Úvod Blogy Blog Lucie Drábikovej: Zastupiteľstvo TTSK schválilo rozpočet, zvolilo vicežupanov, Radu TTSK aj...

Blog Lucie Drábikovej: Zastupiteľstvo TTSK schválilo rozpočet, zvolilo vicežupanov, Radu TTSK aj personálne obsadenie komisií

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Na decembrovom Zastupiteľstve TTSK boli zvolení podpredsedovia, Rada TTSK website image in bulk. Schválili sme komisie, rozpočet i výšku odmien poslancov. Odborné komisie budú otvorené i pre odborníkov – neposlancov, výzva k participácii bude uverejnená na webstránke TTSK v januári 삼성 갤럭시 앱 다운로드. Budem pôsobiť v Rade TTSK, v Komisii pre regionálny rozvoj, cestovný ruch a cezhraničnú spoluprácu, ako podpredsedníčka Komisie pre školstvo, telesnú kultúru a kultúru a v Komisii pre nezlučiteľnosť funkcií Download cakewalk.

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

Pred zasadnutím zastupiteľstva sme mali stretnutie Komisie pre nezlučiteľnosť funkcií. Predsedom komisie je Štefan Bošnák Download Aooni 3.0. Obsahom bolo majetkové priznanie, ktoré musia noví poslanci a predseda TTSK podať do 3.1.2017 za rok 2016. K 31.3.2018 budú podávať majetkové priznania všetci členovia zastupiteľstva a predseda TTSK GearFit Manager. Zastupiteľstvo bolo na začiatku obohatené návštevou skautov, ktorí priniesli betlehemské svetlo.

Zastupiteľstva sa zúčastnilo 38 poslancov zo 40 href tag. Schválili sme 4 vicežupanov, na základe dohody predsedov poslaneckých klubov. Sú nimi József Berényi (vzdelávanie a školstvo, doprava a infraštruktúra), Marek Neštický (kultúra, občianska spoločnosť, mládež a šport, transparentnosť a otvorenosť župného úradu), Pavol Kalman (oblasť zdravotnej starostlivosti, regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a životného prostredia ) a Roman Sova (hospodárenie, financie a sociálne služby) chocolate.

Bol schválený dodatok k štatútu Rady TTSK a zvolená 13 členná Rada TTSK Download Alice. Jej zloženie: József Berényi – 1. podpredseda TTSK, Marek Neštický – podpredseda TTSK, Pavol Kalman – podpredseda TTSK, Roman Sova – podpredseda TTSK, Zoltán Hájos, Krisztián Forró, József Menyhárt, Stanislav Chovanec, Patrik Voltmann, Ľubomír Parízek, Iveta Babičová, Rastislav Mráz a Lucia Drábiková.  V zmysle čl Windows 7 sp1. 13 Štatútu Trnavského samosprávneho kraja je Rada TTSK iniciatívnym, poradným a kontrolným orgánom zastupiteľstva vo vzťahu k plneniu úloh uložených zastupiteľstvom ms 오피스 2010 한글판 다운로드. Plní úlohy podľa rozhodnutia zastupiteľstva.  Zároveň plní funkciu poradného orgánu predsedu TTSK.

Schválili sme i odborné komisie. Sú to tieto: Finančná komisia, Komisia hospodárenia a nakladania s majetkom, Komisia pre pozemné komunikácie a dopravu, Komisia pre regionálny rozvoj, cestovný ruch a cezhraničnú spoluprácu (som členkou), Komisia pre sociálnu oblasť, Komisia pre školstvo, telesnú kultúru a kultúru (som podpredsedníčkou), Komisia pre zdravotníctvo  a Komisia pre životné prostredie a rozvoj vidieka. Komisia pre nezlučiteľnosť funkcií (som členka)a Mandátová komisia boli vytvorené ešte na ustanovujúcom zastupiteľstve. Odborné komisie budú otvorené i pre odborníkov – neposlancov, výzva k participácii bude uverejnená na webstránke TTSK v januári. Komisiám, ich náplni a personálnemu obsadeniu sa budem ešte bližšie venovať neskôr.

Ďalšími bodmi programu bolo schválenie odmien poslancov a vicežupanov. Berényi a Neštický budú poberať 45 percent platu župana. Poslanci, členovia Rady a predsedovia komisíí 1,4 násobok minimálnej mzdy, podpredsedovia komisí 1,25 násobok, členovia a nečlenovia komisí 1,1 násobok minimálnej mzdy. Odmeny poslancov sa v budúcom roku budú teda pohybovať od 528 do 672 eur.

Schválili sme rozpočet TTSK na roky 2018-2020, na rok 2018 záväzne. Začiatkom roka budú po prerokovaní komisiami prehodnotené a podľa potreby upravené jednotlivé kapitoly, aby bolo možné zefektívniť využitie verejných financií a realizovať potrebné projekty v oblasti zdravotníctva, sociálnych vecí, kultúry a športu. Príliš neskorý termín župných volieb komplikuje možnosti nového predsedu a poslancov TTSK pripraviť zodpovedný a prepracovaný rozpočet a prehodnotiť rozhodnutia predošlého zastupiteľstva.

Zastupiteľstvo bolo ukončené vzájomnými želaniami všetkého dobrého k blížiacim sa Vianocam a Novému roku. Po jeho skončení bol tlačový brífing predsedu TTSK Jozefa Viskupiča a novozvolených podpredsedov TTSK s novinármi. Priebeh zastupiteľstva bol prenášaný televíziou. Záznam je dostupný tu.

Foto: LD, www.trnava-vuc.sk

REKLAMA