Úvod Blogy Blog Petra Tremboša: Reakcia na zavádzajúce články o Rezorte Piešťany

Blog Petra Tremboša: Reakcia na zavádzajúce články o Rezorte Piešťany

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Hovorí sa, že aj negatívna reklama je reklama. Je vraj účinnejšia ako tá pozitívna, lebo vzbudzuje väčšiu pozornosť. Čitatelia Piešťanského týždňa sa v ostatnom čase mali možnosť oboznámiť s viacerými článkami o činnosti Rezortu Piešťany a v tej súvislosti aj o mojej osobe. Predpokladám, že vďaka tomu sa táto organizácia ako aj moje meno dostali do povedomia značnej časti obyvateľov Piešťan. Mal by som byť tomuto periodiku za to vďačný, veď takúto reklamu by som si len ťažko mohol dovoliť zaplatiť. Len škoda, že je dosť amatérska a tendenčná. Zavádzajúce, často nepravdivé informácie zverejnené v tomto týždenníku však poškodzujú nielen dobré meno mojej osoby, ale aj Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Rezort Piešťany, jej členov i partnerov Shinhan Bank ezplus for mac download. Preto je potrebné uviesť ich na pravú mieru.  Redaktor Piešťanského týždňa, pán Vojčiniak odmietol tento text publikovať s odôvodnením, že nemám právo to, ako odpoveď na už uverejnené články, požadovať a že sú to „samé táraniny o mojich subjektívnych pocitoch bez faktov čiže absolútne zle spracované“, tak som zvolil túto formu.


OOCR Rezort Piešťany je samostatná právnická osoba, ktorá vznikla na základe zákona o podpore cestovného ruchu v našom regióne už v roku 2012. Jej príjmy pochádzajú v rovnakej miere z príspevkov jej členov a od štátu. Jedným z deviatich členov je v súčasnosti aj mesto Piešťany schedule. Prvé roky jej pôsobenia sa nebolo veľmi čím chváliť. Takmer všetky prostriedky vyzbierané od jednotlivých členov boli použité na jej prevádzku (nájom, energie, plat riaditeľa, prevádzka webovej stránky) a štátna dotácia v rovnakej výške len tak-tak stačila na propagáciu mesta na dvoch výstavách cestovného ruchu. Od augusta 2015 som sa stal predsedom jej predstavenstva. Vďaka zvýšenej podpore zo strany Mesta Piešťany a použitím nových, efektívnejších prístupov sa konečne začala napĺňať úloha, na ktorú naša oblastná organizácia cestovného ruchu vznikla. Spolu s výrazným navýšením finančných prostriedkov sme pristúpili aj k ich podstatne efektívnejšiemu využívaniu. Zatiaľ čo v rokoch 2013 až 2015 sa priame náklady Rezortu na veľtrhy cestovného ruchu v Bratislave a v Prahe pohybovali vo výške približne 25 až 30 tisíc eur, v roku 2016 to bolo už len niečo cez 3,5 tisíca a v roku 2017 len 84 eur lightroom 5.

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

Zároveň sa nám podarilo výrazne rozšíriť počet výstav a veľtrhov cestovného ruchu na ktorých sa zúčastňujeme. Sú to napríklad podujatia v Trenčíne, Brne, Krakove, Varšave, Gliviciach, Erfurte, Drážďanoch, Sankt Pöltene, Poděbradoch, v poľskom meste Ustroň i v Trnave. Priame náklady Rezortu na všetky spomenuté podujatia sú za rok podstatne nižšie ako suma, ktorá bola v minulosti vynakladaná len na akcie v Bratislave a Prahe.

Ako druhý príklad možno uviesť prevádzku webovej stránky, ktorú môj predchodca objednal v roku 2013 a bolo za ňu vyfakturovaných ťažko uveriteľných takmer 5 tisíc eur Download the documentary 3 days. Rezort za tie peniaze dostal nedokonalú kópiu stránky inej OOCR, v ktorej dokonca ani neboli zmazané všetky informácie viažuce sa k pôvodnej stránke. V súčasnosti nespĺňa požiadavky kladené na tento komunikačný nástroj. Pri jej prevádzke sa boríme s viacerými problémami, ktoré sa snažíme priebežne riešiť. Tento rok by sme mali pristúpiť k vytvoreniu úplne novej stránky. Predpokladám, že nebude stáť ani polovicu predchádzajúcej sumy. Za účelom napĺňania web stránky našej OOCR Rezortom dodaným materiálom, bola v roku 2013 podpísaná pre našu organizáciu z môjho pohľadu veľmi nevýhodná zmluva s firmou The Jas, spol Pictogram ai download. s r.o.. Na jej základe si mohla mesačne účtovať až 1 500 eur. V roku 2014 Rezort vyplatil na tento účel približne 13 300 eur, teda asi dve tretiny celkového vtedajšieho vkladu mesta do Rezortu Piešťany. Po mojom nástupe na tento post som pristúpil k racionalizačným opatreniam. Ich výsledkom bolo, že v roku 2016 náklady poklesli na menej ako polovicu, t.j. asi na 6 400 eur. Po ukončení platnosti som zmluvu odmietol predĺžiť. V súčasnosti sa tieto práce vykonávajú bez nároku na odmenu 웹스퀘어 엑셀 다운로드. Pár nadšencov fandiacich rozvoju cestovného ruchu v Piešťanoch je dokonca ochotných zdarma pre našu facebookovú stránku i pre web poskytovať svoje texty, fotografie alebo videá.

