preto je po prvýkrát v rozpočte samostatná kapitola s čiastkou vyhradenou na tento účel. Netreba mať v tomto momente ešte žiadne veľké očakávania, keďže ide v Piešťanoch o pilotný projekt, s ktorým zatiaľ nemáme veľa skúsenosti. Aj preto je suma vyčlenená na tento účel iba 20 000 Eur. Taktiež spôsob, akým bude v tomto roku pristupované k participatívnemu rozpočtu, nie je úplne z „príručky“, ale treba brať na zreteľ, že sa jedná o prvý rok. Participácia občanov teda znamená v prvom rade posilňovanie miestnych komunít a budovanie spolupatričnosti k prostrediu. Sú dokonca prípady z iných krajín, kde sa v mestách, ktoré prešli na participatívny rozpočet, u občanov dokonca zvýšila ochota platiť dane, pretože začali chápať širšie súvislosti a potrebu rozvoja svojho okolia.

 

Ostáva v tomto momente preto len dúfať, že po vzore iných samospráv, ktoré sa rozhodli ponúknuť svojim občanom ešte viac sa spolupodieľať na dianí v ich meste, sa bude táto oblasť v budúcnosti viac rozvíjať a v nasledujúcom roku sa nám na tento účel podarí v rozpočte vyčleniť vyššiu čiastku. Aj keď si to veľakrát neprípúšťame, ale každý sme určitým spôsobom zodpovedný za naše mesto, v ktorom žijeme a aj chceme žiť, pretože nám Piešťany prirástli k srdcu.

Reklama

Jozef Malík, poslanec Mestského zastupiteľstva v Piešťanoch, nezávislý, klub Spoločne pre Piešťany

Populárne články