Connect with us

Blogy

Blog Lucie Drábikovej: Zastupiteľstvo TTSK schválilo rozpočet, zvolilo vicežupanov, Radu TTSK aj personálne obsadenie komisií

Published

on

Reklama
Reklama

Na decembrovom Zastupiteľstve TTSK boli zvolení podpredsedovia, Rada TTSK. Schválili sme komisie, rozpočet i výšku odmien poslancov. Odborné komisie budú otvorené i pre odborníkov – neposlancov, výzva k participácii bude uverejnená na webstránke TTSK v januári. Budem pôsobiť v Rade TTSK, v Komisii pre regionálny rozvoj, cestovný ruch a cezhraničnú spoluprácu, ako podpredsedníčka Komisie pre školstvo, telesnú kultúru a kultúru a v Komisii pre nezlučiteľnosť funkcií.

Pred zasadnutím zastupiteľstva sme mali stretnutie Komisie pre nezlučiteľnosť funkcií. Predsedom komisie je Štefan Bošnák. Obsahom bolo majetkové priznanie, ktoré musia noví poslanci a predseda TTSK podať do 3.1.2017 za rok 2016. K 31.3.2018 budú podávať majetkové priznania všetci členovia zastupiteľstva a predseda TTSK. Zastupiteľstvo bolo na začiatku obohatené návštevou skautov, ktorí priniesli betlehemské svetlo.

Zastupiteľstva sa zúčastnilo 38 poslancov zo 40. Schválili sme 4 vicežupanov, na základe dohody predsedov poslaneckých klubov. Sú nimi József Berényi (vzdelávanie a školstvo, doprava a infraštruktúra), Marek Neštický (kultúra, občianska spoločnosť, mládež a šport, transparentnosť a otvorenosť župného úradu), Pavol Kalman (oblasť zdravotnej starostlivosti, regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a životného prostredia ) a Roman Sova (hospodárenie, financie a sociálne služby).

Reklama

Bol schválený dodatok k štatútu Rady TTSK a zvolená 13 členná Rada TTSK. Jej zloženie: József Berényi – 1. podpredseda TTSK, Marek Neštický – podpredseda TTSK, Pavol Kalman – podpredseda TTSK, Roman Sova – podpredseda TTSK, Zoltán Hájos, Krisztián Forró, József Menyhárt, Stanislav Chovanec, Patrik Voltmann, Ľubomír Parízek, Iveta Babičová, Rastislav Mráz a Lucia Drábiková.  V zmysle čl. 13 Štatútu Trnavského samosprávneho kraja je Rada TTSK iniciatívnym, poradným a kontrolným orgánom zastupiteľstva vo vzťahu k plneniu úloh uložených zastupiteľstvom. Plní úlohy podľa rozhodnutia zastupiteľstva.  Zároveň plní funkciu poradného orgánu predsedu TTSK.

Schválili sme i odborné komisie. Sú to tieto: Finančná komisia, Komisia hospodárenia a nakladania s majetkom, Komisia pre pozemné komunikácie a dopravu, Komisia pre regionálny rozvoj, cestovný ruch a cezhraničnú spoluprácu (som členkou), Komisia pre sociálnu oblasť, Komisia pre školstvo, telesnú kultúru a kultúru (som podpredsedníčkou), Komisia pre zdravotníctvo  a Komisia pre životné prostredie a rozvoj vidieka. Komisia pre nezlučiteľnosť funkcií (som členka)a Mandátová komisia boli vytvorené ešte na ustanovujúcom zastupiteľstve. Odborné komisie budú otvorené i pre odborníkov – neposlancov, výzva k participácii bude uverejnená na webstránke TTSK v januári. Komisiám, ich náplni a personálnemu obsadeniu sa budem ešte bližšie venovať neskôr.

Ďalšími bodmi programu bolo schválenie odmien poslancov a vicežupanov. Berényi a Neštický budú poberať 45 percent platu župana. Poslanci, členovia Rady a predsedovia komisíí 1,4 násobok minimálnej mzdy, podpredsedovia komisí 1,25 násobok, členovia a nečlenovia komisí 1,1 násobok minimálnej mzdy. Odmeny poslancov sa v budúcom roku budú teda pohybovať od 528 do 672 eur.

Schválili sme rozpočet TTSK na roky 2018-2020, na rok 2018 záväzne. Začiatkom roka budú po prerokovaní komisiami prehodnotené a podľa potreby upravené jednotlivé kapitoly, aby bolo možné zefektívniť využitie verejných financií a realizovať potrebné projekty v oblasti zdravotníctva, sociálnych vecí, kultúry a športu. Príliš neskorý termín župných volieb komplikuje možnosti nového predsedu a poslancov TTSK pripraviť zodpovedný a prepracovaný rozpočet a prehodnotiť rozhodnutia predošlého zastupiteľstva.

Zastupiteľstvo bolo ukončené vzájomnými želaniami všetkého dobrého k blížiacim sa Vianocam a Novému roku. Po jeho skončení bol tlačový brífing predsedu TTSK Jozefa Viskupiča a novozvolených podpredsedov TTSK s novinármi. Priebeh zastupiteľstva bol prenášaný televíziou. Záznam je dostupný tu.

Foto: LD, www.trnava-vuc.sk

Populárne články