Najnáročnejšie pri prevádzkovaní takéhoto marketingového nástroja je vytváranie a priebežné dopĺňanie databáz a originálnych informácií, ktorých cieľom je vzbudiť záujem o návštevu nášho mesta. V závere minulého roka sme preto pristúpili k objednávke profesionálnych fotografií, videí, aktualizácii databáz, ktoré stáli spolu 6 tisíc eur vrátane DPH flux.

V podobnom duchu by sa dalo hovoriť aj o ďalších činnostiach OOCR Rezort Piešťany, o podpore rôznych spoločenských, kultúrnych, športových i sociálne zameraných aktivít, organizovaní rôznych podujatí, vydávaní propagačných materiálov a podobne. Najdôležitejšie však je, že toto úsilie prináša ovocie.

Napriek niektorým pretrvávajúcim problémom postupne rastie zo strany návštevníkov záujem o naše mesto. Prejavuje sa nielen nárastom počtu evidovaných prenocovaní ale, čo je podstatne dôležitejšie, rastom tržieb, udržaním vysokej miery zamestnanosti a tým aj ekonomickej prosperity celého regiónu 똑같은 말 다운로드.
Zdá sa, že práve tieto nesporné úspechy vedú niektorých jednotlivcov k nepodloženým podozreniam, občas nevyberavým útokom a osočovaniu. Predstava, že niekto môže vykonávať prácu aj bez nároku na odmenu je pre niektorých nepredstaviteľná. Stále asi platí staré porekadlo „podľa seba súdim teba“ a tak sa im ani nemožno čudovať. Mimochodom, aj moja funkcia predsedu predstavenstva je neplatená a za celý čas môjho pôsobenia som nedostal za jej výkon žiadnu odmenu, teda ak nerátam pocit z dobre vykonanej práce 마이링크 펌웨어 24.5 다운로드.

Na margo v tlači zverejnených informácií môžem povedať len toľko, že ihneď po oboznámení sa s nimi som zvolal zasadanie predstavenstva našej organizácie, kde som navrhol, aby bola dozorná rada požiadaná o vykonanie dôslednej kontroly. O jej výsledkoch budú bezodkladne informovaní všetci členovia našej organizácie. Ak budú zistené nejaké pochybenia, verím, že príslušné orgány príjmu aj adekvátne opatrenia. Do ukončenia kontroly sa k tejto téme nebudem z pochopiteľných dôvodov verejne vyjadrovať. V tomto duchu bol ešte v deň zasadania predstavenstva informovaný aj redaktor Piešťanského týždňa, pán Vojčiniak 베트남사전 다운로드. Napriek tomu píše to, čo píše.

Osočovania mojej osoby a zverejnené nepravdivé informácie však nemožno tolerovať. Dokonca ani vtedy, ak zaznejú z úst verejne činnej osoby – poslankyne mestského zastupiteľstva. Ak bol tento jej prešľap len výsledkom nevedomosti, aj tak by si mala táto dlhoročná učiteľka dobre rozmyslieť, aké vyjadrenia vychádzajú z jej úst. Ak to bolo zámerné, tým horšie. Pamätám si, ako mi dotyčná poslankyňa po hlasovaní o Krampuslaufe, medializovanom pochode čertov, vysvetľovala, prečo hlasovala za jeho zákaz. Vraj jej hlavným dôvodom je, že je veriaca. Je škoda, že sa týchto morálnych princípov nedrží aj v iných prípadoch.

Očakávať verejné ospravedlnenie je asi zbytočné. No je možné, že to s dôveryhodnosťou OOCR Rezort Piešťany v očiach majiteľa Piešťanského týždňa nie je až také zlé. Firma WINTER média, a.s., ktorá je jeho vydavateľom, nedávno požiadala o členstvo v našej organizácii, a dokonca už zaplatila aj členský príspevok. Predpokladám, že by tak neurobila, keby nevidela perspektívu jeho zhodnotenia.

RNDr. Peter Tremboš, PhD.
Predseda predstavenstva OOCR Rezort Piešťany

REKLAMA