Connect with us

Blogy

Organizácie pozor! Ešte mesiac môžete podávať žiadosti o granty na kultúru, šport, sociálne a zdravotné projekty.

Published

on

Reklama
Reklama

Zastupiteľstvo TTSK 14. februára 2018 schválilo aj 570 tisíc eur na projekty. Sú vypísané tri výzvy: 1. Podpora kultúrnych, umeleckých aktivít a mládeže, 2. Podpora zdravia, prevencie chorôb a aktivít zameraných na pomoc pre sociálne odkázaných občanov a 3. Podpora športových aktivít a mládeže.

Dotácie možno poskytnúť právnickým osobám okrem právnických osôb, ktorých zakladateľom alebo zriaďovateľom je vyšší územný celok a fyzickým osobám – podnikateľom, ktorí majú sídlo, alebo trvalý pobyt na území TTSK. Projekty treba predkladať do 29.3.2018, minimálna výška je 500 EUR. O 570 tisíc eur sa budú môcť uchádzať projekty v týchto oblastiach:

1. Podpora kultúrnych, umeleckých aktivít a mládeže

Reklama

Cieľom programu je podporiť ochranu, obnovu a prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt a podpora organizovania kultúrnych a vzdelávacích aktivít v rámci Trnavského
samosprávneho kraja. Prostredníctvom výzvy je možné podporiť
kultúrne aktivity, vydávanie pôvodnej tvorby a skvalitnenie organizovaného využitia voľného času obyvateľov na území TTSK v roku 2018. Výzva je určená pre deti, mládež a dospelí obyvatelia miest a obcí na území TTSK.

2. Podpora zdravia, prevencie chorôb a aktivít zameraných na pomoc pre sociálne odkázaných občanov

Program je zameraný na zvýšenie úrovne poskytovania sociálnej pomoci a zlepšenie stavu zdravia populácie. Medzi jeho ciele patria: predchádzanie a zamedzenie nárastu sociálno-patologických javov, integrácia občanov so zdravotným postihnutím, skvalitnenie života seniorov v oblasti sociálnej starostlivosti, zníženie chorobnosti, posilnenie prevencie chorôb
a zlepšenie nových diagnostických metód v zdravotníctve.

3. Podpora športových aktivít a mládeže

Výzva má napomôcť skvalitneniu organizovaného využitia voľného
času obyvateľov na území TTSK a podporiť organizovanie športových a pohybových aktivít pre deti, mládež a dospelých.

Každý žiadateľ môže podať jeden projekt. Projekty majú byť realizované v období od 01.01. 2018 do 07.12. 2018. Podrobné informácie a pokyny žiadateľom sú už dostupné na webstránke TTSK tu  – dotačné výzvy.

 

Populárne články