Connect with us

Blogy

Blog Tomáš Hudcoviča: Polyfunkčný projekt Piešťany sa chystá v rozpore s uznesením zastupiteľstva

Published

on

Reklama
Reklama
Piešťanské mestské zastupiteľstvo má na stole materiál, ktorým sa majú vyriešiť zmluvné vzťahy v lokalite ulíc Bratislavská a Broskyňová v súvislosti s realizáciou infraštruktúry a vyvolaných investícií stavbou Polyfunkčný projekt Piešťany. Ide o plánované obchodné priestory a ďalšie objekty na pozemkoch oproti sídliska A. Trajan. Pri pohľade na výkresy a umiestnenie stavieb ma však zarazilo, že projekt sa chystá v rozpore s uznesením zastupiteľstva o predaji pozemkov.
Predaj pozemkov pre firmu ZKA Slovakia, ktorá prevzala zámer a rieši výstavbu obchodnej galérie, dvoch polyfunkčných domov a zariadenia sociálnej starostlivosti sa realizoval bez obchodnej verejnej súťaže  z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Ten sa vtedy pomerne presne definoval v uznesení, i keď boli polemiky, či je to naozaj dôvod na priamy predaj.
Uznesenie zastupiteľstva z 28. septembra 2018 znie:

B/        Schvaľuje

Prevod vlastníctva častí pozemkov odčlenených GP č. 21/2018 z parciel vo vlastníctve Mesta Piešťany, zapísaných v LV č. 5700, kat. územie Piešťany, a to 

  • parcely vo výmere 328 m2 zast. plochy a nádvoria označenej ako parc. č. 10124/10 odčlenenej z parcely registra „C“ parc. č. 10124/1 vo výmere 1539 m
  • parcely vo výmere 1393 m2 zast. plochy a nádvoria označenej ako parc. č. 10123/10 odčlenenej z parcely registra „C“ parc. č. 10123/1 zast. plochy a nádvoria vo výmere 2982 m
  • parcely vo výmere 401 m2 ostatné plochy označenej ako parc. č. 10120/6 odčlenenej z parcely registra „C“ parc. č. 10120/1 ostatné plochy vo výmere 972 m2spolu vo výmere 2122 m2do vlastníctva spoločnosti ZKA Slovakia s. r. o., IČO 51 684 349, so sídlom Laurinská 18, 811 01 Bratislava, , za kúpnu cenu 424 400,- EUR,

s možnosťou Mesta Piešťany odstúpiť od zmluvy ak  ZKA Slovakia s.r.o. nepožiada do dvoch rokov od účinnosti zmluvy o vydanie územného rozhodnutia a do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti územného rozhodnutia o vydanie stavebného povolenia a nezačne s realizáciou Projektu a verejnoprospešných investícií špecifikovaných v Zmluve o spolupráci uzavretej so ZKA Slovakia s.r.o. najneskôr do 1 roka (prípadne iná lehota) od nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia, pričom tento prevod vlastníctva je predkladaný ako dôvod hodný osobitného zreteľa v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení nesk. predpisov § 9a ods. 8 písm. e) a Zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany Čl. VI. ods. 9 písm. e) –  so zreteľom na parametre jednotlivých pozemkov z hľadiska budúceho využitia nie je samostatne využiteľným pozemok parc. č. 10124/10 a v prípade pozemkov parc. č. 10123/10 a parc. č. 10120/6 je výrazným determinantom ich využitia ako samostatných pozemkov riešenie napojenia na komunikačnú sieť s poukazom na predbežné stanovisko OÚ Trnava zo dňa 3.8.2018, ktoré je prílohou tohto materiálu, pričom predmetné pozemky budú využité pre dotvorenie areálu plochami zelene a s poukazom na vybudovanie verejnoprospešných investícií (cyklistického chodníka a časť prepojovacej komunikácie spájajúcich Bratislavskú s Komenského ulicou) na náklady ZKA Slovakia s.r.o.

Dôležitá je pasáž vyznačená červenou. Tá jasne hovorí, že predávané pozemky majú byť využité na dotvorenie areálu plochami zelene. Vo výkresoch, ktoré sú v materiáli, ale taktiež v územnom rozhodnutí, sú na týchto predávaných pozemkoch čiastočne umiestnené stavby. Ide teda jednoznačne o rozpor s uznesením zastupiteľstva, ktorým sa riešil predaj daných pozemkov.

Pokiaľ som narýchlo preletel zmluvu riešiacu predaj, ktorú podpísal primátor Peter Jančovič, tak som nenašiel, že by sa táto podmienka a dôvod do nej dostali.

Reklama

Otázka je, prečo sa tak stalo a prečo sa postupuje, ako sa postupuje. Verím, že sa bude dodržiavať prijaté, že sa bude postupovať zákonným spôsobom.

Tomáš Hudcovič Zdroj grafiky: www.piestany.sk

Populárne články