Úvod Blogy Blog Tomáš Hudcoviča: Polyfunkčný projekt Piešťany sa chystá v rozpore s uznesením...

Blog Tomáš Hudcoviča: Polyfunkčný projekt Piešťany sa chystá v rozpore s uznesením zastupiteľstva

REKLAMA
Dompek Pizza 2021
Piešťanské mestské zastupiteľstvo má na stole materiál, ktorým sa majú vyriešiť zmluvné vzťahy v lokalite ulíc Bratislavská a Broskyňová v súvislosti s realizáciou infraštruktúry a vyvolaných investícií stavbou Polyfunkčný projekt Piešťany Download Arirang News. Ide o plánované obchodné priestory a ďalšie objekty na pozemkoch oproti sídliska A. Trajan. Pri pohľade na výkresy a umiestnenie stavieb ma však zarazilo, že projekt sa chystá v rozpore s uznesením zastupiteľstva o predaji pozemkov Python opencv.
Predaj pozemkov pre firmu ZKA Slovakia, ktorá prevzala zámer a rieši výstavbu obchodnej galérie, dvoch polyfunkčných domov a zariadenia sociálnej starostlivosti sa realizoval bez obchodnej verejnej súťaže  z dôvodu hodného osobitného zreteľa 디아블로 2 다운로드. Ten sa vtedy pomerne presne definoval v uznesení, i keď boli polemiky, či je to naozaj dôvod na priamy predaj.
Uznesenie zastupiteľstva z 28 gate of steiner. septembra 2018 znie:

B/        Schvaľuje

Prevod vlastníctva častí pozemkov odčlenených GP č. 21/2018 z parciel vo vlastníctve Mesta Piešťany, zapísaných v LV č. 5700, kat 구글 드라이브 스트림 다운로드. územie Piešťany, a to 

  • parcely vo výmere 328 m2 zast. plochy a nádvoria označenej ako parc. č. 10124/10 odčlenenej z parcely registra „C“ parc. č. 10124/1 vo výmere 1539 m
  • parcely vo výmere 1393 m2 zast. plochy a nádvoria označenej ako parc. č. 10123/10 odčlenenej z parcely registra „C“ parc. č. 10123/1 zast. plochy a nádvoria vo výmere 2982 m
  • parcely vo výmere 401 m2 ostatné plochy označenej ako parc. č. 10120/6 odčlenenej z parcely registra „C“ parc. č. 10120/1 ostatné plochy vo výmere 972 m2spolu vo výmere 2122 m2do vlastníctva spoločnosti ZKA Slovakia s. r. o., IČO 51 684 349, so sídlom Laurinská 18, 811 01 Bratislava, , za kúpnu cenu 424 400,- EUR,

s možnosťou Mesta Piešťany odstúpiť od zmluvy ak  ZKA Slovakia s.r.o. nepožiada do dvoch rokov od účinnosti zmluvy o vydanie územného rozhodnutia a do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti územného rozhodnutia o vydanie stavebného povolenia a nezačne s realizáciou Projektu a verejnoprospešných investícií špecifikovaných v Zmluve o spolupráci uzavretej so ZKA Slovakia s.r.o. najneskôr do 1 roka (prípadne iná lehota) od nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia, pričom tento prevod vlastníctva je predkladaný ako dôvod hodný osobitného zreteľa v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení nesk. predpisov § 9a ods. 8 písm. e) a Zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany Čl. VI. ods. 9 písm. e) –  so zreteľom na parametre jednotlivých pozemkov z hľadiska budúceho využitia nie je samostatne využiteľným pozemok parc. č. 10124/10 a v prípade pozemkov parc. č. 10123/10 a parc. č. 10120/6 je výrazným determinantom ich využitia ako samostatných pozemkov riešenie napojenia na komunikačnú sieť s poukazom na predbežné stanovisko OÚ Trnava zo dňa 3.8.2018, ktoré je prílohou tohto materiálu, pričom predmetné pozemky budú využité pre dotvorenie areálu plochami zelene a s poukazom na vybudovanie verejnoprospešných investícií (cyklistického chodníka a časť prepojovacej komunikácie spájajúcich Bratislavskú s Komenského ulicou) na náklady ZKA Slovakia s.r.o.

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger

Dôležitá je pasáž vyznačená červenou. Tá jasne hovorí, že predávané pozemky majú byť využité na dotvorenie areálu plochami zelene. Vo výkresoch, ktoré sú v materiáli, ale taktiež v územnom rozhodnutí, sú na týchto predávaných pozemkoch čiastočne umiestnené stavby. Ide teda jednoznačne o rozpor s uznesením zastupiteľstva, ktorým sa riešil predaj daných pozemkov.

Pokiaľ som narýchlo preletel zmluvu riešiacu predaj, ktorú podpísal primátor Peter Jančovič, tak som nenašiel, že by sa táto podmienka a dôvod do nej dostali.

Otázka je, prečo sa tak stalo a prečo sa postupuje, ako sa postupuje. Verím, že sa bude dodržiavať prijaté, že sa bude postupovať zákonným spôsobom.

Tomáš Hudcovič Zdroj grafiky: www.piestany.sk

REKLAMA